Αρχική Όροι χρήσης διαδικτυακών τόπων Δήμου Θεσσαλονίκης

Όροι χρήσης διαδικτυακών τόπων Δήμου Θεσσαλονίκης

O Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει προς χρήση το διαδικτυακό του τόπο (www.thessaloniki.gr) και τις σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες του, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων/εφαρμογών μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η επίσκεψη και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη και ρητή αποδοχή των όρων αυτών.

 1. Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων και παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευσης. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια χρήση, πάντα υπό την προϋπόθεση αναγραφής της πηγής προέλευσής του και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να τροποποιούν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της δικτυακής πύλης.
 2. Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που εμπεριέχεται στον διαδικτυακό αυτό τόπο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Παρότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που παρέχονται στο «thessaloniki.gr» και τις σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, αληθείς, επικαιροποιημένες, καθώς και διαθέσιμες, ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε (θετική, ειδική ή αποθετική) ζημία του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου ή των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδες.
 3. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του διαδικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε μορφή ζημίας προκληθεί στον χρήστη από αυτήν τη διακοπή.
 4. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν διαχειρίζεται τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
 5. Οι σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Θεσσαλονίκης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται: α) ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εξωτερικών δικτυακών τόπων, β) ότι αποδέχεται οποιαδήποτε σχέση του με τους ιδιοκτήτες των εξωτερικών δικτυακών τόπων, γ) ότι παρέχει εγγύηση ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων, ή ως προς την ασφάλεια από μετάδοση ιών, δ) ανάληψη ευθύνης, για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.  Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εξωτερικών δικτυακών  τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους  και στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί  από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους,  καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του.
 6. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: α) να πραγματοποιεί προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων, χωρίς προειδοποίηση, β) να παύει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχει από τη δημοσίευση στο διαδικτυακό του τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, γ) να χρησιμοποιεί τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).
 7. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των πληροφοριών που συλλέγονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Κάθε είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από το «thessaloniki.gr» και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Το «thessaloniki.gr» και οι σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες συλλέγουν πληροφορίες από τους επισκέπτες/ χρήστες του σε διάφορα σημεία του διαδικτυακού τόπου.
 8. Η συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων από το «thessaloniki.gr» και τις σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες υπόκειται στους όρους της παρούσας δήλωσης απορρήτου καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές ισχύουν. Ο επισκέπτης/χρήστης του «thessaloniki.gr» και οι σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις, καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, συμπλήρωσης και διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων.
 9. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.
 10. Επίσης, το «thessaloniki.gr» και οι σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες δεν ευθύνονται για περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων από τους συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει μόνο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από το «thessaloniki.gr» και τις σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες.
 11. Ο διαδικτυακός τόπος του Δήμου Θεσσαλονίκης δύναται να παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορες ψηφοφορίες στον επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του, πάνω σε τρέχοντα ζητήματα, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Το «thessaloniki.gr» και οι σχετιζόμενες μ’ αυτόν ιστοσελίδες καθορίζουν τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, διατηρώντας επίσης και το δικαίωμα διακοπής της. Οι απαντήσεις επί των ανωτέρω καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης προκειμένου να διεξαχθούν συμπεράσματα αναφορικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης επί συγκεκριμένου θέματος, που έχει τεθεί για ψηφοφορία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των ως άνω στοιχείων και τα όποια συμπεράσματα αυτών αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.
 12. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την χρήση της υπηρεσίας «Βελτιώνω την πόλη μου» δηλώνει ρητώς ότι είναι απαραίτητη η αποδοχή των παρακάτω ειδικών όρων:
 • Η εφαρμογή βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και ενδέχεται να παρατηρηθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρήση της.
 • Τα αιτήματα, παράπονα και προτάσεις πρέπει να σχετίζονται με τις συγκεκριμένες κατηγορίες της φόρμας καταχώρησης αιτημάτων.
 • Η υπηρεσία δεν ενδείκνυται για κάθε είδους επικοινωνία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Για επείγοντα περιστατικά ή για οποιοδήποτε θέμα θεωρείτε, ότι πρέπει να έχετε μια επίσημη απάντηση παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε απευθείας το πρωτόκολλο του Δήμου ή τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του.
 • Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση ή επισύναψη οποιουδήποτε υλικού το οποίο είναι αναληθές, συκοφαντικό, ανακριβές, επιθετικό, προσβλητικό, απειλητικό, χυδαίο, απεχθές, ενοχλητικό, άσεμνο, βλάσφημο, σεξιστικό, ρατσιστικό, προσβλητικό προς την ιδιωτικότητα κάποιου προσώπου, προοριζόμενο μόνο για ενήλικες, ή άλλο, που να παραβιάζει οποιουσδήποτε διεθνείς νόμους, κανονισμούς και ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα δεν θα επιτρέπονται οι τυποποιημένες αναφορές ή διαφημίσεις.
 • Οι διαχειριστές της υπηρεσίας δεν είναι σε θέση να εγγυηθούν την ακρίβεια, αρτιότητα, ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας δημοσιεύεται. Οι καταχωρήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις και εμπειρίες των συγγραφέων τους, και όχι κατ’ ανάγκη απόψεις ή/και εμπειρίες των διαχειριστών της υπηρεσίας ή του Δήμου Θεσσαλονίκης.
 • Οποιοσδήποτε χρήστης / επισκέπτης πιστεύει ότι κάποιο δημοσιευμένο αίτημα, παράπονο ή πρόταση είναι ανάρμοστο, ενθαρρύνεται να ειδοποιήσει άμεσα τους διαχειριστές της υπηρεσίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Οι διαχειριστές και ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρούν επιφύλαξη του δικαιώματος διαγραφής ανάρμοστου περιεχομένου, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση που προσδιορίσουν ότι η διαγραφή είναι αναγκαία. Εξαιτίας της φύσης της υπηρεσίας, δεν είναι πάντα δυνατόν η δικαιολογημένη διαγραφή μιας καταχώρησης να πραγματοποιηθεί άμεσα.
 • Ο χρήστης παραμένει μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των καταχωρήσεών του. Επιπλέον, είναι υπόλογος για οποιαδήποτε οικονομική ή νομική υποχρέωση προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης της υπηρεσίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως διαχειριστής, διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα πραγματικά στοιχεία του χρήστη, σε περίπτωση νομικής δράσης που προκύπτει από χρήση που παραβιάζει τους όρους χρήσης της υπηρεσίας «Βελτιώνω την Πόλη μου».
 • Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος είναι ελεύθερη. Ωστόσο, Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε αιτήματος κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα μας, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.
 • Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επισύναψης μιας φωτογραφίας σε κάθε καταχώρηση. Με την επιλογή και την μεταφόρτωση της φωτογραφίας, ο χρήστης αποδέχεται την χρήση άδειας Creative Commons η οποία επιτρέπει την ελεύθερη διανομή της φωτογραφίας, με την προϋπόθεση πως θα γίνεται αναφορά στο δημιουργό, για μη εμπορική χρήση, και με απαγόρευση αλλοίωσης ή τροποποίησης του έργου. Λεπτομέρειες της άδειας υπάρχουν εδώ. O χρήστης εξακολουθεί να κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογραφίας.
 1. Ο τελικός χρήστης και επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου «thessaloniki.gr» και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων, ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνεί, συνομολογεί και αποδέχεται με τη χρήση των ως άνω διαδικτυακών τόπων και τους ακόλουθους κανόνες λειτουργίας: (α) απαγορεύονται τα μηνύματα για παράνομο λογισμικό, λογισμικό εξουδετέρωσης προστασίας, ή αυτά που αναφέρονται σε παράνομη απόκτηση προστατευμένου περιεχόμενου (β) απαγορεύονται τα υβριστικά μηνύματα, μηνύματα μίσους ή ρατσιστικά μηνύματα ή οποιαδήποτε άλλα μηνύματα ή περιεχόμενο που μπορεί να θίγει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη φήμη των χρηστών του «thessaloniki.gr» και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου (γ) Τυχόν αντιρρήσεις σε επεμβάσεις Διαχειριστών (Administrators) του διαδικτυακού τόπου «thessaloniki.gr» και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων, θα πρέπει να υποβάλλονται με μήνυμα στον Διαχειριστή – μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info[at]thessaloniki.gr – και όχι δημόσια.
 2. O επισκέπτης/χρήστης του «thessaloniki.gr» και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο «thessaloniki.gr» και των σχετιζόμενων μ’ αυτόν ιστοσελίδων από τον επισκέπτη/ χρήστη λόγω κακής και αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών, ανάγεται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής, απορρέουσας από οποιασδήποτε μορφής παράβασης του χρήστη, κατά του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τον διαδικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
 3. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 4. Η παρούσα σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερμηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης, συναλλακτικών ηθών και οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.  Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από την εν λόγω σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
 5. Αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης και άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο webmaster[at]thessaloniki.gr προκειμένου να αντιμετωπισθούν.

Τελευταία ενημέρωση: 20/11/2020