18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση δικτύων θέρμανσης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση δικτύων θέρμανσης

“Συντήρηση δικτύων θέρμανσης, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λεβητοστασίων σε σχολικά κτίρια του Δ.Θ., π.δ. 100.000,00 € με Φ.Π.Α.”

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ N° 41

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση δικτύων θέρμανσης, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών και λεβητοστασίων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 € ) με ΦΠΑ.
Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
             
 59.000,00
 €
ΓΕ+ΟΕ 18%
10.620,00
 €
69.620,00
 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
10.443,00
 €
80.063,00
 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
1.237,81
 €
81.300,81
 €
ΦΠΑ
18.699,19
 €
ΣΥΝΟΛΟ
100.000,00
 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr) και στη σελίδα Διοίκηση-Υπηρεσίες/Τεχνικές Υπηρεσίες/Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων/Διακηρύξεις.Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες Βασιλική Κωνσταντινίδου τηλ.:2310 296858), μέχρι τις 17/10/2013 (αφού οι δημοπρασίεςδιενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ ενοποιημένη διακήρυξη τύπου Β.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Βασ. Γεωργίου Α΄1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1η, Α2η , 1ης τάξης ανεξαρτήτως έδρας  κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους χιλίων εξακοσίων (1.600) ΕΥΡΩ και χρόνου ισχύος τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
6. Tο έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της ΣΑΤΑ 2013 και είναι εγγεγραμμένο στο Τ.Π. του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2013 με το ποσό των 20.000€. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
                                                             
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ