26.9 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΣώματα Προκηρύξεων και ΔιακηρύξεωνΔιακήρυξη προμήθειας σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου.

Διακήρυξη προμήθειας σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του, προϋπολογισμού δαπάνης 418.741,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  Νο 47   ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του, προϋπολογισμού δαπάνης 418.741,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ. 2313 317538, fax 2113 317519, e-mail: a.apousidou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου: thessaloniki.gr , πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης, Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών, από την αρμόδια υπάλληλο Αναστασία Απουσίδου.
2. Είδος Αναθέτουσας Αρχής: Ο.Τ.Α.
3.Αντικείμενο της Σύμβασης: «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου» για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 418.741,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
4. Κωδικός CPV: 44113000-5, 44114100-3, 42122190-8, 44113200-7, 44114250-9, 44114200-4, 14212200-2, 44921200-4, 44111200-3
5. Είδος της διαδικασίας: Ανοικτή
6. Είδος της σύμβασης: Προμήθεια
7. Τόπος παράδοσης: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και ειδικότερα με τις υποδείξεις των εμπλεκομένων Υπηρεσιών
8. Περιγραφή της σύμβασης: Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την  «Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και προϊόντων τσιμέντου», για τις ανάγκες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ναι. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή  για όλα τα τμήματα (είδη) του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α)
10. Κύριοι όροι χρηματοδότησης: Ανταποδοτικά, Ίδιοι Πόροι και Έσοδα Κοιμητηρίων.
 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και προϋποθέτει εκτός από την έκδοση των νόμιμων παραστατικών εκ μέρους του και την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του, που προβλέπονται στη διακήρυξη.
11. Γλώσσα προσφορών: Ελληνική
12. Νόμισμα: Ευρώ
13. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α),μόνο βάσει τιμής.
14. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ
15. Παράδοση: Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους τόπους που υποδεικνύονται από τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον διαγωνισμό
16. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία υποβάλλονται και οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά
17. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:    16/12/2016
18. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 23/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.00 π.μ.
19. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 25/01/2017 και ώρα 15.00 μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
20. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 31/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 13.00 μ.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
21. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
22. Όροι συμμετοχής:Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- πύλη www.promitheus.gov.gr)
23. Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να καταθέσουν «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» μαζί με την προσφορά τους για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το σύνολο των τμημάτων (ειδών) ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (6.754,00 €).
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, η οποία είναι δωδεκάμηνη.
Ο οριστικός ανάδοχος οφείλει να καταθέσει: «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης» (πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης), ύψους ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη – μέρη της ΣΔΣ και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικού φορέα.
24. Διάθεση Τευχών Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της. Η παρούσα προκήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται επίσης, εντύπως από την Έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://thessaloniki.gr
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ
Για να κατεβάσετε το σώμα της Διακήρυξης, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα, πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς σε μορφή EXCEL, πατήστε εδώ.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ