29.5 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έτους 2021 της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση για την: α)Τεχνική Υποστήριξη και β)Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (αφορά server.σκληρούς δίσκους και μηχανές αναζήτησης ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του για την εξυπηρέτηση του κοινού). έτους 2021 της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων. Π.Δ.3.658,00  € (Τριών Χιλιάδων Εξακοσίων Πενήντα Οκτώ Ευρώ).) συμπ .ΦΠΑ 24%  ως κάτωθι:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κ.Α.Ε Προϋπολογισμού

Είδος δαπάνης Ποσό
15/15.005/ 6266.01.01

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

ΥποΥποστήριξη συστήματος

Το συγκεκριμένο σύστημα απαιτεί παρακολούθηση,  έλεγχο και συντήρηση για τη καλή λειτουργία του.
Συγκεκριμένα :

– Υποστήριξη συστήματος

– Νέες εκδόσεις

– Εκπαίδευση
Υποστήριξη
Περιλαμβάνει απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη, πάσης φύσης σχετικά με όλο το σύστημα και την λειτουργία του συστήματος. Χρηστικά θέματα και απορίες λειτουργίας λογισμικού, απαντιούνται άμεσα.
Ανταπόκριση έως 4 ώρες για τη διαπίστωση σοβαρότερου προβλήματος.
Ενασχόληση για τη λύση του θέματος σε 24 ώρες (το αργότερο την επόμενη μέρα).
Συχνός απόμακρος έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος. Λογισμικό, υλικά εξαρτήματα (hardware)
Έλεγχος για τη καλή λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup), κλπ.
Εργασίες αναδιάταξης βάσης δεδομένων, εξοικονόμησης  χώρου στους αποθηκευτικούς χώρους (σύστημα σκληρών δίσκων).
Επιτόπου επισκέψεις στο χώρο για τον έλεγχο όλου του συστήματος δύο φορές το χρόνο.
Προτάσεις, συνεργασία με άλλες υπηρεσίες για την προβολή των σαρωμένων.
Νέες εκδόσεις
Περιλαμβάνει νέες εκδόσεις υπαρχουσών λειτουργιών του λογισμικού ScanPage, σάρωσης και παρουσίασης.
Νέες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων ανοιχτού κώδικα, όπου διατίθενται ελεύθερα όπως και το ίδιο λειτουργικό σύστημα.
Διόρθωση τυχών λαθών ή δυσλειτουργιών του λογισμικού ScanPage.
Χρηστική βελτίωση υπαρχόντων λειτουργιών του ίδιου λογισμικού.
Εκπαίδευση.
Περιλαμβάνει 30 ώρες εκπαίδευσης επί τόπου στο λογισμικό σάρωσης ScanPage (σάρωση τεκμηρίων)και στο Λογισμικό ScanPage Presentation.
Με το συγκεκριμένο Λογισμικό (front office), αφενός γίνεται απλή ή σύνθετη αναζήτηση λέξεων, άρα και άρθρων ή και συγκεκριμένων εφημερίδων στη βάση δεδομένων, αφ΄ ετέρου μέσω του ίδιου λογισμικού (back office) γίνεται η όλη διαχείριση της βάσης δεδομένων (σαρωμένα), στατιστικά, εκτυπώσεις, διαχείριση χρηστών και άλλα.

 

2.950,00€ +

ΦΠΑ(24%)

708,00€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3.658,00€

Το συγκεκριμένο σύστημα απαιτεί παρακολούθηση, έλεγχο και συντήρηση για την καλή λειτουργία  του.

α) Η Τεχνική Υποστήριξη και β) Η Ετήσια Συντήρηση του συστήματος των ψηφιοποιημένων εφημερίδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης που αποκτήθηκε από τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  έτους 2021 της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων. θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Το κόστος υπολογίζεται σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κόστους.

 Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι τις  26 Απριλίου  2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄1ος όροφος Γραφείο 109Β) Βασιλέως Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ.54636 Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών Τμήμα Προμηθειών αρμόδια υπάλληλος κ Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538 e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση μπορείτε να λαμβάνετε από την κ. Κ Ζαχοπούλου Τηλ:2313318588 21 e-mail:k.zaxopoulou@thessaloniki.gr,και την κ .Λ. Καραντζούνη,,Τηλ:2313318580 e-mail:l.karatzouni@thessaloniki.gr Ταχ .Δ/νση Εθνικής Αμύνης 27 Ταχ. Κώδικας : 54621.Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης.

        

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

        ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

 

    Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

       ΜΙΧΑΗΛ  ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ