18.4 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια χημικού και απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση δαπάνης της απευθείας ανάθεσης που αφορά την προμήθεια Χημικών και Απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Η προμήθεια σε ετήσια βάση χημικού και απολυμαντικού υλικού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή συντήρηση  και ασφαλή λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Κατόπιν συνεργασίας με την αρμόδια, για την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων, αποφασίστηκε να ανατεθεί σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων , η οποία θα εμπεριέχει και τα απαραίτητα χημικά υλικά για την επεξεργασία-συντήρηση της επιβεβλημένης, ποιότητας του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής.

Το γεγονός, ότι η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη στο αρχικό της στάδιο εξαιτίας των καθυστερήσεων που προκλήθηκαν από τα έκτακτα μέτρα λόγω πανδημίας, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα αποθέματα χημικών-απολυμαντικών υλικών καθιστούν επιτακτική και κατεπείγουσα την ανάγκη προμήθειας αυτού, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Η δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών της κολυμβητικής δεξαμενής μέχρι το τέλος του έτους ανέρχεται στο συνολικό ποσό Π.Δ. 19.032,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% .ως κάτωθι:

       
   

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   
α/α Περιγραφή  Υλικού Είδος Μονάδος Ποσότ. (kg) Τιμή Μονάδος (€) Δαπάνη (€)  
1 Αλγοκτόνο υγρό για την μη δημιουργία αλγών και πρασινίλας από μικροοργανισμούς, με βασικό συστατικό benzalconium chloride 8-10% (δραστική ουσία g/Kg), διαλυτό σε νερό, σε μπιτόνι των ~25Kg, ενδεικτικού τύπου ΗΤΗ χρώματος μπλέ ή ισοδύναμου. κιλό 300 2,00 600

 

 
2 Κροκιδωτικό υγρό με βασικό συστατικό polyaluminium chloride 13-15%, με πυκνότητα 1000Kg/m3,  διαλυτό σε νερό, σε συσκευασία των 25 – 30Kg σφραγισμένη εργοστασιακά με ταινία ασφαλείας, ενδεικτικού τύπου ΗΤΗ χρώματος καφέ ή ισοδύναμου. κιλό 300 1,60  

480

 

 
3 Χλώριο 56% σε κόκκους με βασικό συστατικό διχλωροισοκυανιουρικό οξύ 56%, για το σοκάρισμα της πισίνας, διαλυτό στο νερό, σε κάδο των ~25Kg. κιλό 350 2,5 875,00  
4 Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, διαλυτό σε νερό, ενδεικτικού τύπου ΕΛΠΕ ή ισοδύναμου.  Παράδοση σε υφιστάμενη παλετοδεξαμενή των 1000Kg. κιλό 20.000 0,30 6.000,00  
5 Ρυθμιστικό για το PH του νερού, PH minus (-) σε υγρή μορφή, σε συσκευασία των 25Kg ή παλετοδεξαμενή των 1000Kg. Παράδοση σε υφιστάμενη παλετοδεξαμενή των 1000Kg. Ενδεικτικού τύπου PH minus, περιεκτικότητα σε δραστική ουσία H2SO4 (Θειικό οξύ) 30% κατά ελάχιστο. κιλό 10.000 1,00 10.000,00  
                Άθροισμα 17.955,00  
           Φ.Π.Α. 6%:   1.077,30  
                   Σύνολο: 19.032,30  

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου  2020   και  ώρα 14:00.μ.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κτίριο Β΄1ος όροφος Γραφείο  109 Β,  Βασιλέως  Γεωργίου Α’1, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών αρμόδια υπάλληλος κ. Θωμαή Παπαχρήστου τηλ. 2313317538 e-mail:t.papaxristou@thessaloniki.gr.

Επιπρόσθετα, ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την Απόφαση Ανάθεσης και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016.

  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019) Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο Καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από το Τμήμα Συντηρήσεων Ηλμ Εγκαταστάσεων Ταχ. Δ/νση: Αγγελάκη 13 Τ.Κ.546 21 Πληροφορίες κ. Κοσμάς Μηνάδης  Τηλ: 2313318484 e-mail:k.minadis@thessaloniki.gr και από την Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού Τμήμα Δημοτικών Γυμναστηρίων ,Κολυμβητηρίου και Αθλητικών Χώρων Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους 57 Τ. Κ. 54453 Πληροφορίες δρ.Τσούρλου Θωμαή Τηλ:2313317638 e-mail:th.tsourlou@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

ΠΈΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

O  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ