Συμβούλιο ένταξης μεταναστών – ΣΕΜ


Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Δήμου Θεσσαλονίκης

  • Ελληνικά
  • English

Με το νόμο 3852/2012 σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.

Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Ο νέος κανονισμός που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης  περιλαμβάνει όχι μόνο τους μετανάστες  αλλά και  τους Πρόσφυγες.   Με την 2868/30-5-2017 απόφασή του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης όρισε τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, Σοφία Ασλανίδου ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο για δράσεις κοινωνικής στήριξης και ένταξης μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί  την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει ο Δήμος στην δημιουργία ενός πλαισίου οργανωτικής δομής ώστε να αναπτύξει δράσεις και στρατηγική για την ομαλή ένταξη  των προσφύγων. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ομαλής  ένταξης προϋποθέτει γνώσεις από την διεθνή εμπειρία , απαιτεί συνέργειες με διεθνείς οργανισμούς αλλά και φορείς της πόλης , απαιτεί συναινέσεις με κινήσεις πολιτών, δουλειά με την εκπαίδευση (μαθητές και εκπαιδευτικούς) και την γειτονιά. Η μέχρι τώρα στρατηγική του Δήμου  μπόρεσε και απορρόφησε τους ελάχιστους κραδασμούς της πόλης με μηδενικό κόστος χάρη στην δουλειά και την προεργασία που έκανε ώστε να προετοιμάσει το έδαφος  για μια ομαλή συμβίωση του ντόπιου στοιχείου με τους πρόσφυγες .

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει ήδη από το Φθινόπωρο του 2015, τη συνεργασία με υπερκείμενους κρατικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, όμορους Δήμου και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό το συντονισμό των δράσεων για την ορθή διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, με τρόπο που να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ όλων των κοινωνικών ομάδων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναπτύσσοντας δράσεις πολυεπίπεδες (Εκπαίδευση, Κοινωνική πολιτική, Περιφέρεια, ΜΜΕ) έχει μια ολιστική θεώρηση γα την αντιμετώπιση της ομαλής ένταξης των προσφύγων.

Law 3852/2012 requires each municipality to set up a council for the integration of immigrants (SEM) by means of decision by the municipal council as an advisory body to the municipality for facilitating the integration of immigrants into the local community. The councils for immigrant integration are composed of five (5) to eleven (11) members, who are designated by the relevant city council. Members are appointed from municipal councilors and representatives of immigrant organizations. Participation in these boards is honorary and unpaid. The task of immigrant integration councils is to identify and investigate problems faced by immigrants living permanently in the region of the municipality in question regarding: their integration into the local community, their contact with state institutions or the municipal authority. The SEM submits suggestions to the city council to develop local actions to promote the smooth integration of immigrants. In general, to assist in solving the problems immigrants face. The new regulation voted by the Council of the Municipality of Thessaloniki covers not only immigrants but also refugees. By his decision of 2868 / 30-5-2017, the Mayor of Thessaloniki appointed the Municipal Councilor from the majority party, Sofia Aslanidou, as Deputy Municipal Councilor for Social Support and Integration Actions for Immigrants and Refugees of the Municipality of Thessaloniki. This decision underlines the special importance of the Municipality in creating a framework for organizational structures to develop actions and strategy for the smooth integration of refugees. Since the autumn of 2015, the Municipality of Thessaloniki has begun cooperating with the Ministry of Immigration in the central government, international organizations, neighboring municipalities and local community organizations. The aim is to coordinate actions for the proper management of the refugee crisis in a way that ensures decent living conditions for beneficiaries of international protection within the wider Thessaloniki area while simultaneously striving to ensure that social cohesion and peaceful coexistence between all social groups are maintained. The Municipality of Thessaloniki, by developing multi-level actions (Education, Social Policy, Region, Media), aspires to a holistic view of addressing the smooth integration of refugees.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2313317818

Χρήσιμα Links

Δωρεάν υπηρεσίες στην Θεσσαλονίκη
ArabicEnglishFarsiFrenchGreekKirmanjiSoraniTurkishUrdu

Χάρτης Υπηρεσιών
Googlemaps

Ενημερωτική πλατφόρμα Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Υπηρεσία Ασύλου

Ερυθρός Σταυρός και Ερυθρά Ημισέληνος


Χρήσιμα link υπηρεσιών υγείας

Χάρτης νοσοκομείων και κέντρων υγείας
Googlemaps

Ημερήσιο πρόγραμμα εφημερευόντων νοσοκομείων (EN)

Μηνιαίο πρόγραμμα εφημερευόντων νοσοκομείων
ΑραβικάΦαρσίΤουρκικά

Αναλυτικές πληροφορίες για το εθνικό σύστημα υγείας (ΕΝ)


Ομάδα στόχου
Μετανάστες και Πρόσφυγες

Έργο

– Δράσεις ένταξης της ομάδας στόχου στην τοπική κοινωνία.
– Καταγραφή και διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
– Ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής τους ένταξης.
– Οργάνωση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες.
– Διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.


 

Φωτογραφία από το εργαστήρι του URBAN Working Group που έχει στόχο την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την ένταξη προσφύγων (18 Δεκεμβρίου 2017)


Από το εργαστήρι του Νοεμβρίου στα Ιωάννινα όπου η ομάδα προσφυγικού παρουσίασε την στρατηγική της Θεσσαλονίκης και τις δράσεις για την ένταξη προσφύγων.


Από τη συνάντηση του συντονιστικού του URBAN Working Group.


Δράσεις

Ανακοινώσεις

Προγράμματα

Εκδηλώσεις

Σεπτέμβριος,21

Φίλτρα

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις