27.3 C
Thessaloniki

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τίτλος Πράξης: Coastal Urban developmenT through the LEnses of Resiliency (Παραθαλάσσια Αστική Ανάπτυξη υπό το πρίσμα της Ανθεκτικότητας)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CUTLER

Συνολικός προϋπολογισμός: 5.080.125,00 €

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 241.250,00 €

Το έργο «CUTLER» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της ΕΕ «Horizon 2020». Η πρόταση υποβλήθηκε στην πρόσκληση H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 (Co-Creation for Growth and Inclusion) και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα CO-CREATION-06-2017 (Policy-development in the age of big data: data-driven policy-making, policy-modelling and policy-implementation).

Το έργο έχει ημερομηνία έναρξης την 1 Ιανουαρίου 2018 και ημερομηνία λήξης την 31 Δεκεμβρίου 2020. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους:

1. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, Ελλάδα, συντονιστής εταίρος)

2. Draxis Environmental S.A. (Ελλάδα)

3. Universitaet Koblenz-Landau (Germany)

4. Eurosoc Digital GGMBH (Germany)

5. Sampas Bilisim Ve Iletisim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.S. (Turkey)

6. Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)

7. Oulun Yliopisto (Finland)

8. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα)

9. EMC Information Systems International (Ireland)

10. Interuniversitair Micro-Electronicacentrum (Belgium)

11. Byrne Looby Partners Water Services Ltd (Ireland)

12. Δήμος Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)

13. Antalya Büyüksehir Belediyesi (Turkey)

14. Stad Antwerpen (Belgium)

15. Cork County Council (Ireland)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Στόχος της πρότασης είναι να υποστηρίξει τη διαμόρφωση των πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού που θα επιτρέψει την οικονομική ανάπτυξη μια πόλης με μοχλό την αξιοποίηση του υγρού της στοιχείου (π.χ. λιμάνι, ποτάμι, λίμνη), χωρίς να υποβαθμίσει την αστική ανθεκτικότητα της πόλης ως προς το περιβαλλοντικό οικοσύστημα αλλά και τη δημοκρατική πρόσβαση των πολιτών στην περιοχή. Κυρίαρχο στοιχείο για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου είναι η αξιοποίηση των δεδομένων μεγάλου όγκου που διατηρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και αφορούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της πρότασης: α) την οικονομική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω από το υγρό στοιχείο, β) την περιβαλλοντική επιβάρυνση που υφίσταται η συγκεκριμένη περιοχή ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, και γ) τις κοινωνικές ανισορροπίες που ενδέχεται να επιφέρει η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας ως προς την προσβασιμότητα της περιοχής γύρω από το υγρό στοιχείο. Η πλατφόρμα που θα προκύψει ως αποτέλεσμα του έργου θα παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, την παροχή στοιχείων για τη διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών, καθώς και την αξιολόγηση τους με χρήση μια σειράς δεικτών αποτελεσματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CUTLER μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του εδώ, ενώ μπορείτε να μαθαίνετε για την εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook – twitter – LinkedIn.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με τα έργα και τις δράσεις της “Ευφυούς Πόλης” εδώ

Πρόγραμμα: Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τίτλος Πράξης (EN): Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility
Τίτλος Πράξης (EL): Μοντελοποίηση Αναδυόμενων Λύσεων Μεταφοράς για Αστική Κινητικότητα
Σύντομος τίτλος: MOMENTUM
Συνολικός προϋπολογισμός: 2.928.125,00 €
Προϋπολογισμός ΔΘ: 85.625,00 €
Ημερομηνία έναρξης: 1/05/2019
Ημερομηνία λήξης 30/04/2022
Εταιρικό σχήμα:
 1. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID SA (Spain)
 2. NOMMON SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES SL (Spain)
 3. DIMOS THESSALONIKIS (Greece)
 4. ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (Greece)
 5. STAD LEUVEN (Belgium)
 6. TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV (Belgium)
 7. STADT REGENSBURG (Germany)
 8. TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN (Germany)
 9. FUNDACION DEUSTO (Spain)
 10. AIMSUN SL (Spain)
 11. POLIS – PROMOTION OF OPERATIONAL LINKS WITH INTEGRATED SERVICES, ASSOCIATION INTERNATIONALE (Belgium)
 12. UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS (Belgium)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το έργο MOMENTUM στοχεύει να αξιοποιήσει τα σύγχρονα εργαλεία για τα μοντέλα και την πρόβλεψη στον τομέα των μεταφορών και να δημιουργήσει πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η νέα γενιά εργαλείων μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να στηρίξει τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας σειράς νέων μεθόδων ανάλυσης και εργαλείων υποστήριξης σχεδιασμού, ικανών να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των νέων αλλαγών συμπεριφοράς βάσει ICT και των δυνατοτήτων μεταφοράς στις αστικές μετακινήσεις.
Λοιπές πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το έργο MOMENTUM μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του (https://h2020-momentum.eu/), ενώ μπορείτε να μαθαίνετε για την εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης tweeter (https://twitter.com/h2020_momentum) και linked in (https://www.linkedin.com/groups/13733245/).
Disclaimer The project “Modeling Emerging Transport Solutions for Urban Mobility – MOMENTUM ” has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 815069

Στοιχεία του έργου

Πρόγραμμα: HORIZON 2020

Τίτλος Πράξης: Συλλογική δημιουργία για την κυκλική οικονομία: Μια προσέγγιση με επίκεντρο την κοινότητα χρηστών.

Title in English: Collaborative production for the circular economy: A community approach.

Σύντομος τίτλος: POP MACHINA

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 11,046,105.00 €

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 361.500,00 €

Ημερομηνία έναρξης:  1/7/2019

Ημερομηνία λήξης (1ης φάσης): 30/6/2023

Εταιρικό σχήμα:  23 εταίροι από 7 χώρες της Ε.Ε. και την Τουρκία

Σύντομη Περιγραφή Έργου:

Το έργο POP-MACHINA, αφορά στη στήριξη της συνεργατικής παραγωγής και την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας. Το προς υποβολή έργο στοχεύει να αποδείξει τη δύναμη και τις δυνατότητες της συνεργατικής παραγωγής για την κυκλική οικονομία της Ε.Ε. Αποκομίζει τεχνογνωσία από μια σειρά τεχνολογιών αιχμής (εργοστάσιο του μέλλοντος, blockchain) και κλάδους (πολεοδομία, αρχιτεκτονική, κυκλικά κτίρια) για να παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα έλλειψης οικονομιών κλίμακας. ένα τυπικό μειονέκτημα της συνεργατικής παραγωγής, για να βρει τις περιοχές που χρειάζονται περισσότερο την παρέμβασή μας και να αναμορφωθούν / αξιοποιηθούν μη χρησιμοποιούμενοι χώροι.

Σύντομη Περιγραφή Έργου στα Αγγλικά – Project Description in English:

The POP-MACHINA project concerns the support of collaborative production and the promotion of the circular economy. The project to be submitted aims to demonstrate the power and potential of collaborative production for the EU circular economy. Gains know-how from a range of cutting-edge technologies (factory of the future, blockchain) and industries (town planning, architecture, circular buildings) to provide necessary support to overcome the problems of lack of economies of scale. a typical disadvantage of collaborative production, to find the areas that need our intervention the most and to remodel / utilize unused spaces.

Λοιπά στοιχεία: Περισσότερες πληροφορίες για το έργο POP MACHINA μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του πατώντας εδώ

Επίσης μπορείτε να μαθαίνετε για την εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Για να δείτε τη σελίδα του έργου στο Facebook πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη σελίδα του έργου στο Linkedin πατήστε  εδώ.

Για να δείτε τη σελίδα του έργου στο Youtube πατήστε εδώ.

Disclaimer: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No 821479”.

Πρόγραμμα: Horizon 2020 (Ορίζοντας 2020). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε εδώ.
Τίτλος Πράξης (EN): Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies
Τίτλος Πράξης (EL): Διαμορφώνοντας τα βήματα για την υλοποίηση του οδηγού ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2030- αστικές διατροφικές πολιτικές
Σύντομος τίτλος: FOOD TRAILS
Συνολικός προϋπολογισμός: 11.937.057,50 €
Προϋπολογισμός ΔΘ: 423.875.00 €
Ημερομηνία έναρξης: 16/10/2020
Ημερομηνία λήξης: 15/10/2024
Εταιρικό σχήμα:
 1. COMUNE DI MILANO (Leader)
 2. FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO
 3. EUROCITIES ASBL
 4. SLOW FOOD ASSOCIAZIONE
 5. EAT FOUNDATION
 6. CARDIFF UNIVERSITY
 7. STICHTING WAGENINGEN RESEARCH
 8. ROSKILDE UNIVERSITET
 9. CARIPLO FACTORY SRL
 10. BIRMINGHAM CITY COUNCIL
 11. BORDEAUX METROPOLE
 12. KOBENHAVNS KOMMUNE
 13. CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL
 14. GRENOBLE-ALPES METROPOLE METRO
 15. GEMEENTE GRONINGEN
 16. COMUNE DI BERGAMO
 17. DIMOS THESSALONIKIS
 18. BASHKIA TIRANE
 19. MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

 

Σύντομη Περιγραφή Έργου: Η κεντρική ιδέα του εγκεκριμένου έργου είναι βασισμένη στην ευρωπαϊκή διατροφική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρατηγική «FOOD 2030». Βασική αποστολή του έργου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης των τεσσάρων βασικών στόχων της διατροφικής ατζέντας της Ε.Ε. “FOOD 2030” (η Διατροφή, η Κλιματική Αλλαγή, η Κυκλική Οικονομία και η Καινοτομία), ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν σε καθολικές διατροφικές πολιτικές για τα αστικά οικοσυστήματα.O Δήμος Θεσσαλονίκης θα προσεγγίσει το έργο μέσα από τρεις δράσεις σε πιλοτικό επίπεδο:

Α) Αστική Γεωργία (λαχανόκηποι, αμπελώνας)

Β)Συμβούλιο Διατροφικής πολιτικής-Στρατηγικό σχέδιο

Γ) Εκπαιδευτικό υλικό για σχολική κοινότητα

Λοιπές πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το έργο FOOD TRAILS μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του (click here), ενώ μπορείτε να μαθαίνετε για την εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης tweeter 

Με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης η εφαρμογή συμμετοχικών μεθοδολογιών σχεδιασμού και συγκρότησης κοινοτήτων συνεχίζεται!

Στο πλαίσιο του έργου Food Trails που υλοποιεί ο Δήμος και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020, πρόκειται να υλοποιηθεί σειρά τριών εργαστηρίων για το πάρκο της Δόξας (αστικός αμπελώνας, λαχανόκηποι “Κήπος3”, οπωρώνας), με απώτερο σκοπό τη χωροθέτηση υποδομών που θα αναδεικνύουν συμπληρωματικά την αγροδιατροφική ταυτότητα της περιοχής. Την υλοποίηση των εργαστηρίων έχει αναλάβει η Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία.

Ήδη από την Πέμπτη 28/9, μέσα σε έναν κύκλο πρώτης γνωριμίας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους γείτονες και τις γειτόνισσες του Πάρκου της Δόξας και σχεδιάστηκαν από κοινού τα επόμενα βήματα.

Τα εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού αποσκοπούν στη λήψη απόφασης με συναίνεση από την κοινότητα για τις επερχόμενες βελτιώσεις στο μοναδικό πάρκο της Ελλάδας που διαθέτει αστικό αμπελώνα, οπωρώνα και κοινοτικούς λαχανόκηπους.


Στη Θεσσαλονίκη το έργο Food Trails υλοποιείται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020. Στόχος του αποτελεί η μεταφορά του κοινού οράματος και η συλλογική δέσμευση του Milan Urban Food Policy Pact και της πολιτικής στρατηγικής FOOD 2030 της Ε.Ε. για ολοκληρωμένες αστικές πολιτικές τροφίμων σε μετρήσιμη και μακροπρόθεσμη πρόοδο προς τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων.

Αστικό Συμβούλιο Διατροφικής Πολιτικής Δήμου Θεσσαλονίκης
(Thessaloniki’s Urban Food Policy Council)

Κείμενα Διατροφικών πολιτικών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ       –      ΑΓΓΛΙΚΑ