21.2 C
Thessaloniki

Δημοτολόγιο Δήμου Θεσσαλονίκης


Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ. 546 36
1ος όροφος
τηλ. 2313 317396, 2313 317398, 2313 317395
Email: dimotologio@thessaloniki.gr

Νέα Οικογενειακή Μερίδα

Η υποβολή αίτησης για το άνοιγμα Νέας Οικογενειακής Μερίδας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 317438

Η μεταφορά δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

 • Α. Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

  Οι γάμοι ή τα σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.

  Σε περίπτωση που δημότης τέλεσε γάμο ή σύναψε σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο δηλώθηκε σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

 • Β. Λόγω διαζυγίου ή λύση συμφώνου συμβίωσης

  Τα διαζύγια ή οι λύσεις συμφώνων συμβίωσης που δηλώθηκαν σε Ληξιαρχείο μετά από την 01-02-2018 δηλώνονται αυτεπάγγελτα μέσω του συστήματος Μητρώου Πολιτών.

  Σε περίπτωση που δημότης δήλωσε διαζύγιο ή λύση συμφώνου συμβίωσης σε Ληξιαρχείο πριν από την 01-02-2018 και δεν έχει ανοιχτεί η νέα οικογενειακή μερίδα, είναι απαραίτητο να προσκομίσει ο ίδιος την Ληξιαρχική πράξη στο Τμήμα Δημοτολογίου.

  Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην οικογενειακή μερίδα του γονέα από τον οποίο ασκείται η επιμέλεια. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται η κατάθεση δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) με το οποίο οι γονείς ρυθμίζουν την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων, ή δικαστική απόφαση ρύθμισης επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία μαζί με το πιστοποιητικό Γραμματείας Πρωτοδικείου που θα αναφέρει ότι για την συγκεκριμένη απόφαση δεν ασκήθηκαν κατά αυτής άλλα ένδικα μέσα.

   

  Σε περιπτώσεις που γάμοι λύνονται με συμβολαιογραφική πράξη όπως και τα σύμφωνα συμβίωσης, η ρύθμιση της επιμέλειας δεν έχει αναγνωριστική ισχύ στο Δημοτολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3463/2006, που δεν τροποποιήθηκαν.

 • Γ. Για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία τέκνου κ.α.)

  Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του τμήματος Δημοτολογίου.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

Μεταδημότευση

Η υποβολή αίτησης μεταδημότευσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 2313 317430, 2313 317432, 2313 317438, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας.

Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση μεταδημότευσης ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, κατά περίπτωση, τα κατωτέρω:

 

 • Α. Μεταδημότευση λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας

  1. Αίτηση– Υπεύθυνη Δήλωση ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης), με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του στο Δήμο μας και δηλώνει τη συνεχή από διετίας κατοικία του στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

  Η ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή,

  1. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας για Μεταδημότευση από την οποία θα προκύπτει η κατοικία σας τα δύο τελευταία έτη.

  Ή εναλλακτικά:

  α) Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1)  των δύο τελευταίων ετών (2020 και 2021) και μία πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας, κλπ).

  β) Σε περίπτωση που δεν έχετε υποβάλλει μέχρι σήμερα το έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού έτους 2021, τότε καλείστε να προσκομίσετε έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) έτους 2020  και δύο αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας, κλπ) στο όνομα του αιτούντος, όπως κατωτέρω:

  1. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε το έτος 2021 στο όνομα του αιτούντος,
  2. ii. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε το έτος 2022 στο όνομα του αιτούντος,

  γ) Εάν, αιτιολογημένα (με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86), η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αποδεικνύεται, εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στον Δήμο, από τον ενδιαφερόμενο με την υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

  Τρεις αποδείξεις λογαριασμών Δ.Ε.Κ.Ο. (ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, φυσικού αερίου, σταθερής τηλεφωνίας, κλπ) στο όνομα του αιτούντος και αντίγραφο πρόσφατου εντύπου Ε1 φορολογικής δήλωσης, όπως κατωτέρω:

  1. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ διετίας στο όνομα του αιτούντος,
  2. Μία απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. που εκδόθηκε προ ενός έτους στο όνομα του αιτούντος,

  iii. Η πλέον πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο στο όνομα του αιτούντος,

  από τις οποίες να προκύπτει η διεύθυνση της κύριας κατοικίας του αιτούντος εντός των ορίων του Δήμου.

  Σε περίπτωση που ο αιτών την μεταδημότευση στο Δήμο είναι άγαμος και διαμένει την τελευταία διετία στην κύρια κατοικία των γονέων του  και  δεν εκδίδονται στο όνομά του τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά, τότε είναι απαραίτητο να προσκομίσει, πέραν των υπό (α) ή (β) ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών και:

  1. Αντίγραφα εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) δύο τελευταίων ετών των γονέων του, εκ των οποίων να προκύπτει ότι είναι προστατευόμενος ή φιλοξενούμενος.
  2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι, κατοικεί μαζί με τους γονείς του σε διεύθυνση εντός των ορίων του Δήμου.
 • Β. Μεταδημότευση λόγω γάμου

  Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

  Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενός εκ των συζύγων, προκειμένου να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου.

   

 • Γ. Μεταδημότευση λόγω λύσης γάμου

  Αίτηση του ενήλικου πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του.

  Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του/της πρώην συζύγου, λόγω λύσης γάμου, για να αποκτήσει τη δημοτικότητα που είχε πριν τον γάμο.

 • Δ. Μεταδημότευση λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας

  Αίτηση του ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης) αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή, με την οποία αιτείται τη μεταδημότευσή του και δηλώνει την αστική του κατάσταση (έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος).

  Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς κατοικίας, παρά μόνο η αίτηση του ενήλικα, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο μία φορά.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις, μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας, βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

Πιστοποιητικά

 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Αίτηση ιδιοχείρως DPO (PDF)

  Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Από το γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης συμπληρώνεται και θεωρείται το κοινοτικό έντυπο Ε401.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Ατομικά Πιστοποιητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο

  Τα ατομικά πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Τα ατομικά πιστοποιητικά είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
  3. Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας. Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

  Τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  • Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Αίτηση ιδιοχείρως DPO (PDF)

  Τα ατομικά πιστοποιητικά χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή. Ο γονέας που αιτείται πιστοποιητικό για έγγαμο τέκνο, θεωρείται τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το έννομο συμφέρον, είναι απαραίτητη Εισαγγελική παραγγελία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2690/1990 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
  • Δικαίωμα παραλαβής των ανωτέρω πιστοποιητικών, που αφορούν ανήλικα τέκνα, έχουν οι γονείς ή οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για ατομικά πιστοποιητικά μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται ατομικά πιστοποιητικά με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Ατομικά πιστοποιητικά δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών

  Τα πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317410, 411, 412, και 426.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Αίτηση ιδιοχείρως DPO (PDF)

  Αίτηση ιδιοχείρως αντιγράφου DPO (PDF)

  Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών θανόντος, είναι απαραίτητη, για τη διευθέτηση των περιουσιακών του στοιχείων, για αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς, για χρήση στην εφορία και σε τράπεζες. Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους, ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία εκ του πρωτοτύπου σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) περί κατάργησης των επικυρώσεων.

  Δικαίωμα αίτησης έχουν:

  1. Ένας εκ των πλησιέστερων συγγενών του θανόντος.
  2. Κληρονόμος από δημοσιευμένη διαθήκη.
  3. Άλλο πρόσωπο που λειτουργεί κατ’ εντολή του άμεσα ενδιαφερόμενου με εξουσιοδότηση, στην οποία θα αναγράφεται ρητά ότι ο εξουσιοδοτούμενος έχει το δικαίωμα αίτησης και παραλαβής του πιστοποιητικού. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).
  4. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι,με την προϋπόθεση ότι θα πρέπει να θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους, κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης των πελατών τους, και ΜΟΝΟ για τη χορήγηση αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση που ο αποβιώσας είναι άνδρας, και δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο της Χώρας, αλλά στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας, τότε το πιστοποιητικό εκδίδεται από την Υπηρεσία μας, κατόπιν συνεννόησης, με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

  Σημείωση 2: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

   

 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση για το εν λόγω πιστοποιητικό ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

  Αίτηση ιδιοχείρως DPO (PDF)

  Τα πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  • Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.
  • Οι Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού εξυπηρετούνται για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης μέσω των προξενικών αρχών της χώρας που διαμένουν.
  • Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία με τηλεφωνικές αιτήσεις.
  • Πιστοποιητικά στρατολογίας για μειωμένη θητεία δεν αποστέλλονται σε ιδιωτικά Fax ή e-mail για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αναγραφόμενων στο πιστοποιητικό.
  • Το Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία εκδίδεται και υποβάλλεται πρωτότυπο στα στρατολογικά γραφεία και όχι στις μονάδες που υπηρετούν.

  Σημείωση 1: Το ανωτέρω πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Σημείωση 2: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Κοινοτικό Έντυπο Ε401

  Κοινοτικό Έντυπο Ε401

  Τα κοινοτικά έντυπα Ε401 συμπληρώνονται και θεωρούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1ος όροφος. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 317415, 418, 419, 399 και 384.

  Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» οι Δημοτικές Ενότητες δεν χορηγούν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, και κοινοτικά έντυπα.

  Χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

  Σε περίπτωση που προσέρχεται τρίτο πρόσωπο,  είναι απαραίτητο να προσκομίσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π ή Δημόσια αρχή.

  Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

  Η υποβολή αίτησης για την έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. της Χώρας μας. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2313 317415, 2313 317399, 2313 317418, 2313 317419, 2313 317384).

  Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά στον κατωτέρω σύνδεσμο:

  https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον αιτούντα είναι, τα κατωτέρω:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (αίτηση ιδιοχείρως DPO)  ενήλικα πολίτη (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Πιστοποιητικών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης), με την οποία αιτείται την έκδοση της εν λόγω βεβαίωσης.

  Η ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή παρέχοντας σε τρίτο πρόσωπο εξουσιοδότηση με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Κ.Ε.Π ή Δημόσια Αρχή.

  1. Τελευταίο αντίγραφο εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).
  1. Πρόσφατη απόδειξη λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο. (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, κλπ) στο όνομα του αιτούντος.

  Σημείωση 1: Σε περίπτωση φιλοξενίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση του τελευταίου αντιγράφου εντύπου φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντα

  Σημείωση 2: Σε περίπτωση που η ανωτέρω βεβαίωση αφορά ανήλικο τέκνο, τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν θα πρέπει να αφορούν το γονέα, στο έντυπο φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του οποίου, το τέκνο αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος.

   

Πολιτικός Γάμος

Η υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου ή τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά (όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω) γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχιακό Μέγαρο επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ 54640, Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος, τηλ. 231331-7407,  231331-7408,  231331-7409.

“Το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Τμήματος Δημοτολογίου δέχεται και εξυπηρετεί τους πολίτες ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού, το οποίο μπορείτε να κλείσετε μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Ραντεβού (e-ραντεβού) που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Δήμου μας στη διεύθυνση  (https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/rantevou/). Εναλλακτικά μπορείτε να κλείσετε τηλεφωνικά το ραντεβού σας με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων στον αριθμό τηλεφώνου: 2313317409.”

Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Εναλλακτικά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης άδειας γάμου με όλα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά στον κατωτέρω σύνδεσμο. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η παραλαβή της άδειας γάμου γίνεται αποκλειστικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντος.

https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/

Η υποβολή αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου προϋποθέτει την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου για κάθε έναν μελλόνυμφο.

Άδειες Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες

 • Άδεια γάμου για Έλληνες πολίτες - κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για Έλληνες πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτησηκαι Υπεύθυνη δήλωση για κωλύματα πολιτικού γάμου (χορηγούνται από την Υπηρεσία μας)
  2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
  4. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  5. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παραβόλου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παραβόλου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)
  8. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου μας.

  Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πράξεων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, απαιτείται να προσκομίσετε (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  • Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  • Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

 • Άδεια γάμου Έλληνα δημότη του Δήμου Θεσσαλονίκης κατοίκου εξωτερικού

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην αλλοδαπή πρέπει καταρχήν να απευθύνονται στην πλησιέστερη του τόπου κατοικίας τους Ελληνική Προξενική Αρχή για την συμπλήρωση και θεώρηση της σχετικής αίτησης άδειας γάμου, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης. Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην πόλη μας για να τα καταθέσει στην Υπηρεσία μας.

  Για την έκδοση της ανωτέρω άδειας Πολιτικού Γάμου απαιτούνται συνολικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο) όπου δηλώνεται ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ, όπως και ο βαθμός του γάμου.
  3. Εξουσιοδότηση (χορηγείται και συμπληρώνεται ενώπιον της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και πρέπει να φέρει υποχρεωτικά το γνήσιο της υπογραφής του μελλονύμφου από τον πρόξενο), σε τρίτο πρόσωπο, ώστε να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και να παραλάβει την άδεια γάμου.
  4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
  5. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
  6. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  7. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παράβολου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παράβολου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)
  8. Αντίγραφα των ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των μελλονύμφων.

  Σε περίπτωση τέλεσης του πολιτικού γάμου στο Δήμο Θεσσαλονίκης, απαιτείται να προσκομίσετε την ημέρα κατάθεσης της αίτησης τέλεσης πολιτικού γάμου στο Δήμο (σε φωτοτυπία από επίσημο έγγραφο):

  1. Το ΑΦΜ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.
  2. Το ΑΜΚΑ και των δύο συζύγων (σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης) άρθρο 8Α του Ν.4144/2013.

  Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών.

  Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πράξεων που έλαβαν χώρα στο εξωτερικό (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι κ.λ.π) γίνεται μέσα από τις υπηρεσίες των Κ.Ε.Π προς το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

  Σε περίπτωση που η άδεια γάμου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

  Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ελβετία, Τουρκία ή Μολδαβία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδίδεται άδεια γάμου σύμφωνα με το πρότυπο που προβλέπεται στη Σύμβαση του Μονάχου 1980 (πολύγλωσσο πιστοποιητικό ικανότητας γάμου). Για την έκδοση της άδειας αυτής χρειάζονται επιπλέον:

  1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας μελλοντικού συζύγου.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μελλοντικού συζύγου, μεταφρασμένο.

Άδειες Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες

 • Άδεια γάμου αλλοδαπού πολίτη - κατοίκου Δήμου Θεσσαλονίκης

  Για την έκδοση άδειας Πολιτικού Γάμου για αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Θεσσαλονίκης (υποχρέωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων κατοικίας), οι οποίοι δεν είναι εφοδιασμένοι με άδεια γάμου από τη χώρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 391/1982, απαιτούνται τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία μας)
  2. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
  3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  4. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
  6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, αποδεικτικό λύσης του προηγούμενου γάμου μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
  7. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
  8. Δημοσίευση του γάμου για μία μέρα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης (Ημερήσια Τοπική Θεσσαλονίκης, Metrosport, Πανελλήνια Βορείου Ελλάδος, Τύπος Θεσσαλονίκης) χωρίς ημερομηνίες τέλεσηςκαι προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, στην οποία θα αναγράφεται και ο τόπος τέλεσης του γάμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που και οι δύο μελλόνυμφοι υποβάλλουν αίτηση για άδεια πολιτικού γάμου στο Δήμο μας, τότε υποβάλλονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για κάθε ενδιαφερόμενο.
  9. Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 18€,
   (Εκδίδεται στην διεύθυνση e-Παράβολο–> φορέας Δημοσίου: Δήμους –> κατηγορία παράβολου: Πολιτικός Γάμος –> Τύπος παράβολου: 2386 παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου)  (Για κάθε άδεια γάμου απαιτείται διαφορετικό ηλεκτρονικό παράβολο)
  10. Αποδεικτικό κατοικίας στο όνομα του μελλόνυμφου: Αντίγραφο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας καλείστε να υποβάλετε και τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φιλοξενούντος. Εάν, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, καλείστε να υποβάλετε βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Πιστοποιητικών του Δήμου μας.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Oι άδειες παραμονής πρέπει να είναι σε ισχύ

   

  Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων παρέχονται από:

  1. Το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε μεταφραστή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές», της Ενιαίας Ψηφιακή