20.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΜη κατηγοριοποιημένοΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) προκατασκευασμένων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) προκατασκευασμένων αιθουσών ως προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 1.553.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προσφύγει στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του Ν.4412/2016 και το άρθρο 24 του Ν.4690/2020 «Κύρωση : α) της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» και άλλες διατάξεις», σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 592/08-07-2020 Α.Ο.Ε., για την προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) προκατασκευασμένων αιθουσών ως προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 1.553.720,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι :

Αντικείμενο της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με το υπ’ αρ. 189812/02-07-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών είναι η προμήθεια και τοποθέτηση αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής, με προσάρτημα WC, συμπεριλαμβανομένης της βάσης έδρασης. Κάθε αίθουσα θα περιλαμβάνει 6 ορθογωνικά τραπέζια, 24 καρέκλες νηπίων, 1 γραφείο και 1 κάθισμα για τους νηπιαγωγούς και 2 ερμάρια νηπίων και λοιπών στοιχείων κινητού εξοπλισμού, για την προσωρινή κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45223820-0 (Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία) και 45223800-4 (Συναρμολόγηση και ανέγερση κατασκευών από προκατασκευασμένα στοιχεία).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (1.553.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες ευρώ (1.253.000,00 €), ΦΠΑ : τριακόσιες χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ (300.720,00 €)].

Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής, πρωτοκόλλησης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με το άρθρο 132 και άρθρο 206 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης.

Οικονομική Προσφορά
Ο οικονομικός φορέας θα υποβάλλει την προσφορά του στο συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας. Η προμήθεια δεν διαιρείται σε τμήματα.

Εγγυητική συμμετοχής : δεν απαιτείται

Εγγυητική καλής εκτέλεσης : Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Τεχνική προσφορά : Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ειδικούς όρους της αρμόδιας υπηρεσίας.

Λόγοι αποκλεισμού
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, ο οικονομικός οφείλει να προσκομίσει μαζί με την προσφορά του και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 :
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
-Ασφαλιστική ενημερότητα
-Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ
-Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας (τεχνική-οικονομική) και τα ανωτέρω δικαιολογητικά (παρ. λόγοι αποκλεισμού) σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τις 20/07/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Σ. Γιουβανέλλη, τηλ. 2313/317511.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ