34.8 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο:΄΄REACT¨΄ (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki.) Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιοκαθαρισμός Στρωμάτων & Επιφανειών του Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο:΄΄REACT¨΄ (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki.) Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιοκαθαρισμός Στρωμάτων & Επιφανειών. που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης  Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της συμφωνίας Επιδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των εργασιών στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α,.

Η  απορρόφηση των εργασιών εξαρτάται από τις ανάγκες των διαμερισμάτων.

Ο Προϋπολογισμός που αφορά  την δαπάνη για την υλοποίησή του στεγαστικού προγράμματος για αιτούντες διεθνή προστασία ESTIA του Υπουργείου Μετανάστευσης και Aσύλου (πρόγραμμα REACT)  Π.Υ.15.797,60 € (συμπερ.Φ.Π.Α.24%) θα βαρύνει το Κ.Α. 60/6473.11.01 σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.πρωτ.147771/31-05-2022 ορθή επανάληψη του εγγράφου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός–Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικοί Όροι για τις εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιοκαθαρισμός Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ‘’REACT‘’ (Refugee, Assistance, Collaboration,Thessaloniki) για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 15.797,60 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 12.740,00 € + 3.057,60 € Φ.Π.Α.24% =15.797,60 €) και θα βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α: της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα :

Εργασίες Καθαρισμού Διαμερισμάτων, Βιοκαθαρισμός Στρωμάτων & Επιφανειών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο  “REACT” (Refugee, Assistance,Collaboration, Thessaloniki) Κ.Α.:60/6473.11.01

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε €               ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
1 Καθαρισμός Διαμερισμάτων 90911000-6 τ.μ. 10.000 1,20 € 12.000,00 €
2 Βιοκαθαρισμός μονού στρώματος ύπνου 90600000-3 τεμάχιο 20 16,00 € 320,00 €
3 Βιοκαθαρισμός καναπέ/ πολυθρόνας 90600000-3 ανά θέση 30 11,00 € 330,00 €
4 Βιοκαθαρισμός χαλιού 90600000-3 τ.μ. 30 3,00 € 90,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 12.740,00 €
Φ.Π.Α. 24% 3.057,60 €
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%: 15.797,60 €

Η παρακολούθηση και παραλαβή της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4782/202,καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό  20  και αρ. πρώτ.125210/21-05-2021 της Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β)  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις  Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας αρμ. υπάλληλος κ. Κωνσταντίνος . Βόγδανος: Ταχ.Δ/νση: Μοναστηρίου 53-55 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκης Τηλ:2313318944.e-mail:k.vogdanos@thessaloniki.gr.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ