36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια παραδοσιακών στολών του...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια παραδοσιακών στολών του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2022, προϋπολογισμού δαπάνης 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια παραδοσιακών στολών του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2022.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 και ισχύει),για την προμήθεια παραδοσιακών στολών του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού.
Το πρόγραμμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει μακρόχρονη ιστορική παράδοση στην πολιτιστική ζωή της πόλης μας, με εκατοντάδες δημότες να συμμετέχουν σαυτό και με αξιοσημείωτο αριθμό παρουσιών διαφόρων σχημάτων του, σε εγχώριες και διεθνείς αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σε συνέχεια της ανωτέρω διαδρομής και προκειμένου να συμπληρωθεί η ενδυματοθήκη του προγράμματος είναι απαραίτητη η προμήθεια με παραδοσιακές ενδυμασίες.
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός–Τεχνική Περιγραφή για την προμήθεια παραδοσιακών στολών του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).
Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.976,00 € συμπ.Φ.Π.Α.24% (καθαρό ποσό 2.400,00 € + 576,00 € Φ.Π.Α.24% =2.976,00 €) και θα βαρύνει τον Κ.Α.:7135.04.01 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.92321/01-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Εκδηλώσεων & Προγραμμάτων Αθλητισμού της Δ/νσης Αθλητισμού & Εθελοντισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως κάτωθι τον παρακάτω πίνακα..

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΓΙΛΕΚΟ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑΣ

·       Μαύρη τσόχα (βαριά) ολόμαλη
·       Με φόδρα στο εσωτερικό του γιλέκου και στα φτερά
·       Κεντημένο με μαύρο κορδόνι (γαιτανιά) ανεξίτηλο
·       Πλούσιο κέντημα στο γιλέκο εμπρός και πίσω όπως και στα μανίκια (φτερά)
12 τεμ 200,00 € 2.400,00 €
ΦΠΑ 24%:  576,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.976,00 €

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι τις 12 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος, Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538
Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η υποχρέωση αφορά ιδίως :α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , γ) στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
• Ασφαλιστική ενημερότητα
• Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ).
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει από το Τμήμα Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού, της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Εθελοντισμού αρμ. υπάλληλος κ. Αθανάσιος Οικονόμου Δ/νση: Γρ .Λαμπράκη & Κλεάνθους 57 Τ.Κ. 54453 Τηλ:2313317646 .e-mail:ath.oikonomou@thessaloniki.gr

     O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΝΕΟΛΑΙΑΣ              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ.73),  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ