24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», προϋπολογισμού δαπάνης 136.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση για την ορθή επανάληψη του τεύχους της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Κάτω Των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης (ποδηλάτων)», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 693/20-02-2023 σύμφωνης γνώμης Διαχειριστικής Αρχής και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 136.400,00€, με Φ.Π.Α. 24%.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 142552

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 07/03/2023 και ώρα 14:00.
Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 45233162-2.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 136.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 110.000,00€, ΦΠΑ: 26.400,00€).
Η δαπάνη της προμήθειας χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με ποσοστό 100% με Κ.Α.: 64/7341.42.01. Η παρούσα προμήθεια είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα με τίτλο “Ανάπτυξη συστήματος ποδηλατοδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης” της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (υπ’ αριθμ. 2897/08-06-2018 απόφαση ένταξης με ΑΔΑ 63ΦΒ7ΛΛ-ΡΔΔ και οι υπ’ αριθμ. 2840/02-06-2020 και 2750/03-06-2022 τροποποιήσεις της) μαζί με το έργο “Βελτιστοποίηση Υφιστάμενου Άξονα Ποδηλατόδρομου και Επέκταση αυτού” με Κωδικό ΟΠΣ 5014559 και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».
Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.
Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (σε κάθε περίπτωση η σύμβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την 30/11/2023).
Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 4/2023 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων – Τμήμα Οδοποιίας & Οδικής Σήμανσης.
Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 4/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.7 της υπ΄αριθμ. 4/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (2.200,00€)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Εγγύηση καλής λειτουργίας: ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07/03/2023 και ώρα 14:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 27/03/2023 και ώρα 14:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 31/03/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 4/2023 Διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Κατά των αποφάσεων της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην Α.Ε.Π.Π.) δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 15497/2022 και 14939/2022 Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ένιαίο έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ