13 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.392,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση Yπηρεσίας Μαζικής Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων για τις ανάγκες Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρoυς (ΤΕΒΑ/FEAD)>>.
Έχει συγκροτηθεί κοινωνική σύμπραξη , για το ως άνω πρόγραμμα, με συντονιστή το Δήμο Θεσσαλονίκης στην οποία μετέχουν ως εταίροι άλλοι 9 φορείς. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ως επικεφαλής εταίρος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του προγράμματος για τη διανομή των τροφίμων και τη διεξαγωγή των εκάστοτε προμηθειών ή εργασιών που θα χρειαστεί όλη η σύμπραξη
Οι δικαιούχοι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής είναι αρκετές χιλιάδες οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται από τους φορείς κάθε τόσο για τις ημερομηνίες και τον τόπο διανομής των τροφίμων. Η επικοινωνία τηλεφωνικά με τον κάθε ένα δικαιούχο είναι και ασύμφορη οικονομικά, καθώς με τους περισσότερους επικοινωνούμε στα κινητά τους τηλέφωνα, και ασύμφορη χρονικά η απασχόληση προσωπικού.
Για τους παραπάνω λόγους και μετά από έρευνα που έχει κάνει η υπηρεσία μας, προτείνουμε την αγορά 300.000 μαζικών μηνυμάτων (sms Alphanumeric) και τη διανομή τους στους εταίρους ώστε να ενημερώνονται οι δικαιούχοι εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 ,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 50 του ν. 4782/2021 και ισχύει
Τα μηνύματα αυτά θα παραλαμβάνονται και θα εξοφλούνται τμηματικά επομένως δεν θα γίνει η παραλαβή όλης της προμήθειας (δηλαδή των 300.000 sms) εφάπαξ.
Η προσφορά του αναδόχου θα είναι δεσμευτική έως την εξάντληση όλης της προμήθειας (ανεξάρτητα από αλλαγές στην τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών τηλεπικοινωνίας). .
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.392,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, ως κάτωθι:

ΑΝΑΘΕΣΗ YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΡΑΠΤΏΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ (sms)

ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ €
Ανάθεση υπηρεσίας μαζικής αποστολής γραπτών μηνυμάτων 300.000

 

0,0360 € /SMS 10.800,00
    Δαπάνη 10.800,00
    Φ.Π.Α.24%   2.592,00
    Τελικό Σύνολο 13.392,00

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε την Οικονομική σας Προσφορά μέχρι τις 8 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου Θωμαή, τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει άρθρο 29 του Ν.4782/2021
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
• Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης).
• Ασφαλιστική ενημερότητα.
• Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας.

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 54627 Θεσσαλονίκη, αρμόδια υπάλληλος Βενετία Σιργούδη τηλ 2313-318926 7 2313318940 e-mail:v.sirgoudi@thessaloniki.gr

   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Ειδικούς Όρους – Υπόδειγμα Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρ. 73), πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ