Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Καρακάση 1 (Περιοχή 25ης Μαρτίου), 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 313414, 2310 300261, 2310 317144
fax: 2310 318334

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του κατασκηνωτικού προγράμματος ΑμεΑ έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), προϋπολογισμού δαπάνης 20.230,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑμεΑ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Αντικείμενο της σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών ομαδικής διαβίωσης, διαμονής, διατροφής, άθλησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης σε είκοσι εννέα (29) Άτομα με Αναπηρίες που είναι ωφελούμενα του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες –
Read More

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018, για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 33231/13.07.2018 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) για το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας
Read More

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.32577/27.04.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πίνακας Οριστικών Αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ.32577/27.04.2018 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Η.Θ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης).  (Θα χρειαστεί αποσυμπίεση)  
Read More

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2018 με αριθμ. πρωτ. 32577/27.04.2018 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – Πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2018 με αριθμ. πρωτ. 32577/27.04.2018 (ΑΔΑ: ΨΒΜΧΟΛΩ0-ΟΡΩ) ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας TE, Ειδικότητα : ΤΕ Νοσηλευτών
Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, προς εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Προετοιμασία για τη συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 2016/679 (GDPR)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, προς εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 38/2018 ( ΑΔΑ: ΩΥΙ7ΟΛΩ0-ΩΑ2) απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. και  προκειμένου να προβεί στην ανάθεση  υπηρεσίας  με τίτλο «Προετοιμασία για τη συμμόρφωση με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 2016/679 (GDPR)»  συνολικής
Read More

Κ.Ε.ΔΗ.Θ. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2018 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2017-2018)  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
Read More