36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας, π.δ. 3.323,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για «Μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Τούμπας», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και την προστασία της δημόσιας υγείας, διότι για την εξασφάλιση της διατήρησης της σύστασης του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής στα επιθυμητά επίπεδα, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα την Υ.ΔΓ1/443/73, όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ937Β) ΥΔ και την υπ’ αρ. ΔΥΓ/80828/2005 (ΦΕΚ120Β/2006), είναι επιβεβλημένοι οι περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο νερό της κολυμβητικής δεξαμενής. Οι έλεγχοι αυτοί, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο εργαστήριο, το οποίο πραγματοποιεί φυσικοχημική εξέταση και πλήρη μικροβιολογική ανάλυση.

Η συνολική δαπάνη της απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (3.323,20 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Καθαρό ποσό 2.680,00€ + Φ.Π.Α. 643,20€) ως κάτωθι:

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  Παροχή Υπηρεσίας “Λοιπά έξοδα τρίτων”      
Α/Α Περιγραφή -Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(ανάλυση)

Τ.μ.

(ανά ανάλυση €)

Δαπάνη €
1 Εβδομαδιαίες μικροβιολογικές αναλύσεις, όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή 34 30,00 € 1.020,00 €
2 Φυσικοχημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις, όπως αναγράφονται στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές 10 166,00 € 1.660,00 €
    ΣΥΝΟΛΟ: 2.680,00 €
    ΦΠΑ 24%: 643,20 €
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 3.323,20 €
H παρακολούθηση του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής πραγματοποιείται για σαράντα τέσσερις [44] εβδομάδες και αναλύεται σε τριάντα τέσσερις [34] εβδομαδιαίες μικροβιολογικές αναλύσεις και δέκα [10] πλήρεις αναλύσεις (ολικές μικροβιολογικές + φυσικοχημικές) – σημεία Α και Β της Τεχνικής Περιγραφής-Προδιαγραφές.

 

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την οικονομική σας προσφορά καθώς και την υπογεγραμμένη επισυναπτόμενη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέχρι την 1η Μαρτίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Δημαρχιακό Μέγαρο Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 1091Β, αρμόδιος υπάλληλος: Μοναστηρίδου Αλέκα τηλ. 2313  317249.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσετε μαζί με την οικονομική σας προσφορά και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ. 7αγ Ν. 4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας & έγγραφο ταυτοποίησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου (π.χ. ΓΕΜΗ)

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων, Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57 Τ.Κ. 54453 – Θεσσαλονίκη, Αρμόδια: Αλεξ. Μπελεσιώτη, Τηλ: 231331 7626.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τους ειδικούς όρους, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ