21 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών με...

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης – Μελέτη 2/12.01.2023 – Προϋπολογισμού 488.560,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό Άνω των Ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης – Μελέτη 2/12.01.2023 – Προϋπολογισμού 488.560,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων.

Αριθ. Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): 187986

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:

Το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 15/2023 διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 25/05/2023 και ώρα 14:00

Αναθέτουσα Αρχή:

Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος, αποτελεί «μη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ – αριθ. 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 546 36

Τηλέφωνο: 2313 317777

(URL): www.thessaloniki.gr

Κωδικός NUTS: EL522

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης:

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει σιντριβάνια, διαφόρων μεγεθών, µε λεκάνες μιας στάθμης ή περισσοτέρων, µε ηλεκτροµηχανολογικούς εξοπλισµούς για την δημιουργία σύνθετων και πολυσύνθετων υδάτινων πιδάκων, τα οποία βρίσκονται σε πάρκα και πλατείες.

Αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2/12-01-2023 Μελέτη, της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, είναι η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων των σιντριβανιών καθώς και των υδάτινων σχημάτων (όπως του χώρου της Νέας Παραλίας). Ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα πρέπει να εκτελεί σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά εβδομάδα, μήνα και εξάμηνο) αναλόγως, εργασίες καθαρισμού, αφαλάτωσης, χλωρίωσης, ελέγχου, ρύθμισης και επισκευής του ηλεκτροµηχανολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (δηλαδή αντλίες, ακροφύσια, βάνες, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρολογικούς πίνακες µε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά όργανα, ρυθμιστές στροφών, καλώδια, αισθητήρια, προβολείς και φωτιστικά σιντριβανιών, κλπ), καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων (σωληνώσεις, δικλείδες, ηλεκτροβάνες, δεξαμενές νερού κλπ).

Επίσης, ο ανάδοχος θα παρεμβαίνει κατασταλτικά στην περίπτωση απρόοπτων και απρόβλεπτων συμβάντων και γεγονότων και θα μεριμνά για την επιδιόρθωση της σχετικής βλάβης και την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σιντριβανιών.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 Δημοσιότητα

 • Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 19/05/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο:

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 187986, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.thessaloniki.gr,  στην διαδρομή: www.thessaloniki.gr ► Κάτοικος  ►  Ενημέρωση (Menu)  ►  Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο Menu) ► Σώματα Προκηρύξεων και Διακηρύξεων

Κωδικός CPV: 50000000-5 – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (488.560,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, {προϋπολογισμός μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %: τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων (394.000,00€), Φ.Π.Α. 24 %: ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (94.560,00€)}.

Πηγή Χρηματοδότησης : Ίδιοι Πόροι

Κ.Α. Περιγραφή Ποσό
30.02/6262.01.01 Συντήρηση & Επισκευή Μονίμων Εγκαταστάσεων & Λοιπών Συστημάτων 488.560,00€

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

β) Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2/12-01-2023 Μελέτη (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης) για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται στο συμφωνητικό όπως προκύπτει από την οικονομική του προσφορά. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται σε τριμηνιαίες δόσεις ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του οικείου χρηματικού εντάλματος. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Υποδιαίρεση υπηρεσιών ενδεικτικού προϋπολογισμού: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Υποβολή Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.

Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα II της υπ΄αριθμ. 15/2023 Διακήρυξης (Μελέτη 2/12-01-2023).

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 & 217 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής :

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
 3. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθμ. 15/2023 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2/12-01-2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Κατασκευών & Συντηρήσεων, Τμήμα Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων (Παράρτημα ΙΙ του τεύχους της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης).

Λόγοι αποκλεισμού:

Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθμ. 15/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:

Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, την Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την Στήριξη στην ικανότητα τρίτων όπως αναλυτικά προβλέπονται στα άρθρα 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 227 και 2.2.8 της υπ΄αριθμ. 15/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

 • Εγγυητική Συμμετοχής: για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού σε ποσοστό 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. η οποία ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (7.880,00€)
 • Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ΄αριθμ. 15/2023 Διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
 • Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης της σύμβασης, για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της υπ΄αριθ. 15/2023 Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Προθεσμίες Υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους:

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/05/2023 και ώρα 14:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26/06/2023 και ώρα 14:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  30/06/2023 και ώρα 10:00

Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: Επιτροπή Διαγωνισμού.

Έννομη προστασία: Προδικαστικές προσφυγές

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων {πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)}, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της υπ΄αριθμ. 15/2023 Διακήρυξης.

Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.

Κατά των αποφάσεων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων {πρώην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)}, δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ),

Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,

Tηλέφωνο: +30 2132141216,

Εmail: aepp@aepp-procurement.gr,

Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 15497/329226/25-11-2022 – ΑΔΑ: ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’ αριθμ. 14939/315698/11-11-2022 – ΑΔΑ: ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε τα αποδεικτικά μέσα – υπηρεσίες, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις δηλώσεις αποκλεισμού, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο υποβολής προσφυγής, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ