32 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 599.996,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 52/2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού δαπάνης 599.996,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 13/2020 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/ νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 104004

Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, στον Υποτομέα ΟΤΑ.
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 36
Τηλέφωνο: 2313 317777
Fax: 2313316119 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)
(URL): thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 13/2020 Μελέτη του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας & Ζωολογικού Κήπου της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος είναι η ανάθεση υπηρεσιών για την περισυλλογή, μέριμνα και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75, περίπτ. Ιγ10 του Ν. 3463/06 και άρθρο 94 περ. 28 της παρ. 2 του Ν. 3852/10).

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 28/12/2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).Η περίληψη της διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Το τεύχος της σύμβασης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): thessaloniki.gr.

Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ε.E.: 23/12/2020

Κωδικός CPV:
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
• 85200000-1 (Κτηνιατρικές πράξεις και υπηρεσίες φροντίδας αδέσποτων ζώων συντροφιάς),
• 85210000-3 (Σταθμοί φιλοξενίας στειρωμένων ή μη, αδέσποτων ζώων συντροφιάς)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 599.996,32€ (καθαρή αξία 483.868,00 € και ΦΠΑ 24% 116.128,32 €)
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «ΟΜΑΔΑ Α (Στειρώσεις και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (κτηνιατρικές πράξεις για στειρώσεις, περίθαλψη και ιατρική φροντίδα τραυματισμένων ή ασθενών αδέσποτων ζώων συντροφιάς)», εκτιμώμενης αξίας 325.848,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ 2 : «ΟΜΑΔΑ Β1 (Περισυλλογή και μεταφορά αδέσποτων ζώων με ΡΕΤ-ΤΑΧΙ (εφάπαξ χρέωση που περιλαμβάνει την περισυλλογή και τις μετακινήσεις))», εκτιμώμενης αξίας 39.440,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,
ΤΜΗΜΑ 3 : «ΟΜΑΔΑ Β2 (Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων (αρσενικών – θηλυκών, στειρωμένων ή μη) σε ατομικό κλωβό, συμπεριλαμβανομένης της ημερήσιας διατροφής τους)», εκτιμώμενης αξίας 118.580,00 € πλέον ΦΠΑ 24%,

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (α/α) του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού.
Επιμέρους προσφορές ανά α/α δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης:
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής – πρωτοκόλλησης και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 52/2020 Διακήρυξης και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και όρους της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 52/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 & 2.2.6 της υπ΄αριθμ. 52/2020 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: ποσοστού 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. (9.677,36 €)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28/12/2020 και ώρα 12:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/02/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 05/02/2021 και από ώρα 10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

Έννομη προστασία:
Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν. 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 52/2020 Διακήρυξης.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Στοιχεία Φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής:
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Tηλέφωνο: +30 2132141216
Ε-mail:aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 9264/01-09-2020 (ΑΔΑ:Ω8Μ6ΩΡ5-ΧΚΩ) και 10723/282522/02-10-2020 (ΑΔΑ: 6Φ85ΩΡ5-60Ε) Αποφάσεις Δημάρχου.

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΠΚΑΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ