18.7 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιενέργεια προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, σχετικά...

Διενέργεια προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για τη σύναψη σύμβασης ενός (1) έτους, σχετικά με την «Εκποίηση εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)», βάσει του Π.Δ. 116/2004 και του άρθρου 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981: «Περί της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δια εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Η δημοπρασία θα γίνει στις 21/02/2018, ημέρα Τετάρτη, στο δημοτικό Κατάστημα
Θεσσαλονίκης, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1α, γραφείο 020, ημιώροφος, κτίριο Ε΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1, παρ. 1 του Π.. 270/1981), με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ.
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί στις 22/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. – 12:00 μ.μ., στον ίδιο τόπο.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου, που
δημοπρατείται (εταιρείες επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων – επίσημα μέλη του Δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.), που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης και είναι εγγεγραμμένοι σε επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τα εγκαταλειμμένα οχήματα (Επιβατικά Ι.Χ. και Φορτηγά Ι.Χ. έως 3,5 tn) ορίζεται το ποσόν των 80,00€ και 150,00€ αντίστοιχα, ανά τεμάχιο. Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και για τις δύο κατηγορίες εκποιούμενων οχημάτων και δεν γίνονται δεκτές από την Επιτροπή επιμέρους προσφορές ή προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού. Η μέγιστη ετήσια ποσότητα, που θα μπορέσει να παραδοθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης αντιστοιχεί σε 300 Ε.Ι.Χ. και 100 Φ.Ι.Χ., ο ακριβής όμως αριθμός οχημάτων θα προκύψει από εκείνα, που θα χαρακτηρισθούν ως εγκαταλειμμένα και μετά την παρέλευση 45 ημερών θα περιέλθουν στην κατοχή του Δ.Θ., για να παραδοθούν ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στην ανάδοχο εταιρεία.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού
συνολικού πρ/σμού της Υπηρεσίας (39.000,00 €), που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.950,00€ (χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ) και κατατίθεται με Εγγυητική Επιστολή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό, ισχύος μέχρι τη λήξη της συμβατικής υποχρέωσης του Αναδόχου.
Τεχνικές πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα
Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων Δ.Θ., Ποσειδώνος 30, 1ος όροφος, στα τηλέφωνα: 2310494551 και 2310494420.
Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη διενέργεια της δημοπρασίας, σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης μεγάλης
κυκλοφορίας και γενικών ειδήσεων και η σχετική δαπάνη της δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.thessaloniki.gr.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Μελέτη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη, πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την Προκήρυξη, πατήστε εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ