26.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - απευθείας ανάθεση που αφορά στην “Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – απευθείας ανάθεση που αφορά στην “Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης ”, π.δ. 36.877,60€ με το Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων χιονιού για τα οχήματα του στόλου του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων, π.δ. 36.877,60€ με το Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 352218/22-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων και τη συνημμένη μελέτη με αριθμό 45/2022 της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης ανάθεσης, ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι Λοιποί Όροι και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, αναλύονται στην επισυναπτόμενη μελέτη με αριθμό 45/2022 της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η προσφορά θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους και τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης Μελέτης και της παρούσας πρόσκλησης και θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά των τεχνικά αποδεκτών προσφερόμενων ειδών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της με αριθμό 45/2022 Μελέτης, σύμφωνα με το από 22-12-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (36.877,60€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρμόδιας υπηρεσίας, ήτοι της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/α Διάσταση ελαστικών Ποσότητα (ζεύγος) Τιμή Μονάδας (ζεύγος) Σύνολο
1 155R12C 1 260,00 260,00
2 205X16 1 274,00 274,00
3 205R16C 1 274,00 274,00
4 205/80R16 4 274,00 1.096,00
5 225/75R17,5 10 255,00 2.550,00
6 235/75R15 1 213,00 213,00
7 235/75R17,5 1 291,00 291,00
8 255/65R17 3 227,00 681,00
9 285/70R19,5 2 479,00 958,00
10 315/70R22,5 5 601,00 3.005,00
11 315/80R22,5 6 606,00 3.636,00
12 395/85R20 5 887,00 4.435,00
13 16,9-28 (440-71) 2 3.500,00 7.000,00
14 17,5R25 1 3.907,00 3.907,00
15 12.5/80-18  146 A6 1 1.160,00 1.160,00
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) 29.740,00
 ΦΠΑ 24% 7.137,60
ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 36.877,60

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 116 & 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 48 και 50 του Ν. 4782/2021).

Η διάρκεια της/των σύμβασης/ων που θα προκύψει ορίζεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της/τους στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η παρακολούθηση και παραλαβή της/των σύμβασης/ων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ.πρωτ. 125210/21-05-2021 της Δ/σης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε, όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Καλλιόπη Δενκίδου τηλ. 231331-7758, e-mail : k.denkidou@thessaloniki.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες που αφορούν στη με αριθμό 45/2022 συνημμένη Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη συμπλήρωση του Παραρτήματος και του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς, είναι ο κ. Β.Γιανκούλης, τηλ:231331-8805,e-mail: v.giankoulis@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021), θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.29 του Ν. 4782/2021:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, Καταστατικά κ.λ.π. ανάλογα με την νομική μορφή του Οικονομικού Φορέα.
  • Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τεχνικής, επαγγελματικής και οικονομικής ικανότητας που αναφέρονται στην με αριθμό 45/2022 συνημμένη Μελέτη της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το παράρτημα, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ