Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης π.δ. 25.000,00 € με Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης π.δ. 25.000,00 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης Β.Γεωργίου Α΄ 1 την 3 / 7 / /2014 ημέρα ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.00 π.μ. και ώρα λήξης 11.15 π.μ.

Προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για το 2014 π.δ. 150.121,50 € με Φ.Π.Α.

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί, στην προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για το 2014 π.δ. 150.121,50 € με Φ.Π.Α., της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων προκηρύσσει δημόσιο τακτικό πρώτο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή ανά είδος προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης Β. Γεωργίου Α΄ 1 την 23/7/2014 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 12.00 μ. και ώρα λήξης 12.30 μ.μ.

Προμήθεια ανταλλακτικών εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών λοιπού εξοπλισμού του Δικτύου Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Παραμέτρων (αναλυτές, όργανα, μετεωρολογικά, βαθμονομητές, μηχανογραφική υποδομή, ηχόμετρα κ.λ.π.) για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβαλλοντικών Δράσεων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 50.000,00 €, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά.

Συντήρηση και Επισκευή ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση & Επισκευή ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων έτους 2014», προϋπολογισμού μελέτης εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) με ΦΠΑ.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ τακτικού διαγωνισμού (Διακήρυξη Νο 16) για την προμήθεια: “MIKΡOMHXANHMATΩN,ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Ανακοινώνουμε τη ΜΑΤΑΙΩΣΗ της διενέργειας στις 25/6/2014 και ώρα 9-9.30΄ του τακτικού διαγωνισμού (Διακήρυξη Νο 16) για την προμήθεια: “MIKΡOMHXANHMATΩN,ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩ-ΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», για τις ανάγκες Υπηρεσιών Δ.Θ. οικ. έτους 2014, με π.δ. 182.726,71 € με ΦΠΑ 23%, λόγω πλημμελούς δημοσιότητας, χωρίς υπαιτιότητα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προμήθεια χημικών καθαριστικών ψύξης, ψυκτικών υγρών, για τις ανάγκες του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια χημικών καθαριστικών ψύξης, ψυκτικών υγρών, για τις ανάγκες του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, προϋπολογισμού δαπάνης 17.000,00€, με Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ.Γεωργίου Α΄1, Κτίριο Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 26-6-2014 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11.00πμ. και ώρα λήξης 11.15πμ.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, της Δ/νσης Εκπαίδευσης – Αθλητισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 29.919,75 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Πρόχειρος διαγωνισμός για την υλοποίηση της πράξης "Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης" π.δ.7.000,00€

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί σε διαγωνισμό για την υλοποίηση της πράξης « Τουρισμός Πόλης – Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης » στο πλάισιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ–ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ–ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, γραφείο 020 κτίριο Ε, την Δευτέρα 7/7/2014 , ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης 10:15

Πρόχειρος διαγωνισμός που αφορά "Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης από Ι.ΚΤΕΟ"

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του από Ι.ΚΤΕΟ π.δ. 45.867,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιατρικής Φροντίδας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, π.δ. 33.000,00 €

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην προμήθεια ενός έγχρωμου υπερηχοτομογραφικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιατρικής Φροντίδας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, π.δ. 33.000,00 €, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, ΚΤΙΡΙΟ Ε, ημιώροφος, γραφείο 020) την 26-6-2014, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 και ώρα λήξης 10.15.

X