26.8 C
Thessaloniki
Αρχική Θέλω από τον Δήμο Ο Δήμος Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

TMHMATA

 • Τμήμα Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

  Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον οποίο καταλήγουν όλα τα απορρίμματα της πόλης. Η δυναμικότητα του είναι 900 τόνοι απορριμμάτων την ημέρα με τρεις πρέσες συμπίεσης, η οποία μπορεί να αυξηθεί σε 1.200 τόνους την ημέρα εάν κατασκευαστεί και η τέταρτη πρέσα για την οποία υπάρχει υποδομή.

  Κανένα απορριμματοφόρο του Δήμου δεν πηγαίνει στη Χωματερή. Τα απορριμματοφόρα αδειάζουν στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων με μία διαδικασία που διαρκεί 4 λεπτά, χωρίς τα απορρίμματα να έρθουν καθόλου σε επαφή με το περιβάλλον. Πρόκειται δηλαδή για ένα στεγανό κλειστό σύστημα μεταφόρτωσης. Εκεί τα σκουπίδια συμπιέζονται σε container των (10) δέκα τόνων και μεταφέρονται με (10) δέκα τράκτορες στη Xωματερή.

  Έτσι εξοικονομούμε προσωπικό, καύσιμα, χρόνο και μείωση βλαβών των απορριμματοφόρων τουλάχιστον κατά 25%. Ο Δήμος διαθέτει 65 container και έτσι μπορεί να αποθηκεύσει σκουπίδια δύο – τριών ημερών.

  Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος περισυλλέγει κάθε ημέρα 600 τόνους σκουπιδιών εκ των οποίων 570 περίπου οργανικά. Επίσης συλλέγονται ημερησίως 30 τόνοι ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, κλαδιά κ.λ.π.

  Τα νοσοκομειακά απορρίμματα παραλαμβάνονται από τα νοσοκομεία σε κλειστά και στεγανά container που περιέχουν αστικά απορρίμματα μη επικίνδυνα και μη τοξικά και μεταφέρονται απευθείας στη Χωματερή.

 • Τμήμα Ανακύκλωσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας

  Το περιβάλλον έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ που σε λίγα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολο να αναστραφεί η κατάσταση. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να πηγαίνει στα Χ.Υ.Τ.Α. (χωματερές) πολύ μικρό ποσοστό απορριμμάτων, αφού προηγηθεί ανακύκλωση και καύση.

  Μια χωματερή μπορεί να πενταπλασιάσει το όριο ζωής της, αν πριν από την ταφή των σκουπιδιών έχουν γίνει δύο επίπεδα Ανακύκλωσης, πρωτογενής (χαρτί, πλαστικό, γυαλί κλπ.) και δευτερογενής που αφορά τη μηχανική ανακύκλωση – κομποστοποίηση παραγωγή λιπάσματος από τα οργανικά σκουπίδια ).

  Σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 η διαχείριση της ανακύκλωσης στη χώρα μας έχει ανατεθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζει συστήματα διαχείρισης για κάθε κατηγορία ανακύκλωσης (συσκευασίες, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, λάστιχα , μπαταρίες κ.λ.π).

  Οι συγκεκριμένες εταιρίες είναι αρμόδιες σε εθνικό επίπεδο για την ανακύκλωση και όχι πλέον οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Αποτελεσματική ανακύκλωση γίνεται από το καθένα μας στο σπίτι του. Στόχος θα πρέπει να είναι η σταδιακή αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων με κάδους ανακύκλωσης. Καταρχήν στους τρεις κάδους απορριμμάτων ο ένας πρέπει να αντικατασταθεί με κάδο ανακύκλωσης και σε λίγο διάστημα οι δύο, από τους τρεις κάδους σε κάθε σημείο της πόλης να είναι για ανακύκλωση.

  Τέλος τα εγκαταλειμμένα οχήματα τα παραδίδουμε σε εταιρίες που έχουν οριστεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ το ίδιο τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τις μπαταρίες κ.λ.π.

  Για να είναι αποτελεσματική η ανακύκλωση, ο Δήμος θα εντείνει την προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού.

  Αρμοδιότητες

  1. Μελετά και σχεδιάζει την εναλλακτική διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στα όρια του Δήμου.
  2. Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, και συγκροτεί τα συνεργεία για τη συλλογή των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στις μονάδες επεξεργασίας τους.
  3. Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
  4. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων των ανακυκλούμενων υλικών και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
  5. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεργάζεται με τους Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, την Περιφέρεια και τα Αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με σκοπό την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
  6. Μελετά και εισηγείται τους ποσοτικούς στόχους του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών.
  7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των ΑΣΑ με διαφορετικά ρεύματα συλλογής. Παράλληλα αναζητά τρόπους ασφαλούς συλλογής και διάθεσης τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων όπως π.χ. δομικά στοιχεία αμιάντου, απόβλητα εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π.
  8. Μεριμνά για την ανανέωση των συμβάσεων με τα αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  9. Αναζητά διαρκώς και εισηγείται προς τα όργανα του Δήμου βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων.
  10. Ενημερώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τους πολίτες για την ανακύκλωση και τις ωφέλειες που προκύπτουν από αυτές.
  11. Πραγματοποιεί σε συνεργασία με τα σχολεία του Δήμου εκπαιδευτικά προγράμματα ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων, επισκέψεις στα Κέντρα Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), δημιουργεί στους σχολικούς χώρους κάδους ανακυκλούμενων υλικών (μπαταρίες, συσκευές.) και γενικότερα προσπαθεί για την ανάπτυξη μέσω διαφόρων δράσεων οικολογικής συνείδησης στους μαθητές.
  12. Πραγματοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συστηματικές παρουσιάσεις στους πολίτες για τη διαδικασία της ανακύκλωσης από την αρχή μέχρι το τέλος της αποκομιδής (διαλογή στην πηγή, τρόπος συγκέντρωσης ανακυκλούμενων υλικών, τοποθέτηση στο σωστό κάδο, γνωστοποίηση τις ημέρες της αποκομιδής, κ.λπ.)
  13. Χρησιμοποιεί επικοινωνιακά εργαλεία (διανομή ενημερωτικού υλικού, υπαίθριες διαφημιστικές καμπάνιες, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μηνύματα, κ.λπ.) προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι στόχοι επικοινωνίας και ενημέρωσης για την ανακύκλωση και τις δράσεις που έχει αναλάβει το τμήμα και συνεργάζεται με το Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας.
  14. Συνεργάζεται με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους σχετικούς με την ανακύκλωση φορείς για τη διαρκή αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης ανακυκλούμενων υλικών.
  15. Παρακολουθεί και συμμετέχει σε προγράμματα και πρακτικές που υλοποιούνται και υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  16. Συντάσσει μελέτες σχετικές με την ανακύκλωση και τις προοπτικές βελτίωσής της.
  17. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία ημερήσιου όγκου και βάρους των αποκομιζόμενων υλικών.
  18. Σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου διενεργεί την εκποίηση όλων των άχρηστων υλικών του Δήμου (οχήματα, κτίρια, εργοτάξια, συνεργεία, αποθήκες κ.λπ.)
  19. Φροντίζει για τη συλλογή και μεταφορά σε προκαθορισμένο χώρο των εγκαταλειμμένων άχρηστων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και πάσης φύσεως οχημάτων από τους δρόμους της πόλεως σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και μέριμνα για την ανακύκλωση αυτών όπως και για παλιά ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
  Επιβλέπει και εποπτεύει την τήρηση των εργολαβικών υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις του Δήμου που αφορούν την Ανακύκλωση και βεβαιώνει αυτές.

 • Τμήμα Μελετών

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης