Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια χρωμάτων για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης προϋπολογισμού 41.0398,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

8 Ιουνίου 2017 - 9:52

Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών & ενδεικτικού προϋπολογισμού του συνοπτικού διαγωνισμού για την  προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμών εξήντα (60) σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο προϋπολογισμός των υλικών ανέρχεται στο ποσό των 41.0398,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών (Α/Α/), μόνο βάσει τιμής.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα σχόλιά σας στο e-mail : promitheies@thessaloniki.gr, μέχρι την Παρασκευή 23-06-2017 και ώρα 23.59΄.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4412/16, θα πρέπει οι παρατηρήσεις των εμπλεκομένων οικονομικών φορέων στη διαβούλευση να γνωστοποιούνται στους υπόλοιπους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Διαφάνειας θα αναρτήσει τα ηλεκτρονικά μηνύματα, επί των διαβουλεύσεων, καθώς και τις αντίστοιχες απαντήσεις, που αποστέλλονται στο Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών, μέσω του promitheies@thessaloniki.gr, μετά από προώθησή αυτών.

Για να κατεβάσετε την τεχνική έκθεση – προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Πρόσκληση για Δημόσια διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των ειδικών όρων για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2021 του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 184.107,39 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση της υπ’ αρ. 1/2021 μελέτης της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία που αφορά στην προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 45.126,08 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %

Περισσότερα

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της από 11-1-2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την «Ανάθεση υπηρεσιών δράσης εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού, σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας μέσω ΕΣΠΑ» π.δ. 59.934,00 € απαλλασσομένου του Φ.Π.Α.

Περισσότερα
X