28.7 C
Thessaloniki

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: LIFE 2014 – 2020

Τίτλος Πράξης: Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής)

Συνοπτικό τίτλος: LIFE ASTI

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.251.695 €

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 124.494 €

Ημερομηνία έναρξης: 1/9/2018

Ημερομηνία λήξης: 31/8/2021

Εταίροι: 1. Aristotle University of Thessaloniki – Special Account for Research Funds (AUTH), 2. Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (DEASL), 3. Geospatial Enabling Technologies Ltd. (GET), 4. Institute of Atmospheric Sciences and Climate, National Research Council of Italy (ISAC-CNR), 5. Municipality of Thessaloniki (Dimos Thessalonikis) (MoT), 6. A. Belalidis – A. Deligiannis kai SIA OE (SYMPRAXIS)

Το έργο «LIFE ASTI» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020. Ανήκει στο υποπρόγραμμα (Sub-programme) «Δράση για το Κλίμα» (Climate Action), πρόσκληση (Call) «LIFE 2017», κατηγορία προτάσεων «Πιλοτικά Έργα» (Pilot Project), περιοχή προτεραιότητας (Priority Area) «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» (Climate Change Adaptation), Πολιτική Προτεραιότητα (Policy Priority) «Αστική Προσαρμογή» (Urban adaptation).

Περιγραφή: Η εξάπλωση των αστικών περιοχών, τα τελευταία χρόνια, γίνεται με υψηλούς ρυθμούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 σχεδόν ο μισός πληθυσμός του κόσμου ζούσε σε αστικές περιοχές, ενώ μέχρι το 2030 το παγκόσμιο ποσοστό του αστικού πληθυσμού αναμένεται να φτάσει το 60%. Η συνδυασμένη επίδραση της παγκόσμιας αλλαγής του κλίματος και της ταχείας αστικοποίησης αναμένεται να καταστήσει τους κατοίκους των αστικών περιοχών πιο ευάλωτους σε μια σειρά αστικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών επιπέδων ρύπανσης της ατμόσφαιρας, της ανικανότητας διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, της υπερβολικής θερμικής βιοκλιμάτωσης και των θανάτων που οφείλονται στη θερμότητα.

Αυτά τα προβλήματα συνδέονται στενά με το φαινόμενο της «Αστικής Νησίδας Θερμότητας» (ΑΝΘ), ένα φαινόμενο που θεωρείται μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές και καλά τεκμηριωμένες εκδηλώσεις κλιματικών τροποποιήσεων που οφείλονται στην αστικοποίηση. Πιο συγκεκριμένα, η αστικοποίηση προκαλεί σημαντικές ατμοσφαιρικές και επιφανειακές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα ένα τροποποιημένο κλίμα που είναι γενικά θερμότερο από τις γύρω μη αστικές περιοχές. Η περιοχή αυξημένης θερμοκρασίας που συνδέεται με τις πόλεις αναφέρεται ως ΑΝΘ και το φαινόμενο αυτό προκαλεί αξιοσημείωτες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στις περιφερειακές οικονομίες και περιβάλλοντα. Όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, έρευνες έχουν τεκμηριώσει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις της ΑΝΘ στις αστικές περιοχές, ιδίως στις πυκνοκατοικημένες υποβαθμισμένες περιοχές και όπου ζουν ευάλωτα άτομα (π.χ. ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνιες παθήσεις). Έτσι, η επίδραση της ΑΝΘ έχει μεγάλη σημασία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους φορείς χάραξης πολιτικής στους τομείς της δημόσιας υγείας, του τουρισμού, του πολεοδομικού σχεδιασμού ή και αλλού.

Η πρόταση «LIFE ASTI» στοχεύει στο σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου συστημάτων πρόβλεψης για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της ΑΝΘ, κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία σε δύο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη. Τα συστήματα πρόβλεψης θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μελλοντικών σεναρίων κλιματικής αλλαγής στο φαινόμενο της ΑΝΘ πάνω από τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη και για την ποσοτικοποίηση του αποτελέσματος της προώθησης σχεδίων μετριασμού για την καταπολέμηση της επίδρασης του ίδιου προβλήματος στις δύο επιλεγμένες πόλεις. Αυτό θα οδηγήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την καλύτερη προσαρμογή και μετριασμό των επιπτώσεων των ΑΝΘ κατά τη διάρκεια θερινών επεισοδίων, τη μείωση του κινδύνου των επεισοδίων θερμότητας στις μητροπολιτικές περιοχές και την καλύτερη εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Λοιπές πληροφορίες: https://lifeasti.eu/

Έργο: LIFE SMART IN’AIR

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: LIFE 2014 – 2020

Τίτλος Πράξης: Smart indoor air monitoring network to reduce the impacts of pollutants on environment and health (Έξυπνο δίκτυο παρακολούθησης εσωτερικού αέρα για τη μείωση των επιπτώσεων των ρύπων στο περιβάλλον και την υγεία)

Συνοπτικό τίτλος: LIFE SMART IN’AIR

Συνολικός προϋπολογισμός: 3.919.777 €

Προϋπολογισμός Δήμου Θεσσαλονίκης: 63.001 €

Ημερομηνία έναρξης: 1/7/2018

Ημερομηνία λήξης: 30/8/2022

Εταίροι: 1. In’Air Solutions (IAS), 2. Advantic Sistemas y Servicios S.L. – Advanticsys (ADSYS), 3. Energy Agency of Plovdiv (EAP), 4. Município de Faro (FARO), 5. Centre National de la Recherche Scientifique, (ICPEES), 6. Centrale Lille (IEMN), 7. Institut Scientifique de Service Public (ISSeP), 8. Comune di Padova (PADOVA), 9. Municipality of Thessaloniki (Dimos Thessalonikis) (THES), 10. Thurmelec (THU)

Το έργο «LIFE SMART IN’AIR» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE 2014 – 2020. Ανήκει στο υποπρόγραμμα (Sub-programme) «Περιβάλλον» (Environment), πρόσκληση (Call) «LIFE 2017», κατηγορία προτάσεων «Πιλοτικά Έργα» (Pilot Project), περιοχή προτεραιότητας (Thematic Priority) «Περιβάλλον και Υγεία» (Environment and Health, including chemicals and noise).

Περιγραφή: Κατά την τελευταία δεκαετία, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα θέματα της ποιότητας του εξωτερικού αέρα έχει αυξηθεί και έχουν υλοποιηθεί αρκετές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπισή του. Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ δαπανούν το 80% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι παρούσα σε όλα τα κτίρια και είναι ένα σύνθετο ζήτημα για αντιμετώπιση, επειδή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ανταλλαγή εσωτερικού και εξωτερικού αέρα, οι εκπομπές από το κτίριο και τον εξοπλισμό του (π.χ. πίνακες ζωγραφικής, έπιπλα, σύστημα θέρμανσης και ψύξης), από τη χρήση καταναλωτικών προϊόντων για καθαρισμό κλπ. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στην υγεία (π.χ. πρόδρομος του άσθματος, αλλεργικές αντιδράσεις κλπ). Μεταξύ αυτών των ρύπων, τα BTEX (βενζόλιο, τολουόλιο, αιθυλοβενζόλιο, ξυλένιο) και φορμαλδεΰδη θεωρούνται πολύ επικίνδυνα.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο βασικός στόχος του έργου «LIFE SMART IN’AIR» είναι να επιδείξει μια ολοκληρωμένη και έξυπνη λύση για την παρακολούθηση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου. Αυτό θα γίνει μέσω καινοτόμων μικροαναλύτων για την ομάδα ουσιών BTEX (Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene) και τη φορμαλδεΰδη (Formaldehyde), που θα συνδέονται με μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή για την εύκολη επεξεργασία των δεδομένων, τη σύνδεσή τους με τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και την εφαρμογή δράσεων για τη μείωση της ρύπανσης. Μετά τη δημιουργία των μικροανάλυτων θα γίνει πρακτική, πιλοτική εφαρμογή σε 4 σχολεία σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης (Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Βουλγαρία).

Ο ρόλος του Δήμου Θεσσαλονίκης εντοπίζεται στη φάση επίδειξης και εφαρμογής (Implementation actions) του έργου, καθώς και στις δράσεις διάχυσης και διαχείρισης (Public awareness and dissemination of results, Project management). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αφού αναπτυχθούν οι μικροαναλυτές, θα διατεθεί μία σχολική αίθουσα για την παρακολούθηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Η παρακολούθηση θα γίνει υπό διαφορετικές συνθήκες (με έπιπλα, χωρίς έπιπλα, με μαθητές, χωρίς μαθητές), σε κατάλληλες χρονικές περιόδους (π.χ. όταν τα σχολεία είναι κλειστά κλπ). Εφόσον χρειαστεί να γίνουν (μικρο) παρεμβάσεις για τη βελτίωση του αέρα, αυτές μπορεί να αφορούν άυλες δράσεις συμβουλευτικού χαρακτήρα, τεχνικές παρεμβάσεις μικρής εμβέλειας ή αντικατάσταση συγκεκριμένων υλικών με προμήθεια άλλων, για τις οποίες προβλέπεται σχετικό κονδύλιο στον προϋπολογισμό της πρότασης.

Λοιπές πληροφορίες: http://www.life-smartinair.eu/

όγραμμα: Life Integrated Project (Ολοκληρωμένα Προγράμματα LIFE). Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) μπορείτε να βρείτε στην σελίδα https://ec.europa.eu/environment/archives/life/projects/ip.htm
Τίτλος Πράξης (EN): Circular Economy Implementation in Greece
Τίτλος Πράξης (EL): Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα
Σύντομος τίτλος: LIFE-IP CEI-Greece
Συνολικός προϋπολογισμός: 15.933.910,00 €
Προϋπολογισμός ΔΘ: 900.000,00 €
Ημερομηνία έναρξης: 1/11/2019
Ημερομηνία λήξης: 31/10/2027
Εταιρικό σχήμα:
 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
 2. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ)
 3. Πράσινο Ταμείο (ΠΡΤΑ)
 4. Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ)
 5. Δήμος Αθηναίων
 6. Δήμος Θεσσαλονίκης
 7. Δήμος Αλοννήσου
 8. Δήμος Πάρου
 9. Δήμος Αντιπάρου
 10. Δήμος Τήνου
 11. Δήμος Θήρας
 12. Δήμος Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης
 13. Δήμος Ναυπακτίας
 14. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ)
 15. Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ
 16. Terra Nova
 17. ΔΙΑΔΥΜΑ, Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
 18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 19. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
Σύντομη Περιγραφή Έργου: Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα.Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε 9 δήμους και σε 1 περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων:

·         ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη βάση των αρχών κυκλικής οικονομίας (5 νησιωτικοί και 1 ορεινός δήμος)

·         προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και χωριστή συλλογή (2 αστικοί δήμοι)

·         διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (1 αστικός δήμος και 1 περιφέρεια)

·         εφαρμογή οικονομικών εργαλείων (1 αστικός δήμος)

Λοιπές πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE-IP CEI  μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του (https://circulargreece.gr/), ενώ μπορείτε να μαθαίνετε για την εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook (https://www.facebook.com/CircularGreece),  tweeter (https://twitter.com/CircularGreece) και instagram (https://www.instagram.com/circulargreece/?hl=el)
Disclaimer The project “Circular Economy Implementation in Greece – LIFE-IP CEI-Greece” has received funding from the European Union’s Life Integrated Projects for plans, programmes and strategies under grant agreement LIFE18 IPE/GR/000013