Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Καρακάση 1 (Περιοχή 25ης Μαρτίου), 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 313414, 2310 300261, 2310 317144
fax: 2310 318334

Οριστικά αποτελέσματα της 31812/05.12.2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 31812/05.12.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Read More

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 31498/ 01.11.2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 31498/ 01.11.2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. για την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού ειδικότητας Π.Ε Παιδαγωγών για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
Read More

Ορθή Επανάληψη του υπ΄αριθμ. 31917/18.12.2017 εγγράφου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. -προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 31812/05.12.2017 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού

Ορθή Επανάληψη του υπ΄αριθμ. 31917/18.12.2017 εγγράφου της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. -προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. 31812/05.12.2017 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού
Read More

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ΄ αριθμ. 31812/05.12.2017 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.31812/05.12.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡ. 31917/18-12-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Read More

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.31812/05.12.2017 της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., για την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή στην Κ.Ε.ΔΗ.Θ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 31812/05.12.2017 ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Διευθυντή στην Κ.Ε.ΔΗ.Θ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Ι.Δ.Ο.Χ. πλήρους απασχόλησης, με τα αντίστοιχα τυπικά και πρόσθετα προσόντα  και διάρκεια σύμβασης ίση με την θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Κατηγορία -Αντικείμενο Αριθμός θέσεων Διάρκεια σύμβασης
Read More

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 31769/28.11.2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου – Ι.Δ.Ο.Χ., μερικής απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης στελέχωσης του Κ.Δ.Α.Π. 88 της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2017-2018, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού
Read More
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page