25.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων, Χαλιών  (Μοκετών)...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων, Χαλιών  (Μοκετών) και Κουρτινών για το έτος 2020, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 5.402,59  € με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων, Χαλιών  (Μοκετών) και Κουρτινών για το έτος 2020 της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου  και του   Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου Ε΄Κοινότητας  της Δ/νσης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Θεσσαλονίκης»

O Δήμος Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για τον Καθαρισμό Επίπλων και Χαλιών (Μοκετών) για το έτος 2020 της  Δ/νσης  Παιδικών Σταθμών, του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου και του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Συμβουλίου Ε΄ Κοινότητας της Δ/νσης Πολιτικών Οργάνων» του Δήμου Θεσσαλονίκη συνολικού Π.Δ. 5.402,59 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά Διεύθυνση.

Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού μοκετών Δ/νσης Παιδικών Σταθμών στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης <<Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΕΣΠΑ>> κρίνεται απαραίτητη καθώς οι Παιδικοί Σταθμοί φιλοξενούν στις δομές τους γύρω στα 910 παιδιά και οφείλουν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα κριτήρια στέγασης φιλοξενίας καθώς και τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας Π.Δ.3.553,07 € με Φ.Π.Α.24%.

Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου θα προβεί στην εκτέλεση δαπάνης που αφορά στον ευπρεπισμό των χώρων του γραφείου Δημάρχου και της αίθουσας συσκέψεων. Οι καναπέδες και οι καρέκλες θα χρειαστούν βιολογικό καθαρισμό καθώς και τα χαλιά που βρίσκονται στο χώρο. Ο Δήμαρχος δέχεται στο γραφείο του και στην αίθουσα συσκέψεων εθιμοτυπικές επισκέψεις επισήμων, προσωπικοτήτων και αντιπροσωπειών συσκέψεις συναντήσεις που συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων του Δήμου Π.Δ.1.218,92  € με Φ.Π.Α.24%.

Το Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ε΄ Κοινότητας της Δ/νσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων θα προβεί στην εκτέλεση δαπάνης που αφορά στον εξειδικευμένο καθαρισμό κουρτινών & χαλιών που βρίσκονται στο χώρο της  Ε΄ Δημοτ. Κοινότητας και η οποία δεν μπορεί να γίνει από συνεργείο του Δήμου.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη καθώς οι κουρτίνες και τα χαλιά στο Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου της Ε΄ Κοινότητας έχουν να καθαριστούν χρόνια με αποτέλεσμα να εγκυμονούν κίνδυνοι για ανάπτυξη μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση αλλεργιών.Π.Δ. 630,60 € με Φ.Π.Α.24%.

Οι προσφορές συνοδευόμενες από πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, θα κατατεθούν έως τις 19 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη, στο Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών της Δ/νσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Βασ. Γεωργίου Α΄1 ΤΚ 54636, Κτίριο Β΄ 1ος όροφος γραφείο 109Β, αρμόδια υπάλληλος Θωμαή Παπαχρήστου, τηλ. 2313317538.

Επιπρόσθετα ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 2 και 3 του Ν.4412/2016:

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή Υπεύθυνη δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παρ.7αγ Ν.4605/2019). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας

Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση, μπορείτε να λαμβάνετε από τα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα των Δ/νσεων:

  1. Δ/νση Παιδικών Σταθμών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης  Διεύθυνση: Ελευθερίας 24 Τριανδρία Τ.Κ. 55337 πληροφορίες κ. Χ. Γρούγιου. Τηλ:2313317722 e-mail:c.grougiou@thessaloniki.gr.
  2. Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου Διεύθυνση: Βας.Γεωργίου Α΄1 Τ.Κ. 54636 Κτίριο Α΄ 3ος όροφος πληροφορίες κ. Σ. Λέφα Τηλ: 2313 317900, e-mail: s.lefa@thessaloniki.gr.
  3. Το Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίου Ε΄Κοινότητας της Δ/νσης Πολιτικών Οργάνων Διεύθυνση Βασ.’Ολγας 162 & 25ης Μαρτίου 24 Τ.Κ. 546 24 πληροφορίες : Μαρασλή Ευαγγελία, Τηλ: 2313318281 e-mail: e.marasli@thessaloniki.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Χ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ &  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Γ. ΑΒΑΡΛΗΣ

Ο   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Μ.   ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ

Για τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας, πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Τμήματος Υποστήριξης Συμβουλίου της Ε΄Δημοτικής Κοινότητας, πατήστε εδώ

Για τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, πατήστε εδώ

Για τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, πατήστε εδώ

Για το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ