Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Λεωφ.Κωνσταντίνου Καραμανλή 164, 54248, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2311-821722
fax: 2310-318334
email:info@kedith.gr
www.kedith.gr
FB: ΚΕΔΗΘ – Kedith – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2906/25-11-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. ανακοινώνει Την πρόσληψη εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού για την λειτουργία των τμημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π. & Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.) της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2021-2022 στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με σύμβαση εργασίας
Read More

Επαναπροκήρυξη φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης προς υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 85/2021 (ΑΔΑ:Ω897ΟΛΩ0-ΩΞΣ) απόφασης του ΔΣ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ., επαναπροκηρύσσει φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, να είναι σε άριστη κατάσταση,
Read More

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4765/2021 και ισχύει. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε’ του Ν. 3812/2009. Τις διατάξεις του Ν.3464/2006 το άρθρο 4 της
Read More

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 2657/29-10-2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ – Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 2657/29-10-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.). Για να κατεβάσετε την Προκήρυξη, πατήστε εδώ Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ
Read More

Be Active -Shape Europe: Final Report.

The Community Enterprise of the Municipality of Thessaloniki, as the leading partner of the approved european project BE ACTIVE – SHAPE EUROPE,  part of the Europe For Citizens program, Sub-Activity: Networks of towns,  Strand2: Democratic engagement and civic participation and Identifier: 601505-CITIZ-1-2018-1-EL-CITIZ-NT publishes today its final report. You may read and/or downolad it HERE: BASE-REPORT-template_en
Read More

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1091/06-05-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Για να κατεβάσετε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. 1091/06-05-2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, πατήστε εδώ. Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.
Read More