19.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας ανάθεση «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Απευθείας ανάθεση «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων του στεγαστικού Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021» για τη στέγαση προσφύγων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων του στεγαστικού Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021» για τη στέγαση προσφύγων, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki» με κωδικό ΟΠΣ 5089178, σύμφωνα με την Α.Π.1295/20-04-2021 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου : «Επιχορήγηση Ν.Π. Δήμος Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση του έργου REACT 2021 – Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki», με το ΑΠ414/04.01.2021 Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη συνέχιση υλοποίησής του και με την αριθ.15ΔΚΣ/28.06.2021 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων δημοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν τούτου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 27.07.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 109Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Α.Δάλλα τηλ. 2313317573.

Λόγω της φύσης της εργασίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών και για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός είναι συνολικός χωρίς προμετρήσεις, αλλά θα υπολογίζονται κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται και τις φθορές που θα παρατηρούνται.

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται μέχρι την 31.12.2021 ή μέχρι εξαντλήσεως της πίστωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της εν λόγω παροχής.

Μπορούν να προσέλθουν να καταθέσουν προσφορά εταιρίες γενικά που:

α) απασχολούνται με την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών (από Επιμελητήρια)

β) είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)

γ)είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά:

          α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές

          β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,

          γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου

          δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης και Πιστοποιητικά μεταβολών ΓΕΜΗ, αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας, ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, αρμόδιος υπάλληλος κ. Νέστορας Τσουμαλάκος τηλ:2313318442,  e-mail: e.tsoumalakos@thessaloniki.gr και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αρμόδιος υπάλληλος κ. Σεφεριάδου Παναγίτσα τηλ. 2313318618 p.seferiadou@thessaloniki.gr.

             Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ                                   κ.α.α.

   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

                  Γ. ΑΒΑΡΛΗΣ                                                             Γ.ΑΒΑΡΛΗΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περιγραφή είδους παροχής υπηρεσιών, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές – τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την 2η ορθή επανάληψη συγγραφής υποχρεώσεων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις προϋποθέσεις συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ