Προκήρυξη φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παλαιών και κατεστραμμένων αντικειμένων της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ No8/2021    Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση παλαιών και κατεστραμμένων αντικειμένων (Μέταλλο – Πλαστικό – Σύμμεικτο υλικό) της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81: «Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αρ. 1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την ” Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 », προϋπολογισμού δαπάνης 1.951.818,87€.

Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αρ. 1/2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την ” Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και ειδών ΒΥΣ, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 και 2015-2016 »- ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ5029629) και ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ 5000179) αντίστοιχα στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο  10/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 852.764,00 €

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: Προμήθεια ημερησίου τύπου (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας) έτους 2021 σε ψηφιοποιημένη μορφή για λόγους εκσυγχρονισμού, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού αλλά εξασφάλιση της διατήρησης του αρχείου της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την: Προμήθεια ημερησίου τύπου (εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας ) έτους 2021 σε ψηφιοποιημένη μορφή για λόγους εκσυγχρονισμού, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού αλλά εξασφάλιση της διατήρηση; του αρχείου της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων Π.Δ. 5.828,00 € (πέντε χιλιάδες οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ).) συμπ .ΦΠΑ 24%

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ 17/18-09-2020 Μελέτης του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 74.200,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της υπ’αρ. ΔΚΣ 17/18-09-2020 Μελέτης του  Τμήματος  Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, η οποία αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών για τον τριετή έλεγχο, καθαρισμό, απόφραξη, συντήρηση, συλλογή, διαχείριση, παράδοση επικίνδυνων ή μη επικίνδυνων αποβλήτων των Αντλιοστασίων, Μηχανοστασίων, Φρεατίων, Αποχετευτικών δικτύων – εγκαταστάσεων των Δημοτικών κτιρίων και χώρων του

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην «Προμήθεια απορροφητήρα με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων του μηχανήματος κοπής-χάραξης Laser και μονάδας απορρόφησης οσμών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεσης, που αφορά στην «Προμήθεια απορροφητήρα με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων του μηχανήματος κοπής-χάραξης Laser και μονάδας απορρόφησης οσμών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων» του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση Τεντών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.για το έτος 2021.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια και εγκατάσταση Τεντών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης.για το έτος 2021. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεντών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών .Η δαπάνη

Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ,ΤΠ», προϋπολογισμού (2.180.000,00€) Δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ, με Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  No 5E/2021 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ,ΤΠ», προϋπολογισμού (2.180.000,00€) Δύο εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ, με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικές εργασίες 202.908,45 € Εργασίες  Πρασίνου 398.837,03 € Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 685.866,55 € Άθροισμα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μίσθωση χώρων που θα στεγάσουν σχολικές αίθουσες στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νο 9/2021 ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΟΥΝ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΤΙΣ Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετά την υπ’ αρ. 730/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΒ81ΩΡ5-4ΞΧ) και την υπ’ αρ. 864/2020 συμπληρωματική αυτής (ΑΔΑ: ΩΔΘΩΩΡ5-1Σ6) ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του νόμου του ν.

Προκήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και Επισκευή ΗΛΜ Εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος» της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 66.384,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

X