36.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις...

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδρομίων – Ανάπλαση Κίμωνος Βόγα και Καθέτων οδών».

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδρομίων – Ανάπλαση Κίμωνος Βόγα και Καθέτων οδών», προϋπολογισμού (1.810.000 €) ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ν° 39

 

1.        Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδρομίων – Ανάπλαση Κίμωνος Βόγα και Καθέτων οδών», προϋπολογισμού (1.810.000 €) ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α
      Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Εργασίες Οδοποιίας
817.442,50
ΓΕ & ΟΕ (18%):
147.139,65
964.582,15
Απρόβλεπτα (15%):
144.687,32
1.109.269,47
Απολογιστικές εργασίες:
10.000,00
ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών:
1.800,00
1.121.069,47
ΗΜ εργασίες:
250.027,11
ΓΕ & ΟΕ (18%):
45.004,88
295.031,99
Απρόβλεπτα (15%):
44.254,80
339.286,79
1.460.356,26
Αναθεώρηση:
11.188,45
1.471.544,72
ΦΠΑ (23%)
338.455,28
 
1.810.000,00

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης, οδός Παπαρηγοπούλου 7, γραφείο : 304 (Πληροφορίες κ. Αστεριάδης Αστέριος, τηλ.: 2310508225), μέχρι τις 17/10/2013 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 0 € Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. υπόδειγμα τύπου Β.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/10/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε΄ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α΄1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
              Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.   Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην:
Ι. 1ης τάξης σε αναβάθμιση, 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 4η εντός Νομού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας οδοποιίας και
ΙΙ. Α2η1ης, 2ης, τάξης ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3ης τάξης εντός Νομού και σε γειτονικό Νομό για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών και,
β.   Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
              Β)      Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
             Γ)       Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
             Δ)        Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 1ης τάξης σε αναβάθμιση, 2η, με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στις τάξεις Α2η, , 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 4η εντός Νομού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας οδοποιίας1ης, 2ης, τάξης ανεξαρτήτως έδραςκαθώς και 3ης τάξης εντός Νομού και σε γειτονικό Νομό για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών έργων του Μ.Ε.Ε.Π., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
              Ε)       Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ΕΥΡΩ (21.350€). και χρόνου ισχύος τουλάχιστον  εννέα (9) μηνών και 30 ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93) και της κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
«Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι, από την νέα διεύθυνση  της Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, στην οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 164, Τ.Κ. 542 49 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (Πληροφορίες: κ. Αστεριάδης Αστέριος 4ος όροφος, Τηλ. 2313-318309)».

Για να δείτε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ με ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ των ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –  ΕΝΤΥΠΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ