26.8 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Η Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων των δημοτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατάργηση λειτουργίας του τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
της Δ/νσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών Δήμου Θεσσαλονίκης
λόγω μετάπτωσης αρμοδιότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4018/2011 και του άρθρου 11 παρ.3 του Ν.4147/2013, η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.)
ανέλαβε από 1/1/2014 την αρμοδιότητα παραλαβής αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την χορήγηση – ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επίδοσης των σχετικών αποφάσεων, με παράλληλη κατάργηση της υπόψη αρμοδιότητας από το τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Δ/νσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης

Οικονομίδη Τάκη 1, Καλαμαριά
55131, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. επικοινωνίας : 2313309202  και  2313309207

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη
Ισόγειο και 1ος όροφος
Τηλ: 231331-7765 – 231331-7789
email: info@thessaloniki.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εγκύκλιοι Τμήματος Γενικού Πρωτοκόλλου

TMHMATA

 • Τμήμα Δημοτολογίου

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη,
  1ος όροφος, Γραφεία 123 Γ’, 124 Δ’, 126 Δ’, 127 Δ’,
  Τηλ. 231331-7415, 231331-7392, 231331-7383,
  231331-7428, 231331-7438, 231331-7409, 231331-7450

  Αρμοδιότητες

  1. Εκδίδει ατομικά πιστοποιητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο.

  2. Εκδίδει πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, απλά και ειδικού τύπου.

  3. Συντάσσει σχέδια αποφάσεων Δημάρχου για τις εγγραφές των νεογέννητων στις υφιστάμενες οικογενειακές μερίδες.

  4. Καταχωρεί ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεων, θανάτων και κάνει προσθήκες ονομάτων και θρησκεύματος στους αντίστοιχους φακέλους του αρχείου.

  5. Αποστέλλει στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης, τα έγγραφα αρμοδιότητας του Τμήματος, τα οποία αιτούνται διάφορες υπηρεσίες, με βάση το Νόμο περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών

  6. Συντάσσει τις απαντητικές επιστολές, σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος και τα αποστέλλει στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για διεκπεραίωση. Οι συγκεκριμένες επιστολές απευθύνονται σε Ο.Τ.Α, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Προξενεία, Υπουργεία και άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα καθώς και σε δημότες.

  7. Εκδίδει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

  8. Εκδίδει Πιστοποιητικά Πλησιεστέρων Συγγενών μετά από αίτηση του δημότη ή μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

  9. Εκδίδει αποφάσεις για τακτοποίηση οικογενειακών μερίδων προκειμένου να εκδοθεί κάποιο Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.

  10. Αναζητά και ανατυπώνει παλαιότερα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Πλησιεστέρων Συγγενών.

  11. Αρχειοθετεί τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά Πλησιεστέρων Συγγενών και τα εγγράφει στο Βιβλίο – Αρχείο.

  12. Ελέγχει και παραλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταδημότευσης των δημοτών.

  13. Εισάγει στοιχεία στους Η/Υ που αφορούν σε άνοιγμα νέων Οικογενειακών Μερίδων λόγω μεταδημότευσης δημοτών (λόγω διετούς κατοικίας, λόγω γάμου, λόγω επιμέλειας, λόγω ανάκτησης αρχικής δημοτικότητας,

  λόγω υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές και επαναδημότευση υποψηφίων που απέτυχαν να εκλεγούν στον τόπο υποψηφιότητας τους), διαζυγίου ή απόκτησης τέκνου εκτός γάμου.

  14. Διαγράφει μέλη οικογενειακών μερίδων λόγω αλλαγών στοιχείων οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διαζύγιο, αναγνώριση, υιοθεσία, θάνατος).

  15. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και για την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

  16. Εκδίδει απόφαση Δημάρχου (με Απόφαση Εξουσιοδότησης υπογραφής προς αρμόδιους υπαλλήλους) και επικοινωνεί με δήμους όλης της Ελλάδας για όλες τις παραπάνω ενέργειες.

  17. Εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ολοκλήρωση του Εθνικού Δημοτολογίου

  18. Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του Δημοτολογίου σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη διατήρηση και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου Αντιστοιχεί δεδομένα Δημοτολογίου και Εθνικού Δημοτολογίου.

  19. Διορθώνει όλες τις οικογενειακές μερίδες όσον αφορά στα στοιχεία του πατρωνύμου, μητρωνύμου, επώνυμο πατέρα και γένους.

  20. Διορθώνει όλες τις οικογενειακές μερίδες ως προς τη διεύθυνση των δημοτών μετά από αίτησή τους.

  21. Διορθώνει στοιχεία που περιέχονται στις οικογενειακές μερίδες (ονοματεπωνυμικά στοιχεία, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, μητρώο αρρένων).

  22. Εκδίδει άδειες τέλεσης των πολιτικών γάμων και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες τέλεσης αυτών.

  23. Δημιουργεί τους φακέλους των νέων Οικογενειακών Μερίδων και τηρεί το αρχείο των φακέλων αυτών

  24. Συντάσσει αποφάσεις διαγραφής ή μεταδημότευσης με τηλεομοιοτυπία στους άλλους δήμους και τις αποστέλλει στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για Διεκπεραίωση.

  25. Συντάσσει από 1ης του έτους έως τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν τους νέους εκλογείς ( 18άρηδες ) που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο του Δήμου Θεσσαλονίκης και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν

  26. Προβαίνει σε έξι δίμηνες αναθεωρήσεις του Εκλογικού Καταλόγου ετησίως, που περιλαμβάνουν τις μεταβολές που έχουν επέλθει στο Δημοτολόγιο λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης η απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας (αρ.1, παρ.11,12,του Ν. 2623/1998).

  27. Έχει την αρμοδιότητα να διαβιβάζει τις τυχόν ενστάσεις και τις εναντίον αυτών αντιρρήσεις καθώς και τις σχετικές καταστάσεις εντός 15 ημερών από τη λήξη των προθεσμιών στο αρμόδιο Πρωτοδικείο εκδίκασής τους.

  28. Προβαίνει σε έλεγχο του Εκλογικού Καταλόγου του Δήμου δύο φορές τουλάχιστον το δίμηνο πριν την αποστολή του σε ψηφιακή μορφή (cd) με τις καταχωρημένες μεταβολές της τρέχουσας αναθεώρησής του στη Διεύθυνση Εκλογών του ΥΠ.ΕΣ, αλλά και μετά την αποστολή των αποτελεσμάτων της αναθεώρησης από το ΥΠ.ΕΣ.

  29. Εντάσσει τους νέους δημότες – εκλογείς του Δήμου Θεσσαλονίκης σε εκλογικά διαμερίσματα και ελέγχει την ύπαρξη Ειδικού Εκλογικού Αριθμού.

  30. Μεταβάλλει τα εκλογικά διαμερίσματα δημοτών κατόπιν αιτήσεώς τους.

  31. Διαγράφει από τον Εκλογικό Κατάλογο, εκλογείς εξαιτίας αμετάκλητης δικαστικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου για λιποταξία ή στέρηση του εκλογικού δικαιώματος, για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή λόγω δικαστικής απαγόρευσης (θέση σε δικαστική συμπαράσταση κατόπιν τελεσίδικης απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου).

  32. Προβαίνει σε εκκαθάριση διπλοεγγεγραμμένων δημοτών.

  33. Στις Δημοτικές Εκλογές συντάσσει Ειδικό Κατάλογο Ευρωπαίων Πολιτών, ομογενών και υπηκόων τρίτων χωρών.

  34. Μετά το πέρας των δημοτικών εκλογών συντάσσει ειδικό κατάλογο ανακηρυχθέντων και μη ανακηρυχθέντων δημοτικών συμβούλων για να οριστικοποιηθεί η δημοτολογική τους κατάσταση.

  35. Στις Βουλευτικές Εκλογές συντάσσει Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Ετεροδημοτών και στις Ευρωεκλογές συντάσσει Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο Ετεροδημοτών και Ευρωπαίων πολιτών.

  36. Καταχωρεί τις διαγραφές λόγω μεταδημοτεύσεων.

  37. Έχει την ευθύνη της τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία

  38. Συντάσσει αποφάσεις των πολιτογραφηθέντων πολιτών για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο.

  39. Εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για παραπομπή πληρωμής του αντίστοιχου ποσού προς τη Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης.

  40. Ελέγχει και παραλαμβάνει δικαιολογητικά πολιτογράφησης αλλοδαπών και τα διαβιβάζει αρμοδίως μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  41. Παραλαμβάνει δικαιολογητικά περί καθορισμού ιθαγένειας των παλιννοστούντων ομογενών και συντάσσει απόφαση Δημάρχου για την εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο, ύστερα από την έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας−Θράκης περί καθορισμού της Ιθαγένειάς τους.

  42. Παραλαμβάνει δικαιολογητικά περί καθορισμού ιθαγένειας αλλοδαπών τέκνων που αναγνωρίστηκαν από Έλληνα πατέρα ή υιοθετήθηκαν από Έλληνες γονείς.

  43. Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

  44. Παραλαμβάνει δικαιολογητικά περί καθορισμού της Ιθαγένειας Ελλήνων Ομογενών που γεννήθηκαν και κατοικούν στο εξωτερικό:

  • από γονείς Έλληνες οι οποίοι είναι γραμμένοι σε ελληνικά Δημοτολόγια αδηλώτων.

  • από γονείς με μικτούς γάμους.

  • από γονείς γεννημένους στο εξωτερικό ελληνικής καταγωγής.

  • από γάμους πολιτικούς, ανυπόστατους μέχρι το 1982.

  45. Παραλαμβάνει δικαιολογητικά περί καθορισμού ιθαγένειας αλλοδαπών υπηκόων Ελληνικής εθνικότητας κατοίκων Θεσσαλονίκης από Αλβανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, πλην της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

  46. Συντάσσει το ετήσιο Μητρώο Αρρένων και τον Στρατολογικό πίνακα και τα αποστέλλει για επικύρωση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης.

  47. Διενεργεί εγγραφές αδήλωτων Ελλήνων και αλλοδαπών οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια και επανεγγραφές ανύπαρκτων μέσω εισηγήσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

  48. Διενεργεί διαγραφές από τα Μητρώα Αρρένων τους θανόντων, τους απωλεσάντων την Ελληνική Ιθαγένεια, ανυπάρκτων, διπλοεγγεγραμμένων και μετεγγραμμένων.

  49. Διορθώνει επώνυμα, κύρια ονόματα, πατρώνυμα, μητρώνυμα, τόπους γέννησης, ληξιαρχικά στοιχεία, έτος γέννησης. Ενεργεί για αλλαγές στοιχείων λόγω υιοθεσίας, αναγνωρίσεως, αποκηρύξεως, αλλαγής φύλου κ.λπ. στο Μητρώο Αρρένων.

  50. Καταχωρεί αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, οι οποίες αφορούν σε εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων.

  51. Διενεργεί έρευνα σχετικά με τον τόπο κατοικίας στρατευσίμων κατόπιν παραγγελίας της Στρατολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης ή Αστυνομικών Τμημάτων.

  52. Εκδίδει πιστοποιητικά Μητρώων Αρρένων παντός τύπου.

  53. Ασχολείται με την αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης που αναφέρονται στις εγγραφές και τις μεταβολές στα ετήσια Μητρώα Αρρένων.

  54. Διαχειρίζεται την εφαρμογή «Αιτήσεις πιστοποιητικών» στα πλαίσια των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσα από το δικτυακό του τόπο.

  55. Στα μέσα Δεκεμβρίου κάθε έτους ενημερώνει ηλεκτρονικά τα σχολεία για τις ημερομηνίες υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα και για την κατάθεση δελτίου απογραφής στη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

  56. Επιμελείται τις δημοσιεύσεις:

  • Σχετικά με τις ημερομηνίες κατάρτισης του Στρατολογικού Πίνακα τον μήνα Δεκέμβριο,

  • Σχετικά με τις ημερομηνίες ελέγχου των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ληξιαρχικών Πράξεων Γεννήσεως των αρρένων τέκνων για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε κάθε πρόσφορο μέσο.

 • Τμήμα Πιστοποιητικών

 • Τμήμα Ληξιαρχείου

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, ΤΚ. 546 36
  1ος όροφος Γραφεία 116Γ, 117Γ, 118Γ, 120Γ και 122Γ
  τηλ. 2313 317420, 2313 317413, 2313 317504, 2313 317515

  Αρμοδιότητες
  1. Ελέγχει τα δικαιολογητικά και καταχωρεί τις Ληξιαρχικές Πράξεις που έχουν αντικείμενο:

  • τη βεβαίωση γέννησης φυσικού προσώπου
  • τη βεβαίωση θανάτου φυσικού προσώπου. Εκδίδει τις αντίστοιχες πράξεις οι οποίες υπέχουν θέση άδειας ταφής ή αποτέφρωσης.
  • τη βεβαίωση γάμου φυσικών προσώπων
  • το σύμφωνο συμβίωσης φυσικών προσώπων
  • εκδίδει πλήρεις Ληξιαρχικές Πράξεις  και αντίγραφά τους.

  2. Ελέγχει τα δικαιολογητικά, καταχωρεί γεγονότα όπως ονοματοδοσία και βάπτιση ή μεταβολές που επέρχονται στις Ληξιαρχικές Πράξεις :

  • με δικαστική απόφαση
  • με απόφαση Δημάρχου
  • με αμετάκλητη  δήλωση των άμεσα ενδιαφερομένων
  • εκδίδει τις αντίστοιχες πράξεις.

  3. Ελέγχει τα δικαιολογητικά και καταχωρεί διορθώσεις σφαλμάτων επί των Ληξιαρχικών Πράξεων  :

  • με δικαστική απόφαση
  • με εντολή εισαγγελέα,
  • με έγκριση Ληξιάρχου
  • εκδίδει τις αντίστοιχες πράξεις.

  4. Ελέγχει τα δικαιολογητικά, καταχωρεί

  • βαπτίσεις,
  • ονοματοδοσίες
  • μεταβολές

  που έχουν επέλθει επί των καταχωρημένων ληξιαρχικών πράξεων  σύμφωνα με τις εκθέσεις άλλων ληξιαρχείων.

  5. Καταχωρεί βαπτίσεις, ονοματοδοσίες ή τις μεταβολές που επέρχονται στις Ληξιαρχικές πράξεις , οι οποίες έλαβαν χώρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης  και αφορούν ληξιαρχικές πράξεις που έχουν συνταχθεί σε άλλα ληξιαρχεία. Εκδίδει τις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις εκθέσεων.

  6. Επιμελείται την έκδοση και αποστολή :

  • αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων
  • δικαιολογητικών που τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος

  κατόπιν α. αιτημάτων από Κ.Ε.Π. φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα β. αιτημάτων των πολιτών και γ. μέσω της αντίστοιχης γραμμής του ΟΤΕ.

  7. Εκδίδει πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα των ληξιαρχικών πράξεων (Κ.Ε.Ε. 2016/1191)

  8. Εφαρμόζει τις κατά νόμο διαδικασίες για επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων.

  9. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο Ληξίαρχο

  10. Ελέγχει δειγματοληπτικά μετά από αιτήματα υπηρεσιών, ληξιαρχικές πράξεις που έχουν συνταχθεί στο Ληξιαρχείο Θεσσαλονίκης και αποστέλλει αντίστοιχα δικαιολογητικά για έλεγχο σε άλλες υπηρεσίες .

  11. Τηρεί και ενημερώνει τον ηλεκτρονικό φάκελο αρχείων και νομοθεσίας αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές.

  12. Καταγράφει και επικαιροποιεί τις διαδικασίες του Ληξιαρχείου.

  13. Επικαιροποιεί, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία, την ιστοσελίδα του Δ.Θ. σε θέματα που αφορούν το Τμήμα Ληξιαρχείου.

  14. Διεκπεραιώνει θέματα που αφορούν την απασχόληση του προσωπικού του  Τμήματος (άδειες , παρουσιολόγια, υπερωριακή εργασία, κλπ), ενημερώνει το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εκδίδει πρόγραμμα εργασίας απασχόλησης για Κυριακές και αργίες

  15. Βιβλιοδετεί σε τόμους τις συσταθείσες ληξιαρχικές πράξεις οι οποίοι διατηρούνται στο διηνεκές.

  16. Τηρεί φυλάσσει και συντηρεί τα ληξιαρχικά βιβλία

 • Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης