Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 3.417,75 €.

21 Μαΐου 2019 - 10:34

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” π.δ. 3.417,75 €»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” π.δ. 3.417,75 € (συμπ. ΦΠΑ 24%), ως κάτωθι :

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΡΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ   ΤΙΜΗ*(€)

ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 5% (€) (άρθρο 63 Ν.4257/2014)

ΣΥΝΟΛΟ (€)

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 09132100-4

2.250

1,167

1,225

2.756,25

                                                                                               ΣΥΝΟΛΟ 2.756,25

                                                                                           Φ.Π.Α. 24%

661,50

                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3.417,75

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) μέχρι τις 29-5-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Ε. Σκέντου, τηλ. 2313317535.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες. Σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση για το Δήμο Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του μετά τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τα έτη 2020-2022, η σύμβαση με το Δημοτικό Βρεφοκομείο “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” θα πάψει να ισχύει.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
-Ασφαλιστική ενημερότητα
-Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τους Ειδικούς Όρους, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια Διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 1726 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού αναφορικά με την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για σχολικά συγκροτήματα και εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 253.704,00€ με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης των εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, προϋπολογισμού δαπάνης 50.158,00 €.

Περισσότερα

Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών Προσώπων του, προϋπολογισμού δαπάνης 247.095,18€ (συμπ. ΦΠΑ 6%,13% και 24%)

Περισσότερα
X