27.6 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη ανοιχτής διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή δενδροδόχων...

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης» Τ.Π., προϋπολογισμού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Νο  2022_04

1) Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακατασκευή δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης» Τ.Π., προϋπολογισμού οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00), συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οικοδομικές εργασίες 468.721,50 €
ΓΕ & ΟΕ (18%) 84.369,87 €
Άθροισμα 553.091,37
Απρόβλεπτα (15%) 82.963,71 €
Άθροισμα 636.055,08
Αναθεώρηση 9.106,21 €
Άθροισμα 645.161,29
ΦΠΑ (24%) 154.838,71 €
Στρογγυλοποίηση 0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 800.000,00

2) Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) : 998082845

Οδός : Βασ. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ.Κωδ. : 54636
Τηλ. : 2313318384 / 2313318382
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) : https://thessaloniki.gr
E-Mail : v.matziris@thessaloniki.gr, m.valotasiou@thessaloniki.gr
Πληροφορίες: : 2313 318382

3) Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://thessaloniki.gr αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Δευτέρα 28/02/2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο την Παρασκευή 04/03/2022.

4) Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  15/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

5) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του N.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 του N.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει σήμερα.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

6) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr ) υπό την αίρεση του άρθρου 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 8 του ν. 4605/2019, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει σήμερα.

7) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του ν.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει σήμερα.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

8) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο ΜΗΕΕΔΕ για κατηγορία έργων οικοδομικών στην 1η τάξη και άνω οικονομικών φορέων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 76, παρ. 3 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

9) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του ν.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει σήμερα, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν.4782/2021 (Α΄ 36) και ισχύει σήμερα, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (903,23€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες και τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12) Το έργο χρηματοδοτείται από Κ.Α.Ε. 7324.05.01 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ» της Υπηρεσίας 35 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Θεσσαλονίκης και πηγή χρηματοδότησης: από πιστώσεις ΤΑΠ (ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ) ν. 2130/93.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ΄ του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02%υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

(η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση Δημάρχου με Α/Α: 75 και Α.Π. 245009/29-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΛΧΩΡ5-Ε3Φ, ΑΔΑΜ: 21REQ009282533 2021-09-29) για την έγκριση δαπάνης και ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, όπως εξειδικεύεται ως κάτωθι: Έτος 2021 Ποσό 30.000,00€, Έτος 2022 Ποσό 370.000,00€ και Έτος 2023 Ποσό 400.000,00€, συνολικού ποσού 800.000,00€, σε βάρος του ΚΑΕ: 7324.05.01

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, για διάθεση πίστωσης Α/Α: 696/04-02-2022 Αρ. πρωτ.: 35610/2022, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

13) Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, που εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η-9-2021 εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 Ν. 4782/2021.

14) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κούπκας Μιχαήλ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της προκήρυξης, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα εξώφυλλα, πατήστε εδώ και εδώ.

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο οικονομικης προσφοράς, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την τεχνική περιγραφή, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον προϋπολογισμό των οικοδομικών έργων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το τιμολόγιο, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις προμετρήσεις, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τον πίνακα των προμετρήσεων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το πρότυπο υλικό, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το σχέδιο δενδροδόχου, πατήστε εδώ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ