28.6 C
Thessaloniki

LIFE ASTI

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: LIFE 2014 – 2020

Τίτλος Πράξης: Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής)

Συνοπτικό τίτλος: LIFE ASTI

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.251.695 €

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 124.494 €

Ημερομηνία έναρξης: 1/9/2018

Ημερομηνία λήξης: 31/8/2021

Εταίροι: 1. Aristotle University of Thessaloniki – Special Account for Research Funds (AUTH), 2. Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (DEASL), 3. Geospatial Enabling Technologies Ltd. (GET), 4. Institute of Atmospheric Sciences and Climate, National Research Council of Italy (ISAC-CNR), 5. Municipality of Thessaloniki (Dimos Thessalonikis) (MoT), 6. A. Belalidis – A. Deligiannis kai SIA OE (SYMPRAXIS)

Το έργο «LIFE ASTI» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020. Ανήκει στο υποπρόγραμμα (Sub-programme) «Δράση για το Κλίμα» (Climate Action), πρόσκληση (Call) «LIFE 2017», κατηγορία προτάσεων «Πιλοτικά Έργα» (Pilot Project), περιοχή προτεραιότητας (Priority Area) «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» (Climate Change Adaptation), Πολιτική Προτεραιότητα (Policy Priority) «Αστική Προσαρμογή» (Urban adaptation).

Περιγραφή: Η εξάπλωση των αστικών περιοχών, τα τελευταία χρόνια, γίνεται με υψηλούς ρυθμούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 σχεδόν ο μισός πληθυσμός του κόσμου ζούσε σε αστικές περιοχές, ενώ μέχρι το 2030 το παγκόσμιο ποσοστό του αστικού πληθυσμού αναμένεται να φτάσει το 60%. Η συνδυασμένη επίδραση της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και της ταχείας αστικοποίησης αναμένεται να καταστήσει τους κατοίκους των αστικών περιοχών πιο ευάλωτους σε μια σειρά αστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιπέδων ρύπανσης της ατμόσφαιρας, της ανικανότητας διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, της υπερβολικής θερμικής βιοκλιμάτωσης και των θανάτων που οφείλονται στη θερμότητα.

Αυτά τα προβλήματα συνδέονται στενά με το φαινόμενο της «Αστικής Νησίδας Θερμότητας» (ΑΝΘ), ένα φαινόμενο που θεωρείται μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές και καλά τεκμηριωμένες εκδηλώσεις κλιματικών τροποποιήσεων που οφείλονται στην αστικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η αστικοποίηση προκαλεί σημαντικές ατμοσφαιρικές και επιφανειακές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα ένα τροποποιημένο κλίμα που είναι γενικά θερμότερο από τις γύρω μη αστικές περιοχές. Η περιοχή αυξημένης θερμοκρασίας που συνδέεται με τις πόλεις αναφέρεται ως ΑΝΘ και το φαινόμενο αυτό προκαλεί αξιοσημείωτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στις περιφερειακές οικονομίες και περιβάλλοντα. Όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, έρευνες έχουν τεκμηριώσει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της ΑΝΘ στις αστικές περιοχές, ιδίως στις πυκνοκατοικημένες υποβαθμισμένες περιοχές και όπου ζουν ευάλωτα άτομα (π.χ. ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνιες παθήσεις). Έτσι, η επίδραση της ΑΝΘ έχει μεγάλη σημασία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς χάραξης πολιτικής στους τομείς της δημόσιας υγείας, του τουρισμού, του πολεοδομικού σχεδιασμού ή και αλλού.

Η πρόταση «LIFE ASTI» στοχεύει στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου συστημάτων πρόβλεψης για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της ΑΝΘ, κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία σε δύο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Τα συστήματα πρόβλεψης θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο φαινόμενο της ΑΝΘ πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη και για την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της προώθησης σχεδίων μετριασμού για την καταπολέμηση της επίδρασης του ίδιου προβλήματος στις δύο επιλεγμένες πόλεις. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των ΑΝΘ κατά τη διάρκεια θερινών επεισοδίων, τη μείωση του κινδύνου των επεισοδίων θερμότητας στις μητροπολιτικές περιοχές και την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Λοιπές πληροφορίες: https://lifeasti.eu/

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ