26.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση διήμερου...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την διοργάνωση διήμερου εκδηλώσεων “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 2023” για τις ανάγκες της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Π.Δ. 3.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021) και ισχύει, για την πραγματοποίηση διήμερου εκδηλώσεων “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 2023”  στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023  για τις ανάγκες  της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, Π.Δ. 3.000,00€ με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή  για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας, με απαραίτητη προϋπόθεση να είναι εντός του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός & προδιαγραφές για την πραγματοποίηση διήμερου εκδηλώσεων “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 2023  για τις ανάγκες  της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  Πρόσκλησης.

Η Πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες  πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.(άρθρο 120 παρ.3α του  Ν.4412/2016  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53  του Ν.4782/2021).

Η δαπάνη της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας αναφέρεται  ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 2ήμερου  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 2023’’

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPVS  799521100-3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διοργάνωση 2μέρου εκδηλώσεων “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 2023”   Σάββατο & Kυριακή 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023 στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού:

 Για την διοργάνωση της εκδήλωσης και για τις δύο ημέρες 30/9 & 1/10 , απαιτείται επταμελή παραδοσιακή ορχήστρα  με τραγουδιστή με τα εξής όργανα:

(ποντιακή λύρα,νταούλι, κλαρίνο, βιολί, γκάϊντα, ακορντεόν & κρουστά )

Η διάρκεια των εκδηλώσεων ορίζεται σε περίπου 3 ώρες

 

 

2.419,36

 

 

  Σημείωση

– Ηχοφωτιστική κάλυψη θα υπάρχει και θα παρέχεται από άλλον ανάδοχο διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.

-Τυχόν απαιτήσεις πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων (π.χ ΑΕΠΙ/Αυτοδιαχείριση κ.λ.π) καθώς και η ασφάλιση των μουσικών βαρύνουν τον ανάδοχο

 
                                                                     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:                       2.419,36€
                                                                                     ΦΠΑ 24% 580,64€
                                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.000,00€ 

Η  εκδήλωση “ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ 2023’’ θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023 στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού.

Η παρακολούθηση και παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.                     

Παρακαλούμε  όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 18/07/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της  Δ/νσης  Προμηθειών & Αποθηκών,  1ος όροφος,  Γραφείο 1091Β,  Β. Γεωργίου Α’1, ΤΚ 54636, αρμόδιος υπάλληλος κ. Φ. Κουτσοκώστας τηλ. 2313317530.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)
  • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού(ή εμπορικού) μητρώου με το οποίο πιστοποιείτε αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν  από την Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, αρμόδια υπάλληλος κ. Ε. Κεφαλά  Τηλ:2313318518, e-mail: e.kefala@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Π.

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ