36.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki)

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021,για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “REACT” (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) που αφορά στην υποστήριξη της φιλοξενίας προσφύγων στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ .πρωτ. 1295/20-04-2021 Συμφωνίας Επιδότησης του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου .

Η οικονομική επιτροπή με την υπ΄αριθμ.347/27-04-2021 ενέκρινε την αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος φιλοξενίας και υποδοχής προσφύγων ΕΣΤΙΑ 2021, με τον διακριτικό τίτλο REACT με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνολικού προϋπολογισμού 3.078.305,00 €.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να προμηθεύσει με σετ κλειδιών σε κάθε νέα οικογένεια ωφελούμενων που εισέρχεται σε κάθε διαμέρισμα του προγράμματος. Επίσης οφείλει να επιδιορθώνει τις εκάστοτε βλάβες στις κλειδαριές ,στους κυλίνδρους ή στους συνδυασμούς, καθώς επίσης να παρέχει υπηρεσίες διάρρηξης ή ανοίγματος πόρτας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  .

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στις (3.599,72 €) Τρείς Χιλιάδες Πεντακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Δύο Λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και οι Ειδικοί ΄Οροι, για την Προμήθεια Αντιγραφών κλειδιών και εργασιών   για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο ;’ ; «REACT» (Refugee,Assistance,Collaboration,Thessaloniki) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Πρόσκλησης

Οι ποσότητες ανά είδος μα Α/Α :1 έως και 13, είναι ενδεικτικές και μπορούν να μεταβάλλονται ανά είδος, χωρίς να υπερβαίνουν τον συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό και θα τιμολογούνται με την αντίστοιχη τιμή μονάδας ανά είδος της προσφοράς.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των Τριών Χιλιάδων Πεντακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ και Εβδομήντα Δύο Λεπτών (3.599,72 €)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 2.903,00 + Φ.Π.Α. 24% 696,72 €) ως κάτωθι:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ σε €               ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ σε €
 
1 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: απλά οικιών 44522200-7 Τεμ. 41         3,00       123,00  
2 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: θωρακισμένα υπερασφαλείας 44522200-7 Τεμ. 10       23,00       230,00  
3 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: θωρακισμένα ασφαλείας 44522200-7 Τεμ. 20         7,00       140,00  
4 Αντιγραφές κλειδιών τύπου: αποτυπώσεως 44522200-7 Τεμ. 10         5,00         50,00  
5 Άνοιγμα απλής πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4       20,00         80,00  
6 Άνοιγμα θωρακισμένης πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4       30,00       120,00  
7 Διάρρηξη  απλής πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4       30,00       120,00  
8 Διάρρηξη  θωρακισμένης πόρτας 45421100-5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4       90,00       360,00  
9 Εργασία και αντικατάσταση απλού κυλίνδρου 44522400-9 Τεμ. 4       35,00       140,00  
10 Εργασία και αντικατάσταση κυλίνδρου ασφαλείας 44522400-9 Τεμ. 4       55,00       220,00  
11 Εργασία και αντικατάσταση συνδυασμού 44522400-9 Τεμ. 4       95,00       380,00  
12 Εργασία και αντικατάσταση κλειδαριάς απλής πόρτας 44521100-9 Τεμ. 4       35,00       140,00  
13 Εργασία και αντικατάσταση κλειδαριάς θωρακισμένης πόρτας 44521100-9 Τεμ. 4     200,00       800,00  
ΣΥΝΟΛΟ    2.903,00    
Φ.Π.Α. 24%        696,72    
ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24%:    3.599,72    

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια αντιγραφών κλειδιών και εργασιών για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «REACT»

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.441/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4782/2021.καθώς και της εγκυκλίου με αριθμό 20 και αρ. πρωτ.125210/21-05-2021 της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέχρι  τις 25 Ιουνίου  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κτίριο Β΄ 1ος όροφος Γραφείο 108Β Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1  ΤΚ 54636 Θεσσαλονίκη, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Προμηθειών, αρμόδια υπάλληλος Παπαχρήστου  Θωμαή , τηλ. 2313317538.e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας & έγγραφα ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ.ΓΕΜΗ).

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση Μοναστηρίου 53-55, Τ.Κ. 546 27 αρμόδιος υπάλληλος   Γ. Χατζής  τηλ. 2313-318914.e-mail:g.chatzis@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ       ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη μελέτη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ