Πολεοδομικός χαρακτηρισμός οδού Ι. Λάλλα και καθορισµός οικοδοµικής γραµµής

11 Δεκεμβρίου 2019 - 14:43

Ομόφωνη έγκριση της τροποποίησης της ισχύουσας ρυµοτοµίας στα Ο.Τ. 171 και 172 µεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως, Τοµπάζη, Στρ. Δούσµανη και Μητροπούλου µε τον πολεοδοµικό χαρακτηρισµό της υφιστάµενης οδού Ι. Λάλλα ως οδού και τον καθορισµό οικοδοµικής γραµµής σε όλο το µήκος της 

X