21.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Οδών χωρίς κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου"

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Οδών χωρίς κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου"

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας)», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (192.000,00 € ) με ΦΠΑ.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν° 25

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας)», προϋπολογισμού μελέτης εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (192.000,00 € ) με ΦΠΑ.

Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 112.038,78
ΓΕ+ΟΕ 18% 20.166,98
   
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 19.830,86
   
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.060,94
ΕΞΟΔΑ ΔΕΗ 1.000,00
  156.097,56
ΦΠΑ 35.902,44  
ΣΥΝΟΛΟ 192.000,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, οδός Κωνσταντινουπόλεως 164 Α, πληροφορίες κ. Απόστολο Ιωαννίδη τηλ.:231331 8331 & 8317 & 8305 μέχρι τις 12 / 06 / 2014 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένη διακήρυξη τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17 / 06 / 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία»της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3669/2008 του ΚΔΕ.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην

– Α2 (’λφα δύο), 1ης (πρώτης) ή 2ης (δεύτερης) τάξης εντός νομού έδρας (Θεσσαλονίκης) και σε 2ο γειτονικό νομό για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών ή

– Α2 (’λφα δύο) ή 1ης (πρώτης) τάξης εκτός νομού για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό του όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται.

Δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη κατηγορίας Α2 (’λφα δύο), 1ης (πρώτης) ή 2ης (δεύτερης) τάξης εντός νομού έδρας (Θεσσαλονίκης) και σε 2ο γειτονικό νομό του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών ή Α2 (’λφα δύο) ή 1ης (πρώτης) τάξης εκτός νομού για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.

Ε) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τριών χιλιάδων σαράντα ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (3.040,73 €) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93), καθώς και της κράτησης 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.4013/2011.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακύρυξης κάντε κλικ εδώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ