23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου...

Διακήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΄Β΄, Γ΄, Δ΄, Τριανδρίας, Δημοτικών Κοινοτήτων, Δ.Θ. έτους 2017”,, προϋπολογισμού εννιακοσίων χιλιάδων Ευρώ (900.000,00€) με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ No 11Ε/2018

 1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΄Β΄, Γ΄, Δ΄, Τριανδρίας, Δημοτικών Κοινοτήτων, Δ.Θ. έτους 2017”,, προϋπολογισμού εννιακόσιων χιλιάδων  Ευρώ (900.000,00€) με Φ.Π.Α.
 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 37.899,26
ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 34.494,30
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.559,51
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 238.204,42
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 157.391,51
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 50.867,66
Σύνολο Εργασιών 534.416,66
ΓΕ+ΟΕ 96.195,00
Απρόβλεπτα 94.591,75
Αναθεώρηση 603,04
ΦΠΑ 24% 174.193,55
Σύνολο με ΦΠΑ 900.000,00
 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης https://thessaloniki.gr/category/θέλω-να-ενημερωθώ/declaration/προκηρύξεις-διακηρύξεις/.
 2. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑΔΗΣΥ.
 3. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 17-07-2018  ημέρα Τρίτη και ώρα   10:00 π.μ.

Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η  23- 07-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ. η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α’1, γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

 1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

 1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 2. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από  πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.
 4. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.
 5. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 6. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας 1η τάξη και άνω Οικοδομικών και στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ καθώς και ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 73 παρ. 1 &  3 του Ν.4412/2016 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

12.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
 2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των των δέκα τεσσάρων χιλιάδων  πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (14.516,20€). i χρόνου ισχύος εννέα (9) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Το έργο χρηματοδοτείται από 10000,00€  με πηγή χρηματοδότησης ΔΕΠΑ-Ειδικό Τέλος. Η υπολειπόμενη δαπάνη κατανέμεται ως εξής: 400.000,00€ για το έτος 2019 και 400.000,00€ για το έτος 2020.
 4. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης του έτους 2018, με την ένδειξη: Κ.Α. 60.01, Υπ. 30, Υπ. Μον. 30.002 με τίτλο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ΄Β΄, Γ΄, Δ΄, Τριανδρίας, Δημοτικών Κοινοτήτων, Δ.Θ. έτους 2017”

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3  ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

 1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

H Αντιδήμαρχος Οικονομικών

ΑΝΝΑ    ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος της Διακήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη Προκήρυξης, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας, κάντε κλικ ε δ ώ

 Για να κατεβάσετε το Τιμολόγιο Μελέτης, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε την Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, κάντε κλικ ε δ ώ

Για να κατεβάσετε τον Προϋπολογισμό Μελέτης, κάντε κλικ ε δ ώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ