34.9 C
Thessaloniki

Δημοτολόγιο Δήμου Θεσσαλονίκης


Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ. 546 36
1ος όροφος
τηλ. 2313 317396, 2313 317398, 2313 317395
Email: dimotologio@thessaloniki.gr

Νέα Οικογενειακή Μερίδα

Η υποβολή αίτησης για το άνοιγμα Νέας Οικογενειακής Μερίδας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 317438

Η μεταφορά δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

 • Α. Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

  Οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.

  Σε περίπτωση που δημότης τέλεσε γάμο ή σύναψε σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο δηλώθηκε σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

 • Β. Λόγω διαζυγίου ή λύση συμφώνου συμβίωσης

  Τα διαζύγια ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.

  Σε περίπτωση που δημότης δήλωσε διαζύγιο ή λύση συμφώνου συμβίωσης σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

  Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα από τον οποίο ασκείται η επιμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) με το οποίο οι γονείς ρυθμίζουν την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, ή δικαστική απόφαση ρύθμισης επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία μαζί με το πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου που θα αναφέρει ότι για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

   

  Σε περιπτώσεις που γάμοι λύνονται με συμβολαιογραφική πράξη όπως και τα σύμφωνα συμβίωσης, η ρύθμιση της επιμέλειας δεν έχει αναγνωριστική ισχύ στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006, που δεν τροποποιήθηκαν.

 • Γ. Για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία τέκνου κ.α.)

  Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτολογίου.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Μεταδημότευση

Η υποβολή αίτησης μεταδημότευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 317438, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας.

Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση μεταδημότευσης ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

 

 • Α. Μεταδημότευση λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας

  1. Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης), με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του στο Δήμο μας και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

  Η ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή,

  1. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για Μεταδημότευση από την οποία θα προκύπτει η κατοικία σας τα δύο τελευταία έτη.

  Ή εναλλακτικά:

  α) Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1)  των δύο τελευταίων ετών (2022 και 2023) και μία πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας, κλπ).

  β) Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλλει μέχρι σήμερα το έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2023, τότε καλείστε να προσκομίσετε έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτους 2022 και τρεις αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας, κλπ) στο όνομα του αιτούντος, όπως κατωτέρω:

  1. Δύο αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκαν το έτος 2023 στο όνομα του αιτούντος,
  2. ii. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε το έτος 2024 στο όνομα του αιτούντος,

  γ) Εάν, αιτιολογημένα (με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86), η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

  Πέντε αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας, κλπ) στο όνομα του αιτούντος και αντίγραφο πρόσφατου εντύπου Ε1 φορολογικής δήλωσης, όπως κατωτέρω:

  1. Δύο αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκαν προ διετίας στο όνομα του αιτούντος,
  2. Δύο αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκαν προ ενός έτους στο όνομα του αιτούντος,

  iii. Η πλέον πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο στο όνομα του αιτούντος,

  από τις οποίες να προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του αιτούντος εντός των ορίων του Δήμου.

  Σε περίπτωση που ο αιτών την μεταδημότευση στο Δήμο είναι άγαμος και διαμένει την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων του  και  δεν εκδίδονται στο όνομά του τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, τότε είναι απαραίτητο να προσκομίσει, πέραν των υπό (α) ή (β) ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και:

  1. Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δύο τελευταίων ετών των γονέων του, εκ των οποίων να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενος ή φιλοξενούμενος.
  2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι, κατοικεί μαζί με τους γονείς του σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου.
 • Β. Μεταδημότευση λόγω γάμου

  Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

  Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

   

 • Γ. Μεταδημότευση λόγω λύσης γάμου

  Αίτηση του ενήλικου πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

  Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του/της πρώην συζύγου, λόγω λύσης γάμου, για να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν τον γάμο.

 • Δ. Μεταδημότευση λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας

  Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

  Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Πιστοποιητικά

 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνεται και θεωρείται το κοινοτικό έντυπο Ε401.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Ατομικά Πιστοποιητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο

  Τα ατομικά πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Τα ατομικά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  3. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

  Τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Τα ατομικά πιστοποιητικά χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Ο γονέας που αιτείται πιστοποιητικό για έγγαμο τέκνο, θεωρείται τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
  • Δικαίωμα παραλαβής των ανωτέρω πιστοποιητικών, που αφορούν ανήλικα τέκνα, έχουν οι γονείς ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για ατομικά πιστοποιητικά μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται ατομικά πιστοποιητικά με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Ατομικά πιστοποιητικά δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

  Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317410, 411, 412, και 426.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.

  Δικαίωμα αίτησης έχουν:

  1. Ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του θανόντος.
  2. Κληρονόμος από δημοσιευμένη διαθήκη.
  3. Άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή του άμεσα ενδιαφερόμενου με εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αίτησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).
  4. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι,με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης των πελατών τους, και ΜΟΝΟ για τη χορήγηση αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ο αποβιώσας είναι άνδρας, και δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο της Χώρας, αλλά στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  Σημείωση 2: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.
  • Το Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδεται και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

  Σημείωση 1: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Σημείωση 2: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Κοινοτικό Έντυπο Ε401

  Κοινοτικό Έντυπο Ε401

  Τα κοινοτικά έντυπα Ε401 συμπληρώνονται και θεωρούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, και κοινοτικά έντυπα.

  Χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

  Η υποβολή αίτησης για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2313 317415, 2313 317399, 2313 317418, 2313 317419, 2313 317384).

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, τα κατωτέρω:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση  ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης), με την οποία αιτείται την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης.

  Η ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή.

  1. Τελευταίο αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).
  1. Πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, κλπ) στο όνομα του αιτούντος.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση φιλοξενίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τελευταίου αντιγράφου εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντα

  Σημείωση 2: Σε περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση αφορά ανήλικο τέκνο, τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν θα πρέπει να αφορούν το γονέα, στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οποίου, το τέκνο αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος.

Πολιτικός Γάμος

Η υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου ή τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω) γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 231331-7407,  231331-7408,  231331-7409.

“Το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Τμήματος Δημοτολογίου εξυπηρετεί τους πολίτες και με ραντεβού, το οποίο μπορείτε να κλείσετε μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Ραντεβού (e-ραντεβού) που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Δήμου μας στη διεύθυνση  (https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/rantevou/). Εναλλακτικά μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων στον αριθμό τηλεφώνου: 231331-7407,  231331-7408,  231331-7409.”

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης άδειας γάμου με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά στον κατωτέρω σύνδεσμο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η παραλαβή της άδειας γάμου γίνεται αποκλειστικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

Η υποβολή αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου προϋποθέτει την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για κάθε έναν μελλόνυμφο.

 

 

Άδειες Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

 • Άδεια γάμου για Έλληνες πολίτες - κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτησηκαι Υπεύθυνη δήλωση για κωλύματα πολιτικού γάμου (χορηγούνται από την Υπηρεσία μας)
  2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
  4. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  5. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη Σήμερα) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)
  8. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου μας.

  Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πράξεων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 • Άδεια γάμου Έλληνα δημότη του Δήμου Θεσσαλονίκης κατοίκου εξωτερικού

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην αλλοδαπή πρέπει καταρχήν να απευθύνονται στην πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους Ελληνική Προξενική Αρχή για την συμπλήρωση και θεώρηση της σχετικής αίτησης άδειας γάμου, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης. Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην πόλη μας για να τα καταθέσει στην Υπηρεσία μας.

  Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας Πολιτικού Γάμου απαιτούνται συνολικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο) όπου δηλώνεται ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ, όπως και ο βαθμός του γάμου.
  3. Εξουσιοδότηση (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο), σε τρίτο πρόσωπο, ώστε να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και να παραλάβει την άδεια γάμου.
  4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
  5. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  6. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη Σήμερα) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παράβολου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παράβολου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)
  8. Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μελλονύμφων.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  1. Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  2. Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

  Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πράξεων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

  Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

  Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου). Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:

  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου, μεταφρασμένο.

Άδειες Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες

 • Άδεια γάμου αλλοδαπού πολίτη - κατοίκου Δήμου Θεσσαλονίκης

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας), οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια γάμου από τη χώρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
  2. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
  3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  4. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
  6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  7. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  8. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη Σήμερα) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  9. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παράβολου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παράβολου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)
  10. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου μας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι άδειες παραμονής πρέπει να είναι σε ισχύ

   

  Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων παρέχονται από:

  1. Το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές», της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metafraseis.services.gov.gr/
  2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
  3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε (με σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου). Στοιχεία μεταφραστών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παρέχονται στο Τμήμα Επικυρώσεων – Μεταφράσεων του Δικηγορικού Συλλόγου (26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη, ισόγειο).
  4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Οι αλλοδαποί κάτοικοι του Δήμου μας, εφόσον δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης άδειας γάμου συνοδευόμενοι από διερμηνέα – μεταφραστή.

   Επικύρωση εγγράφων

  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στη χώρα έκδοσής τους στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 • Άδεια γάμου αλλοδαπού πολίτη - κατοίκου Δήμου Θεσσαλονίκης κατόχου δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας) και είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
  2. Φωτοτυπία του δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας.
  3. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
  4. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
  6. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη Σήμερα) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παράβολου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παράβολου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο).
  8. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου μας.
  9. Βεβαίωση κατάθεσης διαβατηρίου από την Υπηρεσία Ασύλου.

  Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων παρέχονται από:

  1. Το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές», της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metafraseis.services.gov.gr/ ,
  2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
  3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε (με σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου). Στοιχεία μεταφραστών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παρέχονται στο Τμήμα Επικυρώσεων – Μεταφράσεων του Δικηγορικού Συλλόγου (26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη, ισόγειο).
  4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Οι αλλοδαποί κάτοικοι του Δήμου μας, εφόσον δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης άδειας γάμου συνοδευόμενοι από διερμηνέα – μεταφραστή.

   Επικύρωση εγγράφων

  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στη χώρα έκδοσής τους στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 • Άδεια γάμου αλλοδαπού πολίτη - κατοίκου Δήμου Θεσσαλονίκης αναγνωρισμένου πρόσφυγα

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας) και είναι κάτοχοι δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
  2. Φωτοτυπία του δελτίου ή της ταυτότητας αναγνωρισμένου πρόσφυγα
  3. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο μας, όπου ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τόσο τα στοιχεία της ταυτότητάς του (όνομα, επώνυμο, στοιχεία γονέων, ημερομηνία και τόπο γέννησης), όσο και την οικογενειακή του κατάσταση (άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

  Σημείωση : Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει στην κατοχή του κάποιο έγγραφο από την χώρα του όπου αποδεικνύονται τα στοιχεία του, μπορεί να το προσκομίσει στην υπηρεσία μας (ακόμη και αν δεν είναι επικυρωμένο σωστά), ώστε η καταχώρηση των στοιχείων του κατά τον γάμο να είναι όσο το δυνατό ορθότερη.

  1. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης, Η Θεσσαλονίκη Σήμερα) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  2. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παράβολου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παράβολου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο).
  3. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου μας.

  Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων παρέχονται από:

  1. Το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές», της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metafraseis.services.gov.gr/ ,
  2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
  3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε (με σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου). Στοιχεία μεταφραστών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παρέχονται στο Τμήμα Επικυρώσεων – Μεταφράσεων του Δικηγορικού Συλλόγου (26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη, ισόγειο).
  4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Οι αλλοδαποί κάτοικοι του Δήμου μας, εφόσον δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση χορήγησης άδειας γάμου συνοδευόμενοι από διερμηνέα – μεταφραστή.

   Επικύρωση εγγράφων

  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στη χώρα έκδοσής τους στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Τέλεση Πολιτικού Γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης αλλοδαπού κατοίκου εξωτερικού

 • Τέλεση γάμου αλλοδαπού κατοίκου εξωτερικού

  Για τέλεση Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στην αλλοδαπή απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
  2. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κώλυμα να συνάψει γάμο και στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά και τα στοιχεία του άλλου μελλονύμφου.
  3. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου, μεταφρασμένο και επικυρωμένο, αν το διαζύγιο δεν αναφέρεται στην άδεια του γάμου του.
  4. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη, αν το γεγονός της χηρείας δεν αναφέρεται στην άδεια του γάμου του.
  5. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
  6. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (βίζα, διαβατήριο ή ταυτότητα Ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).

  Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων παρέχονται από:

  1. Το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές», της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://metafraseis.services.gov.gr/ ,
  2. Από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής προξενικής αρχής της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού.
  3. Από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από την οποία μετέφρασε (με σφραγίδα του δικηγορικού συλλόγου). Στοιχεία μεταφραστών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης παρέχονται στο Τμήμα Επικυρώσεων – Μεταφράσεων του Δικηγορικού Συλλόγου (26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη, ισόγειο).
  4. Από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Οι αλλοδαποί εφόσον δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τέλεσης συνοδευόμενοι από διερμηνέα – μεταφραστή.

   Επικύρωση εγγράφων

  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης (εκτός Αυστρίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κύπρου, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας Πολωνίας, Πορτογαλίας και Τουρκίας) θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στη χώρα έκδοσής τους στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Εκλογικοί Κατάλογοι

Η υποβολή αίτησης για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές στους  εκλογικούς  καταλόγους μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 231331-7450, 231331-7451.».

Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση διορθώσεων ή μεταβολών ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

 • Αλλαγές διευθύνσεων κατοικίας των δημοτών μας

  Η υποβολή αιτήσεων για την δήλωση της αλλαγής διευθύνσεων κατοικίας των δημοτών μας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικτικού κατοικίας (Αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ) και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία).

  Η αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας μπορεί επίσης να υποβληθεί στο Δήμο μας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

  Η μεταβολή των στοιχείων της πλήρους διεύθυνσης διαμονής  των εκλογέων (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα) γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης διόρθωσης διεύθυνσης διαμονής εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί η κατοχή προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

  Η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών δίνει επίσης στους εκλογείς τη δυνατότητα να μεταβάλλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

   

 • Αλλαγές εκλογικών διαμερισμάτων δημοτών μας

  Η υποβολή των αιτήσεων για αλλαγή των Εκλογικών Διαμερισμάτων των δημοτών μας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση που γίνεται ταυτόχρονα και καταχώρηση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας ο πολίτης καλείται να προσκομίσει αποδεικτικό κατοικίας (Αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ) και να συμπληρώσει την αντίστοιχη αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).

  Η αίτηση για αλλαγή των Εκλογικών Διαμερισμάτων μπορεί επίσης να υποβληθεί στο Δήμο μας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).»

   

 • Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

  Η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή των Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και αποδεικτικού του τόπου κατοικίας τους (Αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1)  ή τελευταίο λογαριασμό ΔΕΚΟ) και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία).

  Οι εγγραφές γίνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και ισχύουν μόνο για τις Δημοτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοικούν εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και να προέρχονται από χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.».

 • Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

  Η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή στους  Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών ισχύει μόνο για τις Βουλευτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές και γίνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, κατόπιν υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί η κατοχή προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

   

  Εναλλακτικά, η υποβολή των αιτήσεων για εγγραφή στους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 • Διαγραφές από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

  Ο εκλογέας οποτεδήποτε μπορεί να ακυρώνει την εγγραφή του στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, προκειμένου να ψηφίζει πάλι στο δήμο της βασικής του εγγραφής. Η ακύρωση της εγγραφής γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης διαγραφής εκλογέα, στην ηλεκτρονική εφαρμογή ετεροδημοτών στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής και την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης αποτελεί η κατοχή προσωπικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) από τον εκλογέα και των αντίστοιχων κωδικών που διαθέτει στην εφαρμογή «ΤaxisNet» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

   

  Εναλλακτικά, η υποβολή των αιτήσεων για διαγραφή από τους Ειδικούς Καταλόγους Ετεροδημοτών μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας και την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία) και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

  Εκλογείς που υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών μετά την τελευταία πριν από τις εκλογές αναθεώρηση ψηφίζουν στις εκλογές αυτές σαν ετεροδημότες.

   

Μητρώο Αρρένων

Η υποβολή αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία) για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 231331-7738, 231331-7383.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).
Εξαιρούνται οι πράξεις για γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό και δηλώνονται στα Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, όπου δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

 • Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
 • Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
  Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
 • Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου

 

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ

  Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο – αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.

  Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (σε περίπτωση τέλεσης του γάμου στο εξωτερικό , χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με επίσημη μετάφραση.
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με επίσημη μετάφραση
  • Μία φωτογραφία του παιδιού.
  • Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
  • Διαβατήρια γονέων
  • Ταυτότητα ελληνική γονέα

   Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
  • Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.
  • Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.
  • Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξαναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
  Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα.  Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

   

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ

  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εγγραφής του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε Μητρώα Αρρένων του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (σε περίπτωση τέλεσης του γάμου στο εξωτερικό , χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με επίσημη μετάφρασή του)
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με επίσημη μετάφρασή του)
  • Μία φωτογραφία.
  • Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του ενδιαφερόμενου, ή από το Δήμο ή την Κοινότητα που πιθανόν οι γονείς έχουν οικογενειακή μερίδα. Η αρνητική αυτή πράξη χρειάζεται, δεδομένου ότι στην περίπτωση εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου σε Μητρώα Αρρένων, υπάρχει το δικαίωμα επιλογής του ενηλίκου σε ποιά Μητρώα Αρρένων θα εγγραφεί.
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου του
  • Ελληνική ταυτότητα γονέων

   Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:
  • Αίτηση – Δήλωση του ενδιαφερόμενου, η οποία κατατίθεται στο Ελληνικό Προξενείο.
  • Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
  • Πιστοποιητικό Μόνιμου κατοίκου εξωτερικού από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου ο ενδιαφερόμενος διαμένει.
  • Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου
  • Εν ισχύ άδεια παραμονής του ενδιαφερομένου στην Ελλάδα, σε περίπτωση που γεννήθηκε στο εξωτερικό και διαμένει μόνιμα πλέον στη χώρα μας.
  • Πιστοποιητικό αφιξαναχωρήσεων

   

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ – ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
  Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή εάν το πιστοποιητικό εκδοθεί από προξενείο άλλης χώρας στην Ελλάδα, θεώρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών (στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πιστοποιητικά εκδίδονται διαφορετικά για κάθε χώρα.  Επίσημη μετάφραση των αλλοδαπών κειμένων με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, θεωρημένη από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, ή από Έλληνα δικηγόρο (σφραγισμένο επιπλέον από δικηγορικό σύλλογο), είτε από μεταφραστή, απόφοιτο του Ιονίου Πανεπιστημίου.

   

 • ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΟΝΕΙΣ

  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.
  • Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).
  • Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.
  • Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.
  • Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.
  • Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.
  • Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.
  • Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

Διορθώσεις – Μεταβολές

 • Διορθώσεις Επωνύμου

  A) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον   είναι ανήλικος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

  Β) ΛΟΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Κατάθεση τριών τουλάχιστον δημοσίων εγγράφων στα οποία να αναφέρεται το επιθυμητό επώνυμο (Αποδείξεις λογαριασμών ΔΕΗ , ΟΤΕ , ΕΥΑΘ , εκκαθαριστικό εφορίας , βιβλιάριο τραπέζης , βιβλιάριο ασθενείας , πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης κ.τ.λ.).

  Γ) ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
  • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

  Δ) ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Έκθεση επίδοσης

  Διορθώσεις – Μεταβολές

 • Διορθώσεις Πατρωνύμου - Μητρωνύμου

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής Μητρώου Αρρένων του πατέρα ή εγγραφής Δημοτολογίου της μητέρας αντίστοιχα (όταν είναι αλλοδαποί απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως από τη χώρα καταγωγής τους το οποίο πρέπει απαραιτήτως να είναι επίσημα μεταφρασμένο).
  • Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση που ο πατέρας ή η μητέρα είναι αλλοδαποί να εμφανίζονται σε ενδεικτική εγγραφή με το ορθό κύριο όνομα αντίστοιχα).
 • Διορθώσεις κυρίου ονόματος - ληξιαρχικών στοιχείων

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης από το αρμόδιο Ληξιαρχείο για τους γεννηθέντες εντός Ελλάδος. Για τους γεννηθέντες εκτός Ελλάδος απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης ΜΟΝΟ από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών με καταχωρημένη τη διόρθωση.
 • Αλλαγή κυρίου ονόματος λόγω αλλαγής θρησκεύματος

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Έκθεση επίδοσης
 • Αλλαγή κυρίου ονόματος

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης – βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος
  • Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος
  • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  • Έκθεση επίδοσης
 • Αλλαγή θρησκεύματος

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

  • Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, πιστοποιητικού Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης.
  • Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης (φωτοτυπία της σελίδας του ληξιαρχείου με καταχωρημένα τα νέα στοιχεία)
  • Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης – βάπτισης (αρχική) πριν από τη σύνταξη της νέας ληξιαρχικής πράξης γέννησης
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου

  • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  • Συμβολαιογραφική πράξη εκούσιας αναγνώρισης ή εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου και έκθεση επίδοσης ή έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο
  • Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από τα Μητρώα Αρρένων.
  • Σε περίπτωση γάμου των γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας

  • Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας  ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.
  • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης προσβολής πατρότητας με έκθεση επίδοσης ή εκθέσεις παραιτήσεων από τα ένδικα μέσα και πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο.

Βεβαίωση Μητρώου Αρρένων

 • Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση βεβαιώσεων Μητρώου Αρρένων μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 231331-7738, 231331-7383.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

 • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
 • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
 • Για Προξενικές Αρχές
 • Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Για τη Στρατολογία
  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

Αλλαγή Επωνύμου

Η υποβολή αιτήσεων για την αλλαγή επωνύμου των πολιτών που είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια ή στα  Μητρώα Αρρένων του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ.2313 317442.

Η ανωτέρω διαδικασία αφορά στην πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και στην  πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς  και  ο  εξελληνισμός του ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ. 2573/1953 (241 Α΄) «Αλλαγή επωνύμου και πρόσληψη επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες προβάλλονται σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου.

Ως  σοβαροί λόγοι νοούνται,  για όλους τους αιτούντες, μόνο τα ψυχικά   προβλήματα, τα οποία  δημιουργούνται από επώνυμα :

α) κακόηχα β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά ή ξενικά δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα προς τις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ αρχήν είναι:

Αίτηση Αλλαγής Ονοματεπωνυμικών Στοιχείων ιδιοχείρως (χορηγείται από την υπηρεσία μας)

 • Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας*)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο Δημοσίου 15,00 ευρώ (από οποιαδήποτε Εφορία)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν ο πολίτης γεννήθηκε στο εξωτερικό)

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

* Αν στην υπηρεσία προσέλθει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής του προσώπου το οποίο εκπροσωπεί .

Στο κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω:

«Δεν έχει επέλθει άλλη αλλαγή  στα ονοματεπωνυμικά στοιχεία μου.

Σε βάρος μου δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ούτε έχω παραπεμφθεί σε δίκη.

Καταθέτω την παρούσα δήλωση για αλλαγή του επωνύμου μου από «» «» σε «»