23.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠερίληψη Προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων...

Περίληψη Προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α’, Ε’ Δημοτικών Κοινοτήτων, Δ.Θ., Έτους 2016”

Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α’, Ε’ Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2016”, προϋπολογισμού δαπάνης 920.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 53
ΑΔΑΜ: 16PROC005595143 2016-12-19

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α, Ε Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., Έτους 2016», προϋπολογισμού εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ ( 920.000,00 €) με Φ.Π.Α..
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 546.274,07
ΓΕ & ΟΕ (18%) 98.329,33
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %) 96.690,51
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 641,57
ΣΥΝΟΛΟ 741.935,48
Φ.Π.Α. (24%) 178.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 920.000,00

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, οδός Αγγελάκη 13 κατά τις ώρες 09.00-15.00, πληροφορίες κ. Βασιλική Κωνσταντινίδου τηλ.: 231331 8458, μέχρι τις 05/01/2017. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα της ΕΑΑΔΗΣΥ κάτω των ορίων.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 / 01 / 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α’ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/16.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :
Α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στηντάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (14.838,00 €) και χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α.: 7331.55.01). Για το 2016 είναι εγγεγραμμένο στο Τ.Π. με το ποσό των 10.000,00 €. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 


ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάστε την Τεχνική Περιγραφή, πατήστε εδώ

Για να κατεβάστε το Τιμολόγιο Μελέτης, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), πατήστε εδώ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ