27.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΕπαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τις Υπηρεσίες ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΑ ΓΙΑ...

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τις Υπηρεσίες ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ. 37.140,48€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος.

Επαναληπτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τις Υπηρεσίες ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ Π.Δ. 37.140,48€ με ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για τις Υπηρεσίες ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ για τα επόμενα 2 έτη, της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, Π.Δ. 37.140,48€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η Μελέτη Νο 7/2023 με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για τις Υπηρεσίες ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.
Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος αναφέρεται ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

CPV:75200000-8

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΩΡΑ σε € άνευ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ σε € άνευ ΦΠΑ

Περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων σε ενδιαίτημα φιλοξενίας στειρωμένων ή μη αδέσποτων ζώων συντροφιάς  

για 2 έτη =104 εβδομάδες επί 18 ώρες την εβδομάδα (εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης)= 1872  ώρες

 

16 € / ώρα απασχόλησης 29.952,00 €
  ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.188,48 €

37.140,48 €

H διάρκεια της σύμβασης που θα προκύψει ορίζεται σε 2 (δύο) έτη και ισχύει από την υπογραφή, πρωτοκόλληση και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ
Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 06/09/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, 1ος όροφος, Γραφείο 1091Β, Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
• Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τη Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Μ. Πετρακάκης τηλ:2313318716, e-mail: ma.petrakakis@thessaloniki.gr, και κ. Σπ. Χαντζίδης τηλ:2313318366, e-mail: s.chantzidis@thessaloniki.gr

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρ.73, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ