37.2 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ασφάλιση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μη επανδρωμένου πτητικού μέσου του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 110.972,14 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 25/2021

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ασφάλιση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και μη επανδρωμένου πτητικού μέσου του Δήμου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις μήνες», προϋπολογισμού δαπάνης 110.972,14 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 140967

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20/10/2021 και ώρα 08:00

Κωδικός CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 66510000 «Υπηρεσίες ασφάλισης».

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 110.972,14 € μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.

Φορέας Χρηματοδότησης :

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις ακόλουθες σχετικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικών ετών 2021 και 2022 του Φορέα, καθώς σύμφωνα με το αρθ. 169 του Ν. 4261/2014 τα ασφάλιστρα προκαταβάλλονται και αναλυτικά :

Α/Α

Δ/ΝΣΗ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2022

Α.Α.Υ.

1

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΠΟΡΩΝ

10/6251.01.01

50.386,07 €

50.386,07 €

459

2

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

20/6252.02.01

2.500,00 €

2.500,00 €

848

3

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

30/6252.02.01

2.000,00 €

2.000,00 €

849

3

ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

40/6254.01.01

600,00 €

600,00 €

852

Υποδιαίρεση σε τμήματα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τρία τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και όλα τα τμήματα.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Διάρκεια Σύμβασης – Χρόνος Παράδοσης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις 24 μήνες από την πρωτοκόλλησή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

  1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό

  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

  3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 25/2021 Διακήρυξης

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 25/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναλυτικά προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4 της υπ΄αριθμ. 25/2021 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας, ήτοι δύο χιλιάδων διακοσίων δεκαεννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (2.219,44 €) για το σύνολο των τμημάτων.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της εκτιμώμενης συμβατικής αξίας

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20/10/2021 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/11/2021 και ώρα 15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 19/11/2021 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Έννομη προστασία:

Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 25/2021 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 3555/60640/05-03-2021 (ΑΔΑ : ΩΔΠΥΩΡ5-ΘΡΑ) και υπ’ αρ. 10723/282522/02-10-2020 (ΑΔΑ : 6Φ85ΩΡ5-60Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ