27 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΠερίληψη διακήρυξης για την προμήθεια έξι διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4 και ενός...

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια έξι διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4 και ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 342.764,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια έξι (6) διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4 και ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Αριθ. Διακήρυξης: 35/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 42470 (Τμήμα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 42471 (Τμήμα 2)
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40
Τηλ.: 2313 317777
Fax: 2313317519 (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών)
(URL): www.thessaloniki.gr.
Κωδικός NUTS: EL522
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 07.07.2017 και ώρα 15:00:00.

Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια έξι (6) διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4 και ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, από το ελεύθερο εμπόριο, υποδιαιρείται σε τμήματα :
Τμήμα 1: Προμήθεια έξι (6) διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 24/2015 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Τμήμα 2: Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 24/2015 μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τα δύο (2) Τμήματα (1 και 2) είτε μόνο για το Τμήμα 1 ή μόνο για το Τμήμα 2. Σε κάθε περίπτωση, επί ποινή αποκλεισμού, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο του κάθε προσφερόμενου τμήματος. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος τμήματος δεν γίνονται αποδεκτές. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Κωδικός CPV:
CPV : 34131000-4 «Ημιφορτηγά»
CPV : 34142000-4 «Γερανοφόρα φορτηγά και ανατρεπόμενα οχήματα»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία: 276.422,75€, συν Φ.Π.Α. 24% (=66.341,46 €), δηλαδή Συνολική αξία: 342.764,21€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Καθαρή αξία Τμημάτων : Τμήμα 1: 146.341,44 €, Τμήμα 2: 130.081,31 €)
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και προϋποθέτει, εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του που προβλέπονται στη διακήρυξη.
Δικαιούμενοι συμμετοχής:Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1. κράτος-μέλος της Ένωσης.
2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Όροι συμμετοχής:
Δικαιολογητικά συμμετοχής :

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)
Τεχνική Προσφορά :
– Για την Προμήθεια (6) διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ( Αριθμός Συστήματος : 42470) 
1. Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
2. Συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης που υπάρχει στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της διακήρυξης).
3. Για κάθε τύπο προσφερόμενου πλαισίου θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού η έγκριση τύπου εκδοθείσα στην Ελλάδα ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 θα δηλώνονται τα παρακάτω:
• Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του:
α) τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση του υπό προμήθεια οχημάτων ελευθέρων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.
β) την διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και γενικά της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων καθώς και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
• Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ή σε άλλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
• Δήλωση για τη ύπαρξη σύγχρονου συνεργείου παροχής τεχνικής βοήθειας-service στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών που τυχόν προκύψουν και εμπίπτουν στην παρεχόμενη εγγύηση.
• Θα καλύψει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής των οχημάτων το σύνολο των τακτικών συντηρήσεων τους και θα καλύπτει τόσο το κόστος των εργασιών όσο και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα απαιτηθούν κατά τη διενέργεια των τακτικών συντηρήσεων.
• Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
• Οι όροι της εγγύησης (όπου θα καθορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση και τα υλικά, κυκλώματα, μηχανισμοί κ.λπ.)
• Ο χρόνος παράδοσης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες.
-Για την Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό , από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ( Αριθμός Συστήματος : 42471)
1. Αναλυτική Τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
2. Συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσης που υπάρχει στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της διακήρυξης).
3. Κατά την παράδοση του οχήματος θα κατατεθεί η έγκριση τύπου του οχήματος.
4. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής.
5. Διάγραμμα Κατανομής Φορτίων, καθώς και CE για τον γερανό.
6.
Βεβαίωση αποδοχής της προμήθειας από τον αντιπρόσωπο – προμηθευτή του κατασκευαστικού οίκου του πλαισίου και τον κατασκευαστή της υπερκατασκευής αντίστοιχα.
7. Πελατολόγιο της Επιχείρησης για παρόμοια οχήματα.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1985 θα δηλώνονται τα παρακάτω:
• Θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνες του:
α) τη διεκπεραίωση κάθε εργασίας του Τελωνείου και κάθε αρμόδιας Αρχής, για παράδοση των υπό προμήθεια οχημάτων ελευθέρων από κάθε επιβάρυνση στο Δήμο.
β) την διεκπεραίωση της ταξινόμησης του οχήματος και γενικά της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, έγκρισης τύπου, πινακίδων καθώς και την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας.
γ) την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας τύπου ΑΑ για το διαξονικό φορτηγό αυτοκίνητο με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186/25-08-2003, το οποίο θα προσκομίσει με την παράδοση του οχήματος
• Ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
• Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας τα υπό προμήθεια είδη, στο αμαξοστάσιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ή σε άλλο χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
• Δήλωση για τη ύπαρξη σύγχρονου συνεργείου παροχής τεχνικής βοήθειας-service στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, για την άμεση αντιμετώπιση βλαβών που τυχόν προκύψουν και εμπίπτουν στην παρεχόμενη εγγύηση.
• Θα καλύψει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία παραλαβής του οχήματος το σύνολο των τακτικών συντηρήσεων του και θα καλύπτει τόσο το κόστος των εργασιών όσο και των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα απαιτηθούν κατά τη διενέργεια των τακτικών συντηρήσεων.
• Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δύο(2) έτη από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης.
• Οι όροι της εγγύησης (όπου θα καθορίζονται με σαφήνεια οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση και τα υλικά, κυκλώματα, μηχανισμοί κ.λπ.)
• Ο χρόνος παράδοσης που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι(6) μήνες.

Δικαιολογητικά κατακύρωσης :

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία.
 • Φορολογική ενημερότητα Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελµατικής οργάνωσης ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή
 • Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου, Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή προς το Δήμο Θεσσαλονίκης από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.
 • Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου κατά περίπτωση
  Λόγοι αποκλεισμού:
  Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπ΄αριθ. 35/2017 διακήρυξης, διαπιστώνονται με τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 15 της υπ΄αριθ. 35/2017 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
  Απαιτούμενες Εγγυήσεις:
  Εγγυητική Συμμετοχής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% (=5.528,26 €) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.Για το Τμήμα 1 το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 2.926,83 € και για το Τμήμα 2 στο ποσό των 2.601,63 €. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης: ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 8.7.2017 και ώρα 08.00:00
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  20.8.2017 και ώρα 15:00:00
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:  24.8.2017 και από ώρα 10:00-11:00
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον δώδεκα (12)  μηνών
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
Χρόνος παράδοσης ειδών:
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των οχημάτων:
Για την Προμήθεια (6) διπλοκάμπινων οχημάτων pickup 4Χ4, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αριθμός Συστήματος : 42470) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την πρωτοκόλληση και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Για την Προμήθεια ενός (1) διαξονικού φορτηγού με ανοικτή κιβωτάμαξα και γερανό, από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ( Αριθμός Συστήματος : 42471) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από έξι (6) μήνες και αρχίζει από την πρωτοκόλληση και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Έννομη προστασία:
1.
Άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Αναθέτουσας αρχής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή παράλειψης.
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη προδικαστικής προσφυγής.
3. Κήρυξη ακυρότητας της σύμβασης όταν συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ν.3886/2010.
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 26η Ιουνίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν.
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1249/7-3-2017 (ΑΔΑ:9ΞΞΡΩΡ5-8ΔΝ), 1290/08-03-2017 (ΑΔΑ:600ΥΩΡ5-ΜΣΧ) και 1787/21-03-2017 (ΑΔΑ:6Ρ0ΜΩΡ5-6ΡΧ) Αποφάσεις Δημάρχου.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης, πατήστε εδώ

   Για να κατεβάσετε τα Φύλλα Συμμόρφωσης στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ