27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No 12/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Άθροισμα εργασιών 37.034,43
ΓΕ & ΟΕ (18%): 6.666,20
43.700,63
Απρόβλεπτα (15%): 6.555,09
50.225,72
Αναθεώρηση: 550,73
Μερικό Σύνολο: 50.806,45
ΦΠΑ (24%) 12.193,55
ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/προκηρύξεις-διακηρύξεις/

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 05­­/09/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α’ 1 , από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Αναθέτουσα Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, και την ίδια ώρα (10:00 π.μ). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη ή και τρίτη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, άρθρο 98 παράγραφος 1 περίπτωση α του Ν.4412/2016.

Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως τη 28/8/2019, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες το αργότερο μέχρι την 30/8/2019.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

Για την παραλαβή του εντύπου οικονομικής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, Γιάννη Χαλκίδη 40, Θεσσαλονίκη, 54249, 4ος όροφος, πληροφορίες Αγγελική Ορφανίδου, τηλ. 2313318332 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σε ακέραιες μονάδες κατά το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης άρθρο 95 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά

του …………………… για το έργο :

 «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π. »

με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Θεσσαλονίκης

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …………. και ώρα 10:00 πμ

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail ).

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 και

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24.3 της παρούσας.

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου της παρ. 2.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

10.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω και στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού κατηγορίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

10.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

10.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Τέλη Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2019, με την ένδειξη: Κ.Α : 7333.20.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.003, της Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων με τίτλο «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο)» και ποσό 63.000,00 €.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

κ.α.α.

Λεκάκης Πέτρος

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα Σχέδια, πατήστε εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ.

Σημείωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού από την διεύθυνση Γιάννη Χαλκίδη 20 και όχι Γιάννη Χαλκίδη 40, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στην Περίληψη Προκήρυξης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ