Προκήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 149.275,51 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και  24%).

7 Φεβρουαρίου 2019 - 13:45

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 73/2018

            Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 149.275,51 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και  24%).

  • Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317534, fax 2313 317519, e-mail : karagianni@thessaloniki.gr (ιστοσελίδα (site) του Δήμου : thessaloniki.gr)) πληροφορίες παρέχονται από την  Δ/νση  Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών), από την αρμόδια υπάλληλο Αικατερίνη Καραγιάννη.
  • Είδος Αναθέτουσας Αρχής :T.A.
  • Αντικείμενο της σύμβασης : «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», προϋπολογισμού δαπάνης 275,51 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%).
  • Κωδικός CPV : 15542300-2 «Τυρί Φέτα», 39831200-8«Σκόνη για πλύσιμο ρούχων – Απορρυπαντικά» .
  • Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή
  • Είδος της σύμβασης : Προμήθεια
  • Τόπος παράδοσης : Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ειδικότερα στους Ειδικούς όρους αυτής.
  • Περιγραφή της σύμβασης : Ηλεκτρονικός Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 275,51 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.13% και 24%).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα[1]:

[1]        Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ


 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 17 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς νηπίων(δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 198.400,00 € με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X