Προκήρυξη δημόσιας πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον ΚΧ 157 στον Κήπο του Ίσκιου, στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.

1 Φεβρουαρίου 2019 - 13:28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 4/2019

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον ΚΧ 157 στον Κήπο του Ίσκιου, στο παραλιακό μέτωπο Θεσσαλονίκης.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασιών την 5/2/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Δημαρχιακού Μεγάρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 κατόπιν αναβολής λόγω κωλύματος του Προέδρου της Επιτροπής.
Σαν ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, το οποίο αποτελεί και την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ ( 260.000,00 €). Το ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος πλειοδότης θα προσαυξάνεται μετά τα τρία χρόνια σε ποσοστό 3% ετησίως. Η διάρκεια της σύμβασης είναι εξαετής (6ετής), με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών και αρχίζει από την επομένη της υπογραφής του μισθωτηρίου–συμφωνητικού, αλλιώς από την επομένη της εκπνοής της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης του πλειοδότη για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
Ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό 10% του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς) τόσο για τον πλειοδότη όσο και για τον εγγυητή αυτού, ορίζεται το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ (26.000,00€) για τον καθένα και συνίσταται είτε σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής, αορίστου διάρκειας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, γραφείο 203Α στο κτίριο Β΄ του επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α΄1 του Δημαρχιακού Μεγάρου, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (κ. Ανδρουλάκη Ελένη, τηλ. 2313317237). Επίσης μπορούν να λαμβάνουν γνώση της διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου: thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ


Δημόσια διαβούλευση της υπ΄αριθμ. 17 / 2019 Μελέτης του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων αναφορικά με την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς νηπίων(δύο έως τεσσάρων ετών) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 198.400,00 € με ΦΠΑ 24%.

Περισσότερα

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και εξωτερικού από πρακτορεία ταξιδιών και ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα έτος, προϋπολογισμού δαπάνης 58.139,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Επείγουσες επεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας (Κρηναίο) – Τ.Π.», προϋπολογισμού 63.000,00 € (εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περισσότερα
X