36 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΠροκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας 1) Παροχή υπηρεσίας συντήρησης...

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας 1) Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων REACT (ΕSTIA 2022) και 2) Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής Δομών Αστέγων», προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KATΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8/2023

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για την «Παροχή υπηρεσίας 1) Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής διαμερισμάτων REACT (ΕSTIA 2022) και 2) Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής Δομών Αστέγων», προϋπολογισμού 150.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

Αριθ. Συστήματος (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ): 185195

Αναθέτουσα Αρχή
Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής: Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες»
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.546 36
Τηλέφωνο: 2313 317573
Κωδικός NUTS: EL522

Περιγραφή αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι εργασίες παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή:
α) για τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη στέγαση προσφύγων (τα διαμερίσματα που προϋπολογίζεται ότι θα συντηρηθούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι 88) και
β) για τις Δομές Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή το Υπνωτήριο Αστέγων, το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, το Κοινωνικό Πλυντήριο και το υπό διαμόρφωση Κοινωνικό Κομμωτήριο,
οι οποίες εργασίες αναμένονται να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από τους διαμένοντες στα διαμερίσματα και δεν οφείλονται σε βλάβες ή ζημιές των παγίων εγκαταστάσεων από συνήθη φθορά ή τυχόν κακή κατασκευή του κτιρίου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ. της παρούσας διακήρυξης, με την υπ’αριθ.5/14.02.2023 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων της Δ/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
3. Σύμφωνα με την αριθ. ΔΚΣ 5/14.02.2023 Μελέτη του Τμήματος Συντηρήσεων Δημοτικών Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, δικαίωμα για να μετέχουν και να καταθέσουν προσφορά έχουν εταιρίες γενικά που:
α)απασχολούνται με την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών (αποδεικτικό η βεβαίωση από Επιμελητήρια)
β)είναι γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (αποδεικτικό το πιστοποιητικό ΜΕΕΠ)
γ)είναι γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (αποδεικτικό βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο)

Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 185195, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.thessaloniki.gr στην διαδρομή: www.thessaloniki.gr ► Κάτοικος ► Ενημέρωση (Menu) ► Προκηρύξεις – Διακηρύξεις (Αναδυόμενο menu) ► σώματα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ διακηρύξεων.

Κωδικός CPV: 85311000-2-Κοινωνικές υπηρεσίες με παροχή καταλύματος

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000.00€ (καθαρή αξία 120.967,74€ και ΦΠΑ 24% 29.032,26€). Πιο συγκεκριμένα:
α) ποσό 130.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη συντήρηση και επισκευή των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη στέγαση των προσφύγων και
β) ποσό 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη συντήρηση και επισκευή του των Δομών Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Χρηματοδότηση της σύμβασης:
Φορείς χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι:
α)Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «REACT 2022 – Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με Κωδικό ΟΠΣ 5184523 και
β)Το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ Δομές αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης» στον άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας-ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ 5001616 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»-ΕΣΠΑ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών και σύμφωνα με την αρ. ΔΚΣ5/14.02.2023 Μελέτη.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

Υποβολή Προσφορών:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών εργασιών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. ΔΚΣ 5/14.02.2023 Μελέτης. Λόγω της φύσης του έργου δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν οι ποσότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό ο προϋπολογισμός είναι συνολικός χωρίς προμετρήσεις.
Οι προσφορές θα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά όλα τα είδη εργασιών. Προσφορά που αναφέρεται για μέρος των ζητούμενων εργασιών δεν γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η χαμηλότερη τιμή θα προκύψει από το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ’ αρ. ΔΚΣ 5/14.02.2023 Μελέτης.
Το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης ισχύει και για την κάθε επιμέρους υπηρεσία με βάση την ενδεικτική τιμή της που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Μελέτης.

Διάρκεια Σύμβασης :
α) Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης & επισκευής διαμερισμάτων REACT για τη στέγαση προσφύγων ΟΠΣ 5184523: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή μέχρι τις 30-06-2023 και
β) Όσον αφορά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής των Δομών Αστέγων ΟΠΣ 5001616: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού ή μέχρι τις 31-08-2023.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
3) Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της υπ΄αριθ.8/2023 Διακήρυξης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ.5/2023 Μελέτης.

Λόγοι αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 2.2.3 της υπ΄αριθ.8/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Κριτήρια επιλογής:
Κριτήρια επιλογής που σχετίζονται με την Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και με την Υπεργολαβία, όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 2.2.4 και 2.2.8 της υπ΄αριθ.8/2023 Διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 2.2.9 της ανωτέρω, τα οποία προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
Εγγυητική Συμμετοχής: ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού δύο χιλιάδες τετρακόσια δέκα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (2.419,35€).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της υπ’αρ.8/2023 διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παροχής των υπηρεσιών, για διάστημα ενός (1) μήνα.

Προθεσμίες Υποβολής προσφορών και αποσφράγισή τους:
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 07.03.2023 και ώρα 14:00μμ
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22.03.2023 και ώρα 15:00μμ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 28.03.2023 και ώρα 10:00πμ

Χρόνος ισχύος προσφοράς:
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Προδικαστικές προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων -Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV. της υπ΄αριθ.8/2023 διακήρυξης.
Οι προθεσμίες για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3.4 της ανωτέρω διακήρυξης.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016.
Κατά των αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. δύναται να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης με το ίδιο δικόγραφο, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4782/2021.

Στοιχεία Φορέα αρμόδιο για τις διαδικασίες προσφυγής:
Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων -Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωαννής Ρέντης κτίριο Κεράνης, Αθήνα,
Tηλέφωνο: +30 2132141216,
Εmail: aepp@aepp-procurement.gr,
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr

Σύμφωνα με την υπ’αρ.15497/α.π.329226/25.11.2022 (ΑΔΑ:ΡΒΤΝΩΡ5-23Ι) Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης και την υπ’αρ.14939/α.π.315698/11.11.2022(ΑΔΑ:ΡΓ7ΤΩΡ5-2ΛΓ) Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ.Σωκράτη Δημητριάδη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Για να κατεβάσετε την Περίληψη της Διακήρυξης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ένιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), πατήστε εδώ και εδώ

Για να κατεβάσετε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ