24.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση καταστήματος...

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία – ΤΠ”, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (No 10Ε/2021)

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: “Διαμόρφωση καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία – ΤΠ”, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
 1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998082845

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 54636
Τηλ. : 2313 318411 / 2313318423
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) : https://thessaloniki.gr
E-Mail : a.spiliopoulos@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 2313 318411
 1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/07/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 26/07/2021.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-07-2021, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-08-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγγελάκη 13.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων

 1. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την “ανοιχτή διαδικασία” του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ( ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 8 του ν. 4605/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4782/2021 (Α΄36) και ισχύει σήμερα.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών και για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) και ισχύει σήμερα.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οικοδομικών στην Α1 τάξη και άνω και για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών στην Α1 τάξη και άνω, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4782/2021 (Α’36) και ισχύει σήμερα.
 2. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 3. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν. 4782/2021 (Α’36) και ισχύει σήμερα, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν. 4782/2021 (Α’36) και ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν ενενήντα οκτώ (1.198,00)ευρώ.

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δέκα (10) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου  Θεσσαλονίκης του έτους 2021,  με την ένδειξη: Κ.Α. 7311.31.01, με τίτλο «Διαμόρφωση καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία Τ.Π.».

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 1% ΤΠΕΔΕ και 1% ΤΥΔΚ, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από τη έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

 1. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-3-2018 διέπονται από τις διατάξεις του βιβλίου IV (άρθρα 345-374) “Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων” όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 2. Το αποτέλεσμα της δημοπράτησης θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ

Για να κατεβάσετε το εξώφυλλο, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ΕΣΥ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τιμολόγιο, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προμέτρηση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΣΑΥ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΦΑΥ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ