18.8 C
Thessaloniki
Η ραγδαία εξάπλωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλο το εύρος των διαδικασιών και λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης, τις καθιστά βασικό παράγοντα στην υλοποίηση στρατηγικών για την επίτευξη της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η αλματώδης πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια, έχει αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την εισαγωγή νέων μεθόδων διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν ως βασικούς πυλώνες την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών και νέων μεθόδων ηλεκτρονικής διοίκησης.

Έτσι, η αξιοποίηση και καινοτόμος χρήση των ΤΠΕ μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και διαχείριση των βασικών προβλημάτων μιας πόλης, ενώ παράλληλα μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό εργαλείο δημιουργίας των απαραίτητων προϋποθέσεων για την “Ευφυή” επίλυση τους. Επομένως, μέσω των κατάλληλων συνεργειών και συμπράξεων, οι Δήμοι μπορούν να εκπονήσουν τον αντίστοιχο στρατηγικό σχεδιασμό και να ανταπεξέλθουν στην υλοποίηση της αποστολής τους, προωθώντας λύσεις οι οποίες θα βασίζονται στα δομικά στοιχεία μιας “Ευφυούς” Πόλης. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση ενός αντίστοιχου σχεδίου δράσης μπορεί να δώσει ώθηση στην τοπική οικονομία, να δημιουργήσει αναπτυξιακές προοπτικές και να οδηγήσει στην επίτευξη μακροχρόνιων, άμεσων και έμμεσων ωφελειών για την πόλη. Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιούνται παραγωγικές και καινοτόμες δομές της πόλης ενώ συντελείται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους των εφαρμοζόμενων πολιτικών προς την κατεύθυνση της οικονομίας της γνώσης και της κοινωνίας της πληροφορίας, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας της αστικής ζωής.
Βασικοί πυλώνες της ευφυούς πόλης
Για τον ορισμό των βασικών πυλώνων μιας ευφυούς πόλεις υπάρχουν διάφορες εκδοχές, άλλες περισσότερο συγκεντρωτικές και άλλες περισσότερο αναλυτικές. Η εκδοχή που έχει επικρατήσει διεθνώς και προτείνεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αυτή που ορίζει τους παρακάτω έξι (6) βασικούς πυλώνες μιας ευφυούς πόλης:

Βασικοί Πυλώνες

 • Ευφυής Διακυβέρνηση

  Με το όρο Ευφυής Διακυβέρνηση εννοούμε την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε όλο το εύρος της πόλης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνδέονται μεταξύ τους, ώστε η πόλη μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά και αποτελεσματικά ως ένας οργανισμός. Το βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι ΤΠΕ (υποδομές, υλικό και λογισμικό), μέσω καινοτόμων διεργασιών, διαλειτουργικότητας και Ανοικτών Δεδομένων.

  Οι στόχοι σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν την προώθηση των έργων και δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, την δημιουργία ενός πλαισίου για αποτελεσματική συμμετοχική λήψη αποφάσεων (Ανοικτή και Συμμετοχική Δημοκρατία) και τη ανάπτυξη δράσεων πληθωπορισμού (crowdsourcing).

  Η Ευφυής Διακυβέρνηση, ως οριζόντιος καταλύτης, μπορεί επίσης να ενορχηστρώνει και να ενσωματώνει μέρος ή το σύνολο των άλλων πυλώνων μιας Ευφυούς πόλης.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για τις ευφυείς πόλεις (Smart Cities Consortium) μαζί με τον Δήμο Ηρακλείου, την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), την ερευνητική ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) του ΕΜΠ, τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα/πρωτοβουλίες και παρέχει τις εξής υπηρεσίες Ευφυούς Διακυβέρνησης:

  • Smart Cities and Communities Partnership Δημιουργία ενός φυσικού ή εικονικού κέντρου διάχυσης καινοτομίας και ανοικτών δεδομένων και τεχνολογιών
  • Smart Cities and Communities Partnership Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς του ευφυούς περιβάλλοντος (ενέργεια) και της ευφυούς κινητικότητας, μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.
  • Πλαίσιο Συνεργασίας για τις Ευφυείς Πόλεις Πλαίσιο Συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Ηρακλείου, την ΕΕΛ/ΛΑΚ, το ΕΜΠ και τον ΣΕΚΕΕ.
  • Ανοικτός Προϋπολογισμός Αποτύπωση της υλοποίησης του προϋπολογισμού, όπως αυτή είναι, κατά την χρονική στιγμή της πρόσβασης.
  • Ανοικτά Δεδομένα Διαδικτυακή πλατφόρμα διάθεσης των Ανοικτών Δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-Services)
  • Βελτιώνω την πόλη μου Μια πλατφόρμα για τη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, παρέχοντας λειτουργίες υποβολής, διαχείρισης και ανάλυσης των αιτημάτων του πολίτη.
  • Apps4Thessaloniki (Εφαρμογές για την Θεσσαλονίκη) Πληθωποριστική (crowdsourcing) πλατφόρμα για την υποβολή ιδεών από πολίτες, την δημιουργία διαδικτυακών και κινητών (mobile) εφαρμογών
  • Hackathess Mαραθώνιος ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου αλλά και της πόλης, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ.
  • Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (G.I.S.) του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • STORM Project Παροχή βέλτιστων πρακτικών και εφαρμογών στο πεδίο της νεφοϋπολογιστικής (cloud computing) και ειδικότερα στην αξιοποίησή της από δημόσιους οργανισμούς.
 • Ευφυές Περιβάλλον

  Με τον όρο Ευφυές περιβάλλον εννοούμε την χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν καινοτόμες παρεμβάσεις σε ζητήματα περιβάλλοντος αλλά και ενέργειας.  Ενδεικτικά, έργα και δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στον τομέα του Ευφυούς Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

  • Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα (Smart Grids),

  • Χρησιμοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με συστήματα ΤΠΕ,

  • Πληροφοριακά Συστήματα παρακολούθησης (Monitoring) εκπομπών ρύπων και παροχή αντίστοιχων Ανοικτών Δεδομένων,

  • Αυτοματισμοί για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε κτίρια,

  • Συστήματα ΤΠΕ για αποδοτικότερη διαχείριση των απορριμμάτων (Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων),

  • Συστήματα για την ευφυή διαχείριση του ηλεκτροφωτισμού της πόλης και αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας,

  • Πληροφοριακά Συστήματα και Αυτοματισμοί για την αποδοτική διαχείριση των υδάτων σε μια πόλη.

  Αξίζει να τονισθεί ότι η συμβολή των ΤΠΕ για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο μιας Ευφυούς Πόλης, μπορεί να οδηγήσει και σε μία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας λόγω των υποδομών ΤΠΕ που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι, αντίστοιχη μέριμνα πρέπει να υπάρξει έτσι ώστε τα συστήματα ΤΠΕ που εμπλέκονται σε αυτόν τον σχεδιασμό, να συμμορφώνονται με φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα (Green ICT).

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του Ευφυούς Περιβάλλοντος:

  • CUTLER (Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency ) Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας. Xρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της ΕΕ «Horizon 2020».
  • Σύμφωνο των Δημάρχων Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανήκει στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων» με στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020.
  • Energy Vision 2020 for South East European Cities Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών και συγκεκριμένων επιλογών για τη μείωση της χρήσης ενέργειας ειδικότερα στον κτιριακό τομέα.
  • PEPESEC Project Στόχος η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων / οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Ευφυής Κινητικότητα

  Με τον όρο Ευφυής Κινητικότητα (Smart Mobility) εννοούμε την χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να σχεδιασθούν και υλοποιηθούν ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα βιώσιμης κινητικότητας και μεταφορών.

  Ενδεικτικά, έργα και δράσεις που συμπεριλαμβάνονται στον τομέα της Ευφυούς Κινητικότητας είναι τα ακόλουθα:

  • Πληροφοριακά Συστήματα και εφαρμογές για κινητές συσκευές σχετικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και χρησιμοποίηση αντίστοιχων Ανοικτών Δεδομένων,

  • Πληροφοριακά Συστήματα και διαδικτυακές πλατφόρμες για την εξυπηρέτηση σκοπών όπως η συνεπιβατισμός και η συνδυασμένη μετακίνηση (μετακίνηση με συνδυασμό διαφορετικών μέσων) για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για μείωση των εκπομπών CO2 (συνέργεια με Ευφυές Περιβάλλον),

  • Διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές για κινητές συσκευές σχετικά με την κίνηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,

  • Ηλεκτροκίνηση.

  Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης, γνωστό πλέον στην πόλη και ως Mobithess, είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και αποτελεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ενημέρωσης των μετακινούμενων σχετικά με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών για τις μετακινήσεις τους στην πόλη. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και πληροφόρησης που παρέχονται περιλαμβάνουν:

  • Σχεδιασμό μετακίνησης με ΙΧ, δημόσιες συγκοινωνίες
  • Βέλτιστη δρομολόγηση με κριτήριο το χρόνο, την απόσταση ή την κατανάλωση καυσίμου
  • Περιβαλλοντικά φιλική δρομολόγηση
  • Συνδυασμένη μετακίνηση
  • Τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο οδικό δίκτυο και βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη
  • Τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες στην πόλη
  • Συνεπιβατισμός (car pooling)
  • Πληροφορίες δρομολογίων δημοσίων συγκοινωνιών
  • Σημεία ενδιαφέροντος
  • Εκπαιδευτικό εργαλείο για την βιώσιμη αστική κινητικότητα

  Για την υλοποίηση των υπηρεσιών που αφορούν στην εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης και στον υπολογισμό σε πραγματικό χρόνο χρόνων διαδρομής σε βασικές οδικές αρτηρίες της πόλης έχει εγκατασταθεί ένα εκτενές δίκτυο ανιχνευτών συσκευών Bluetooth, παρέχοντας μεγάλη κάλυψη και υψηλή ακρίβεια.

  Ένα άλλο σύστημα πληροφόρησης μετακινούμενων το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της διασυνοριακής προσβασιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας είναι αυτό του EasyTrip. To EasyTrip αναπτύχθηκε με τη συνεργασία Δήμων από την Ελλάδα (Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καβάλας και Σερρών) και τη Βουλγαρία (Bansko και Krumovgrad), Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι υπηρεσίες του παρέχονται στους μετακινούμενους μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που έχει στηθεί () αλλά και μέσω εφαρμογών για έξυπνες συσκευές που έχουν αναπτυχθεί και οι οποίες είναι ελεύθερα διαθέσιμες μέσα από τα ηλεκτρονικά καταστήματα Play Store και App Store. Οι υπηρεσίες του EasyTrip περιλαμβάνουν τόσο υπηρεσίες σχεδιασμού ταξιδιού όσο και υπηρεσίες πληροφόρησης (για Σημεία Ενδιαφέροντος, δρομολόγια ΜΜΜ, Προσφορές, Κυκλοφορία στους Δρόμους, κ.ά), λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του χρήστη και τις προσωπικές του προτιμήσεις.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα και παρέχει τις εξής υπηρεσίες Ευφυούς Κινητικότητας:

  • Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης Πλατφόρμα υπηρεσιών για βέλτιστη μετακίνηση στην πόλη.
  • EasyTrip Project Υπηρεσίες διασυνοριακής προσβασιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας μέσω προηγμένων τεχνολογιών, (εφαρμογές κινητών τηλέφωνών, διαδίκτυο, κλπ)
 • Ευφυής Οικονομία

  Με τον όρο Ευφυής Οικονομία εννοούμε την προώθηση του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και την χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έτσι ώστε να προωθηθούν νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες. Παράλληλα, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων και μοντέλων βασισμένων στην Ψηφιακή Οικονομία, η αύξηση των θέσεων εργασίας μέσα από την στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) και η δημιουργία των αντίστοιχων οικοσυστημάτων.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα/πρωτοβουλίες και παρέχει τις εξής υπηρεσίες Ευφυούς Οικονομίας:

  • Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
   Ψηφιακή αναπαράσταση της αγοράς της αγοράς του Δήμου, η οποία τροφοδοτείται από τους ίδιους τους επαγγελματίες και τα καταστήματα της περιοχής.
 • Ευφυής Διαβίωση

  Με τον όρο Ευφυής Διαβίωση εννοούμε την αξιοποίηση των ΤΠΕ αναφορικά με τομείς της καθημερινότητας όπως η ασφάλεια, η υγεία και ο πολιτισμός. Η Ευφυής Διαβίωση συνδέεται επίσης με έννοιες όπως η Ανοικτή Διακυβέρνηση, η Συμμετοχική Δημοκρατία και η Κοινωνική Συνοχή αλλά και με τον άξονα των Ευφυών Πολιτών.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα/πρωτοβουλίες σχετικά με την Ευφυή Διαβίωση:

  • thesswiki To thesswiki project στοχεύει στην ψηφιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης της Θεσσαλονίκης από τους ίδιους τους πολίτες μέσω της Wikipedia.
  • Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση Πολιτιστικών Τεκμηρίων Ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, μέσω της προβολής πολιτιστικών τεκμηρίων.
 • Ευφυείς Πολίτες

  Η έννοια των Ευφυών Πολιτών περικλείει ουσιαστικά τομείς όπως οι ηλεκτρονικές δεξιότητες (e-skills)και η χρησιμοποίηση των ΤΠΕ για ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της πόλης και για την δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για βελτίωση της δημιουργικής απασχόλησης και καινοτομίας μέσα στο πλαίσιο μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

  Επίσης, βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα Ανοικτά Δεδομένα της πόλης, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να τα αξιοποιήσουν στον τομέα της λήψης αποφάσεων και της ανάπτυξης δικών τους, σχετικών, προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή εφάπτεται σε μεγάλο βαθμό με τον πυλώνα της Ευφυούς Διακυβέρνησης.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στα παρακάτω έργα και παρέχει τις εξής υπηρεσίες στον τομέα των Ευφυών Πολιτών:

  • Integrated GreenCities Διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι για την εκμάθηση από μικρά παιδιά, των μεθόδων διαχείρισης του νερού της βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
  • ΣΥΝΘΕΣΗ Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προβολή των δράσεων, την επικοινωνία και τη δικτύωση των ομάδων των ενεργών πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Καινοτόμες Δράσεις

 • Apps4Thessaloniki-Tourism Edition

  Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2015 διήρκησε έως τις 17 Ιανουαρίου 2016, με στόχο την ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης γύρω από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων, στον τομέα του τουρισμού.

  Η διοργάνωση του διαγωνισμού αποτέλεσε συνέχεια των δύο επιτυχημένων καινοτόμων δράσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης «Apps4Thessaloniki» και «Hackathess» και υλοποιήθηκε σε συνεργασία των Τμημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Ελληνικό Παράρτημα του διεθνούς ιδρύματος Open Knowledge Foundation και την Ερευνητική Μονάδα URENIO του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την προώθηση της Ανοικτής και Συμμετοχικής Διακυβέρνησης. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

  Το εγχείρημα στηρίχθηκε σε δύο σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων (Smart Cities):
  •    Στον πληθοπορισμό (crowdsourcing), όπου βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας, που παραδοσιακά εκτελούνταν από έναν υπάλληλο ή έναν εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή σε μία κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης και
  •    Στα ανοιχτά δεδομένα, στο πλαίσιο των οποίων δημόσιοι φορείς παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα πολιτιστικού, οικονομικού ή ερευνητικού ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

  Οι εφαρμογές αυτές θα προσφέρουν νέες δυνατότητες όσον αφορά στην ψηφιακή αφήγηση και στη δημιουργία νέων εμπειριών στους επισκέπτες της πόλης. Στόχος ήταν επίσης η διάθεση ανοιχτών δεδομένων από φορείς της πόλης που σχετίζονται με τον τουρισμό, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς των εφαρμογών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκάλεσε επίσης τους πολίτες της Θεσσαλονίκης να συμβάλλουν με τις ιδέες τους για πιθανές εφαρμογές, αποτελώντας μια πηγή έμπνευσης για τους δημιουργούς των εφαρμογών.

  Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού, βρήκε την ευκαιρία να συνεχίσει τη “συζήτηση” σχετικά με το πώς θα δημιουργηθούν νέες ανθρώπινες σχέσεις, θα διασυνδεθούν άνθρωποι και επιχειρήσεις και θα προωθηθεί περαιτέρω η ιδέα της “ευφυούς πόλης” η οποία θα είναι πιο ανταγωνιστική, βιώσιμη, προσβάσιμη και ανθρώπινη.

  Οι τρεις εφαρμογές που ξεχώρισαν παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ειδικής τελετής βράβευσης και συνοδεύτηκαν από χρηματικά έπαθλα, 3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα. Επιπλέον, η εφαρμογή που αναδείχθηκε πρώτη, συμμετείχε σε μεγάλη αντίστοιχη διαγωνιστική διοργάνωση στο Τελ Αβίβ, στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2016, που αφορούσε στις start up επιχειρήσεις.

  Οι εφαρμογές που συμμετείχαν είναι οι εξής:

  • HotΘess (1ο βραβείο) Η υπηρεσία HotThess δαμάζει τη δύναμη του πλήθους για να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.
  • Lark (2ο βραβείο) Μία πλατφόρμα αλληλεπίδρασης και τουριστικής εξερεύνησης, το Lark, δημιουργήθηκε από μία ομάδα του Α.Π.Θ. με στόχο την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού.
  • ThessOpenTrip (3ο βραβείο) Το ThessOpenTrip είναι μια εφαρμογή για έξυπνες κινητές συσκευές που απευθύνεται στους τουρίστες που επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη.
  • ThessTour Η εφαρμογή ThessTour δημιουργήθηκε με σκοπό τη προβολή των αξιοθέατων της Θεσσαλονίκης στους επισκέπτες της πόλης και όχι μόνο.
  • CityXplorer Η εφαρμογή, προσφέρει την δυνατότητα στον επισκέπτη της Θεσσαλονίκης να γνωρίσει αξιοθέατα, σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και τον τρόπο ζωής της πόλης.
  • ThessTour Περιήγηση στη Θεσσαλονίκη ανάλογα με τον χρόνο, την ώρα της ημέρας, την ημερομηνία, την τοποθεσία και την κατηγορία του επισκέπτη
  • GoTooThessaloniki Η εφαρμογή δημιουργήθηκε για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης αλλά και για εκείνους τους πολίτες της που επιθυμούν να ανιχνεύσουν την μακραίωνη ιστορία της υπέροχης αυτής πόλης.
  • Manystories Στην εφαρμογή “ManyStories” οι “Ιστορίες” (Stories) της πόλης – έχοντας τον πρώτο λόγο – δημιουργούνται από τους ίδιους τους χρήστες της εφαρμογής
  • CreativeTourism Ανακαλύψτε το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης και επισκεφθείτε τα εργαστήρια, atelier και χώρους εργασίας και να γνωρίσει τους ίδιους τους δημιουργούς καθώς και την δουλειά τους.
  • Tales & Trails Η εφαρμογή οργανώνει και παρουσιάζει ψηφιακά τους θεματικούς περιπάτους που προσφέρονται από την ομάδα του Thessaloniki Walking Tours.
  • QuestForThessaloniki Η εφαρμογή αυτή, βοηθάει τους τουρίστες, να οργανώσουν τις επισκέψεις τους σε Σημεία Ενδιαφέροντος που θα ήθελαν σίγουρα να επισκεφθούν και δίνει μια προσέγγιση παιχνιδιού.
  • GeoCulture Η εφαρμογή GeoCulture έχει στόχο την ανακάλυψη πολιτιστικού περιεχομένου σε κάποια τοποθεσία.
 • Αpps4thessaloniki-2014

  Ο διαγωνισμός «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη» είχε ως στόχο την ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων, οι οποίες  βελτιώνουν τη λειτουργία της πόλης, παρέχοντας στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στόχος ήταν επίσης η δημιουργία ανοιχτών δεδομένων, είτε μέσω της διάθεσής τους από τους οργανισμούς της πόλης είτε μέσω της συλλογής τους από τους πολίτες.

  Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece, OKFN Greece) και την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ. Αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Apps4Greece του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και έχει σύνδεση με την ευρωπαϊκή αντίστοιχή προσπάθεια που συμμετέχει και πρωτοστατεί το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης, apps4Europe.

  Η πρωτοβουλία του Δήμου δεν απευθύνθηκε μόνο σε όσους έχουν γνώσεις προγραμματισμού. Αγκάλιασε το σύνολο της πόλης, καθώς όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης κλήθηκαν να καταχωρήσουν στη σχετική πλατφόρμα τόσο τις ανάγκες τους σε ψηφιακές υπηρεσίες όσο και τις ιδέες τους για νέες ψηφιακές εφαρμογές. Απώτερος στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία μιας κοινότητας με τη συμμετοχή οργανισμών, φορέων, εταιρειών και πολιτών, η οποία θα βρίσκει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

  Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη όπως προκύπτει από τα παρακάτω αποτελέσματα:

  • Το site του διαγωνισμού σημείωσε περισσότερες από 85.000 επισκέψεις,

  • Το 80% των επισκεπτών προήλθαν από την Ελλάδα και το 20% από τον υπόλοιπο κόσμο – κυρίως από Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Ν. Αφρική, Κύπρο, Ιρλανδία και Αυστραλία.

  • 220 άτομα κατέθεσαν ιδέες και περίπου 3.000 τις αξιολόγησαν.

  • 14 εφαρμογές κρίθηκαν πολύ αξιόλογες και έτοιμες προς χρήση.

  Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βράβευσε την 1η νικητήρια εφαρμογή του διαγωνισμού με το ποσό των 3.000€, οι εταιρίες Neuropublic και OTS την 2η και 3η εφαρμογή αντίστοιχα, με το ποσό επίσης των 3000€, οι εταιρίες Upstream Systems και Wind την 4η και 5η εφαρμογή αντίστοιχα, με το ποσό των 2000€ και οι εταιρίες Terra την 6η με ένα tablet και η εταιρία MLS την 7η, 8η και την 9η νικητήρια εφαρμογή επίσης με ένα tablet.

  Οι εφαρμογές που συμμετείχαν είναι οι εξής:

  • Prisma (1ο βραβείο) Καινοτόμος εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • THESS-ράμπα (2ο βραβείο) Ασφαλής και άνετη κίνηση ατόμων με αμαξίδιο στη Θεσσαλονίκη.
  • ViThess (3ο βραβείο) Προσφορές των καταστημάτων γύρω σας.
  • Ενεργοί Δημότες (4ο βραβείο) Εφαρμογή για ενημέρωση και ανάρτηση γεγονότων στην πόλη.
  • CarMate (5ο βραβείο) Υπηρεσία Συνοδήγησης για την Θεσσαλονίκη.
  • TimeTravel (6ο βραβείο) Παρουσίαση φωτογραφιών της Θεσσαλονίκης από διάφορες εποχές.
  • MobilitySense (7ο βραβείο) Προσωποποιημένος οδηγός για την έξυπνη μετακίνηση του πολίτη.
  • Ether (8ο βραβείο) Διαμοιρασμός πληροφοριών ποιότητας του αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
  • Σημεία Ενδιαφέροντος (9ο βραβείο) Εφαρμογή αναζήτησης τοποθεσιών και σημείων ενδιαφέροντος.
  • Άργος Διαδραστικό παιχνίδι με τον Άργο, το πανέξυπνο χρυσό κυνηγόσκυλο.
  • Rating my City Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου από τους πολίτες.
  • Το καλάθι της νοικοκυράς Ενημέρωση σχετικά με το πού πωλούνται πιο φθηνά πολλά βασικά προϊόντα.
  • Θεσσαλονίκη Alert Άμεση ενημέρωση των πολιτών για σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στην πόλη.
  • Τουριστικός Οδηγός Τουριστικός οδηγός για την Θεσσαλονίκη με πληροφορίες για σημεία ενδιαφέροντος και χάρτη.
 • Hackathess

  Ο διαγωνισμός Hackathess που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το διεθνούς κύρους Open Knowledge Foundation – Ίδρυμα Ανοιχτής Γνώσης Ελλάδος, την Ερευνητική Μονάδα URENIO του Α.Π.Θ., τη Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης EUROPE DIRECT,  πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2014 στον ανοιχτό χώρο συνεργατικής εργασίας Coho.

  Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια του εξαιρετικά πετυχημένου εγχειρήματος «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη – apps4thessaloniki», που είχε συνδιοργανώσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τους ίδιους φορείς και είχε μεγάλη απήχηση.

  Το Hackathon Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ουσιαστικά  μία πρόσκληση σε προγραμματιστές και σχεδιαστές λογισμικού προκειμένου να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις για εφαρμογές που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του Δήμου και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

  Στη διάρκεια του μαραθωνίου, 11 ομάδες αποτελούμενες από έναν έως τρεις προγραμματιστές κλήθηκαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τα ανοιχτά δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης και να αναπτύξουν έξυπνες εφαρμογές web και κινητών τηλεφώνων, εστιάζοντας σε τέσσερις θεματικές ενότητες: οικονομικά, δίκτυα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ποιότητα ζωής και διακυβέρνηση.

  Η κριτική επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε από στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης, πανεπιστημιακούς, ερευνητές και επιχειρηματίες, αξιολόγησε τους συμμετέχοντες με βάση την ποιότητα και την ανάπτυξη της ιδέας, αλλά και τα δυνητικά της αποτελέσματα, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει να λύσει πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Στις τρεις πρώτες νικήτριες ομάδες απονεμήθηκαν χρηματικά βραβεία ύψους 3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ, σε ειδική εκδήλωση στις 4 Δεκεμβρίου 2014.

  Η εστίαση του διαγωνισμού έγινε σε τέσσερις θεματικές ενότητες: οικονομικά, δίκτυα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, ποιότητα ζωής και διακυβέρνηση. Οι ομάδες αξιοποίησαν τις ιδέες των πολιτών για νέες ψηφιακές εφαρμογές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη», όπως επίσης και τα ανοιχτά δεδομένα που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

  Οι εφαρμογές που συμμετείχαν είναι οι εξής:

  • Open Datasets (1ο βραβείο) Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα.
  • Aeneas (2ο βραβείο) Ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων.
  • Open Culture (3ο βραβείο) Προβολή πολιτιστικών πληροφοριών και εμπλουτισμός τους από την wikipedia.
  • Park Smart Εύρεση των κοντινότερων διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης.
  • infoThess Σημεία ενδιαφέροντος της πόλης και δυναμικό ημερολόγιο εκδηλώσεων.
  • WeAreRoots – ThesAct.gr Συντονισμός των ενεργών κοινοτήτων μιας πόλης.
  • SNappThess Αναφορά προβλημάτων αλλά και γενικότερη ενημέρωση των πολιτών.
  • City Report Αναφορά προβλημάτων της πόλης προς τον αρμόδιο φορέα ή υπηρεσία.
  • eduThess Πληροφορίες για εκπαιδευτικά ιδρύματα και αντίστοιχες δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις.
  • THESSPark Διευκόλυνση της εύρεσης δωρεάν χώρου στάθμευσης.