26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΑνακοινώσειςΑνακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 21 - Κληροδότημα "Γ....

Ανακοίνωση εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 21 – Κληροδότημα “Γ. Βαφόπουλου”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ως ιδιοκτήτης και διαχειριστής του κληροδοτήματος “Γ.ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ” μετά την υπ’ αρ. 732/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Λ8ΧΩΡ5-8ΝΚ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την εκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013, ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στον 3ο όροφο οικοδομής επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 21, εμβαδού 142,80 τ.μ. μικτών.
Το ποσό εκκίνησης για την κατάθεση των προσφορών ορίζεται
Α) στα 750,00 € (επτακόσια πενήντα ευρώ) το μήνα, εφόσον ο μισθωτής παραλάβει το ακίνητο στην παρούσα κατάσταση,
Β) στα 600,00 € (εξακόσια ευρώ) το μήνα για τρία χρόνια εφόσον ο μισθωτής αναλάβει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του διαμερίσματος, όπως αυτές αναγράφονται στην σχετική έκθεση της εκτιμήτριας. Για τα τρία χρόνια που αφορούν σε τυχόν ανανέωση της εκμίσθωσης, το μηνιαίο μίσθωμα του ανακαινισμένου πλέον μισθίου θα ανέρχεται στα 1.140,00 €.
Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης συνοψίζονται στις εξής:
– Ηλεκτρολογικές εργασίες βελτίωσης της εγκατάστασης (περιλαμβάνεται αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού πίνακα: 900,00 €
– Μετατροπή της εγκατάστασης θέρμανσης προκειμένου το διαμέρισμα να αποκτήσει αυτόνομη θέρμανση φυσικού αερίου, όπου περιλαμβάνεται και η προμήθεια λέβητα: 1.800,00 €
– Αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων: 9.000,00 €
– Αντικατάσταση του επίπλου κουζίνας: 2.500,00 €
– Αντικατάσταση των μπαταριών στο λουτρό και το WC: 300,00 €
– Αντικατάσταση της εξώπορτας: 700,00 €
– Τρίψιμο και γυάλισμα των ξύλινων και μωσαϊκών δαπέδων του διαμερίσματος: 2.500,00 €
– Βάψιμο του διαμερίσματος, των εσωτερικών κουφωμάτων και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων: 2.500,00 €.
Το κόστος των εργασιών υπολογίζεται ενδεικτικά ότι θα προσεγγίσει το ποσό των 20.000,00 €.
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι τρία (3) έτη και ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού στην περίπτωση που ο μισθωτής παραλάβει το διαμέρισμα στη σημερινή κατάσταση και τρεις μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού στην περίπτωση που ο μισθωτής αναλάβει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής. Δίδεται η δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης για άλλα τρία (3) έτη.
Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής βαρύνεται με χαρτόσημο 3,6% επί του μισθώματος λόγω ατέλειας του Δήμου. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται τις πρώτες πέντε μέρες κάθε τριμηνίας.
Εφόσον το προσφερόμενο μίσθωμα είναι τουλάχιστον ίσο με ποσοστό 85 % επί της προεκτιμηθείσας αξίας, η σύμβαση εκμίσθωσης θα καταρτίζεται μόνο ύστερα από ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών), η οποία μπορεί μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες να διατάξει να μη συναφθεί η σύμβαση, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της. Η άπρακτη περίοδος της προθεσμίας τεκμαίρεται ως συναίνεση της αρχής. Αν το προσφερόμενο μίσθωμα είναι μικρότερο, απαιτείται για τη σύναψη της σύμβασης η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών).
Ο Δήμος θα δέχεται σφραγισμένες γραπτές προσφορές των υποψηφίων μισθωτών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και για χρονικό διάστημα 20 (είκοσι) ημερών. Οι προσφορές οι οποίες θα συνοδεύονται από φωτοτυπία του δελτίου Α.Τ. ή διαβατηρίου καθώς και από επίσημο έγγραφο που θα φαίνεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του προσφέροντα, θα υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως από τον προσφέροντα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης (Β. Γεωργίου Α΄ 1 – 2ος όροφος, γραφείο 202Α, κ. Μάρκου Κωνσταντίνα, τηλ. 2313317446 & κ. Λιάκου Ευγενία, τηλ. 2313317101) είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (στην αναγραφόμενη διεύθυνση τις εργάσιμες μέρες και ώρες). Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, όπου θα αναγράφεται η πρόθεσή του είτε να παραλάβει το ακίνητο στην σημερινή του κατάσταση είτε να αναλάβει τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του όπως αναφέρονται παραπάνω. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής επιλέξει να παραλάβει το ακίνητο ως έχει, θα δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν θα έχει καμιά απαίτηση για επισκευές ή συντήρηση του ακινήτου από το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Μετά την παρέλευση του 20ήμερου από την ως άνω ανάρτηση η Επιτροπή διαγωνισμών θα εξετάσει τις προσφορές και ως μισθωτής θα αναδειχθεί ο προσφέρων το υψηλότερο μίσθωμα. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα, ο διαχειριστής καλεί τους προσφέροντες το ίδιο τίμημα να παραστούν σε κοινή ακρόαση όπου ζητά να προσφέρουν μεγαλύτερο τίμημα.
Ο μισθωτής πρέπει να προσέλθει μαζί με αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν ο μισθωτής δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του, ποινή η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ενώ στη συνέχεια καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με τον Ν.4182/2013. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δε θα καταβάλει αμοιβή σε μεσίτες.
Με την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο θα αναγράφονται οι λοιποί όροι της μίσθωσης, καταβάλλεται ως εγγύηση για την εκτέλεση της σύμβασης ποσό ισοδύναμο με 2 (δύο) μηνιαία μισθώματα, το οποίο επιστρέφεται μετά τη λήξη της μίσθωσης, την ολοσχερή εξόφληση των μισθωμάτων και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του πλειοδότη που απορρέουν από τη σύμβαση της μίσθωσης. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση αυτή καταπίπτει υπέρ του κληροδοτήματος.
Αρμόδια αρχή για την έγκριση της σύναψης της σύμβασης μίσθωσης είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών).

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Μιχαήλ Κούπκας

Για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της ΑΔΜΘ, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ