Ματαίωση διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 2-4-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (συμπιεστών-press containers) χωρητικότητας 10m3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 147.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ματαιώνεται λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης.

Ματαίωση διαγωνισμού ανάθεσης εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμάτων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι ο δημόσιος ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στις 27-3-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ για την ανάθεση των εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμμάτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 224.721,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ματαιώνεται λόγω τροποποίησης των όρων της διακήρυξης.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, για τις ανάγκες των Δ/νσεων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 24.981,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μηχανημάτων κήπου

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην επιμέρους προμήθεια μηχανημάτων, χλοοκοπτικών τρακτέρ, ανταλλακτικών τρακτέρ, ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου και μηχανολογικού εξοπλισμού φυτωρίων και συγκεκριμένα στην κατηγορία ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΩΡΙΩΝ με α/α Α2, Ζ4, 5, 7, και Θ του ενδεικτικού προϋπολογισμού της διακήρυξης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.328,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας: Ενημέρωση & δημοσιότητα – Οργάνωση δικτύου Πράσινων επιχειρήσεων – Πίνακα προβολής δικτύου πράσινων επιχειρήσεων του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 10 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γραφείο 020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση της εργασίας «Ανακύκλωση οργανικών αποβλήτων και πράσινη επιχειρηματικότητα στον αστικό ιστό για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας-Recycling of organic waste and green entrepreneurship in the urban web to secure public health» με ακρωνύμιο SAFE WASTECYCLE του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ ΙΡΑ 2007-2013 π.δ. 85.000,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80. Επιλογή συμβούλου για την υλοποίηση των πακέτων εργασίας: Ενημέρωση και δημοσιότητα – Οργάνωση δικτύου Πράσινων επιχειρήσεων – Πίνακα προβολής δικτύου πράσινων επιχειρήσεων.

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων αυτόματης άρδευσης

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων αυτόματης άρδευσης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, π.δ. 27.174,39 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων»

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων», προϋπολογισμού (937.500,00 €) εννιακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ με Φ.Π.Α

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την διενέργεια χρηματαποστολών από το ταμείο είσπραξης του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου»

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την διενέργεια χρηματαποστολών από το ταμείο είσπραξης του κοιμητηρίου «Αναστάσεως του Κυρίου» του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, στο Κεντρικό Ταμείο του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικ. έτος 2013 – 2014 π.δ. 26.559,09 €

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμμάτων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γρ.020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την ανάθεση εργασιών επισκευής containers μεταφοράς απορριμμάτων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 224.721,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80.

Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (συμπιεστών-press containers) χωρητικότητας 10m3

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι στις 2 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.-10:30 π.μ. στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα (Bασ.Γεωργίου Α΄ 1) στο γραφείο διενέργειας διαγωνισμών (κτίριο Ε γρ.020), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, θα γίνει δημόσια ανοικτή δημοπρασία με συμπλήρωση τιμολογίου και αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη σε τιμή προσφορά, για την προμήθεια απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (συμπιεστών-press containers) χωρητικότητας 10m3 για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 147.600,00€ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

X