18.4 C
Thessaloniki

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕΕ/ΟΤΑ αναζητεί την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας για το πρόγραμμα REMEDIO . Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στις 5.000,00 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και η χρηματοδότηση θα είναι από πόρους του προγράμματος . Η υλοποίηση της υπηρεσίας  θα γίνει με  απευθείας ανάθεση Προέδρου , σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της ομάδας έργου του REMEDIO , μέχρι και  την  Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ., οπότε και θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών, στη ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ (Βας. Γεωργίου 1 Α’ ) 1ος όροφος Γραφείο 105α , υπεύθυνος κ. Ισαάκ Ξανθόπουλος, τηλ. 2313-317712 e-mail: info@x2x.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν :

Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής, την Τεχνική προσφορά και την Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση της ομάδας έργου του REMEDIO.

Οι τεχνικές προδιαγραφές, o ενδεικτικός προϋπολογισμός και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ , στη διαδρομή: https://thessaloniki.gr /MATH

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλεται έγγραφη προσφορά για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής επικοινωνίας για τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος REMEDIO το οποίο υλοποιεί η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, όπως περιγράφεται παρακάτω στην παρούσα Πρόσκληση.

Χρόνος Υλοποίησης της προμήθειας: Η ψηφιακή επικοινωνία συνίσταται στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαβούλευσης και ηλεκτρονικής πλατφόρμας ιδεών . Οι πλατφόρμες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πολλών online διαβουλεύσεων οι οποίες θα διεξάγονται παράλληλα  θα είναι απλές, θα δίνουν τη δυνατότητα ψηφοφοριών και βαθμολόγησης από τους χρήστες. Ημερομηνία περάτωσης της υπηρεσίας ορίζεται η 30/4/2018.

Τόπος υλοποίησης της υπηρεσίας: Έδρα της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ (οδός Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, γραφείο 105α).

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την υπηρεσία  θα γίνει με το πρακτικό καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας από την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους α) τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό β) πίνακα οικονομικής προσφοράς της προσφέρουσας/του προσφέροντος.

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου).Οι αναφερόμενοι πίνακες είναι αναρτημένοι στον ισότοπο thessaloniki.gr/math  από όπου και μπορείτε να τους αναζητήσετε.

2)  Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ένωση προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμός ή κοινοπραξία, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ. .Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης και συνεργασίας με την ΕΕ και που δραστηριοποιείται νόμιμα σε τομέα σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.

3) Η υποβολή προσφοράς για το σύνολο των ειδών  και ποσοτήτων είναι υποχρεωτική και οι προσφορές που υποβάλλονται και δεν καλύπτουν πλήρως όλα τα προς προμήθεια είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4) Κριτήριο για την κατακύρωση της σχετικής υπηρεσίας είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή του προσφέροντος για την προς προμήθεια υπηρεσία (καθαρή αξία άνευ ΦΠΑ). Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στην/ον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

5) η/ο προσφέρουσα/προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερωθεί άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φαξ ή e mail) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή e mail  τα απαραίτητα  δικαιολογητικά προς  άμεση υπογραφή της συμβάσεως)

6) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσης πρόσκλησης.

7) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για σοβαρό λόγο.

8) Η προσφορά της /του προσφέρουσα/προσφέροντος /αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

9) Τα προς προμήθεια είδη πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

10) Σε περίπτωση εκπτώσεων η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού ερχόμενη σε διαπραγμάτευση με την/τον ανάδοχο

11) Η αποστολή προσφοράς από την προσφέρουσα/τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής και την πολιτική προμηθειών της που στρέφεται κατά της παιδικής εργασίας, σέβεται και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα.

Στον ιστότοπο thessaloniki.gr/math  υπάρχει έντυπο α) τεχνικής συμφωνίας β) οικονομικής προσφοράς το οποίο αφού το κατεβάσετε μπορείτε να το συμπληρώσετε και να το καταθέσετε εγγράφως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ