26.3 C
Thessaloniki
ΔημοσιεύσειςΘέλω να ενημερωθώΠροκηρύξεις και ΔιακηρύξειςΔιακήρυξη που αφορά στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ”Προμήθεια απορρυπαντικών,...

Διακήρυξη που αφορά στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ”Προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών, αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 259.060,80 €” συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   No 49/2017  

 Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών, αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων” π.δ. 259.060,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

1) Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Θεσσαλονίκης, Βασ.Γεωργίου Α΄1, Τ.Κ. 54640, τηλ.2313 317535, fax  2313 317519, e-mail : e.skentou@thessaloniki.gr, ιστοσελίδα (site) του Δήμου : www.thessaloniki.gr, πληροφορίες Ε.Σκέντου.

2) Αντικείμενο της σύμβασης : Προμήθεια απορρυπαντικών, απολυμαντικών, αποσμητικών υλικών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων π.δ. 259.060,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

3) CPV : 39831200-8

4) Είδος της διαδικασίας : Ανοικτή ηλεκτρονική

5) Είδος της σύμβασης : Προμήθεια

6)Τόπος παράδοσης : σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης

7) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά :

 1. Απολυμαντικό-απορρυπαντικό-αποσμητικό κάδων απορριμμάτων
 2. Απορρυπαντικό-καθαριστικό-αποσμητικό για τους χώρους των λαϊκών αγορών
 3. Καθαριστικό-απολιπαντικό απορριμματοφόρων οχημάτων
 4. Απολυμαντικό-καθαριστικό χώρων που χρήζουν απολύμανσης
 5. Αποσμητικό υλικό για κάδους απορριμμάτων

8) Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης : 259.060,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (208.920,00 € χωρίς το Φ.Π.Α.).

9) Kύριοι όροι χρηματοδότησης : Ανταποδοτικά τέλη

10) Γλώσσα προσφορών : Ελληνική

11) Νόμισμα : ευρώ

12) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα (είδος) του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

13) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς : δώδεκα (12) μήνες.

14) Διάρκεια της σύμβασης : έξι (6) μήνες από την υπογραφή  και πρωτοκόλλησή της.

15) Δικαιούμενοι συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε :

α. σε κράτος-μέλος   της Ένωσης

β. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

γ. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας καθώς και

δ. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

16) Προϋποθέσεις συμμετοχής : Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

17) Όροι συμμετοχής :

α) Δικαιολογητικά συμμετοχής

-Εγγυητική επιστολή συμμετοχής

-Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)

β) Τεχνική Προσφορά

Η τεχνική προσφορά περιέχει εκτός από τυχόν τεχνικά φυλλάδια των διαγωνιζομένων :

 1. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (αρ.μελέτης 23/2017).

Επιπλέον, σύμφωνα με αυτά που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών  Απορριμμάτων :

 1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι το κάθε προσφερόμενο προϊόν θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 2. Άδεια κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και το σχετικό αριθμό έγκρισης ΕΟΦ όπως αυτός αναγράφεται στην ετικέτα του προσφερόμενου προϊόντος (για τα είδη με α/α 1 και 4). Για το είδος με α/α 5 απαιτείται άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα του προϊόντος) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Βεβαίωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.) ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί μη υποχρέωσης καταχώρησης στο ΕΜΧΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτά και προϊόντα που φέρουν σχετικές εγκρίσεις ή πιστοποιήσεις αρμοδίων κρατικών φορέων μελών της Ε.Ε. ή επισήμως διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης (για τα είδη με α/α 1, 2, 3 και 4).
 4. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheet) του προϊόντος (για όλα τα είδη).
 5. Τεχνικό Δελτίο (Technical Data Sheet) του προϊόντος (για όλα τα είδη).
 6. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 του εργοστασίου κατασκευής και του διαγωνιζόμενου (για είδος με α/α 1 απαιτείται μόνο του εργοστασίου κατασκευής).

Τα προαναφερόμενα 4, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

 1. Δείγματα εις διπλούν (για τα είδη με α/α 1, 2, 3 και 4) στις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη. Τα δείγματα θα κατατίθενται στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (Ποσειδώνος 30 ΕΝΑΝΤΙ ΜΑΚΡΟ) και στους αρμόδιους υπάλληλους Νίκου Θωμά και Κυριακίδη Αναστάσιο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2310 494589 και 2310 494407 αντίστοιχα. Η κατάθεση των δειγμάτων θα γίνεται υποχρεωτικά πριν την υποβολή της προσφοράς στο Σύστημα καθώς στο φάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η απόδειξη κατάθεσης δείγματος (εδάφιο 9).
 2. Απόδειξη κατάθεσης δειγμάτων (για τα είδη με α/α 1, 2, 3 και 4). Η απόδειξη θα εκδίδεται από τους ανωτέρω υπαλλήλους οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τα δείγματα.
 3. Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι προσφέρουν “βελτιωτικά” προϊόντα (π.χ. αρωματικά ή αιθέρια έλαια κλπ) σε ξεχωριστή συσκευασία (για τα είδη με α/α 1, 2, 3 και 4) θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (Ε.Μ.Χ.Π.) ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) περί μη υποχρέωσης καταχώρησης στο ΕΜΧΠ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά, θα γίνονται δεκτές και σχετικές βεβαιώσεις-εγκρίσεις-πιστοποιήσεις αρμοδίων κρατικών φορέων μελών της Ε.Ε. ή επισήμως διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης
 4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) του διαγωνιζόμενου ότι θα αναλάβει τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων των προϊόντων/δειγμάτων, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το προσφερόμενο υλικό με το υλικό που θα παραδοθεί στη φάση ολοκλήρωσης της προμήθεια και ότι αποδέχονται η επιλογή του εργαστηρίου στο οποίο θα διεξαχθούν οι εν λόγω εργαστηριακοί έλεγχοι να γίνει αποκλειστικά από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

18) Δικαιολογητικά κατακύρωσης :

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου

-Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό διαδικασία για όλα τα παραπάνω και ότι δεν έχει λυθεί η εταιρία.

-Φορολογική ενημερότητα

-Ασφαλιστική ενημερότητα

-Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου

-Βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ταμείου-Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) ότι δεν υφίσταται καμία οφειλή τους προς το Δήμο από οποιαδήποτε αιτία ή βεβαίωση διακανονισμού της οφειλής τους.

-Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου κατά περίπτωση

-Βεβαίωση εκπροσώπησης υπογεγραμμένη ψηφιακά από τον προμηθευτή που πρόκειται να εκπροσωπηθεί στο διαγωνισμό

19) Παράταση σύμβασης : Αν με τη λήξη της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί (παραδοθεί) το σύνολο των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ποσοτήτων των ειδών, αυτή μπορεί να παραταθεί χρονικά (και όσο ακόμη είναι σε ισχύ) μέχρι της εξάντλησης των ποσοτήτων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

20) Εγγυήσεις : Εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2%  της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. η οποία αντικαθίσταται από εγγυητική καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

21) Προδικαστικές προσφυγές

Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  κατά  της σχετικής πράξης  ή  παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ.1 Ν.4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ.4 Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι :

 • δέκα (10) ημέρες από  την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό φορέα, αν  η  πράξη  κοινοποιήθηκε  με ηλεκτρονικά  μέσα ή με τηλεομοιοτυπία (άρθρο 361 παρ.1 περ.α΄ Ν.4412/2016) ή
 • δεκαπέντε (15) ημέρες αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας (άρθρο 361 παρ.1 περ.β΄ Ν.4412/2016) άλλως
 • δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά, για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 361 παρ.1 περ.γ΄ Ν.4412/2016).

Σε  περίπτωση  παράλειψης, η  προθεσμία  για  την  άσκηση    της    προδικαστικής προσφυγής  είναι  δεκαπέντε (15)  ημέρες  από  την  επόμενη  της  συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 361 παρ.2 Ν.4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται  από τον προσφεύγοντα παράβολο το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.0000) ευρώ (άρθρο 5 παρ.1 του Π.Δ.39/2017).

22) Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών : Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος.

23) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 4-9-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 29-9-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

24) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

Ημερομηνία : 5-10-2017 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

25)Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 28-8-2017

26)Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης : 28-8-2017

27) Διάθεση τευχών διαγωνισμού :

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης αναρτάται :

 • στο δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση www.thessaloniki.gr
 • στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ
 • στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Η διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της διατίθεται και εντύπως από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

28) Χορήγηση συμπληρωματικών πληροφοριών : τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο Σύστημα οικονομικούς φορείς μέχρι την 22-9-2017 και ώρα 15:00 μ.μ., ηλεκτρονικά μόνο, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται, εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, από τη Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης (Τμήμα Προκηρύξεων και Δημοπρασιών) και τη Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων (Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Συστημάτων Καθαριότητας)  που συνέταξε τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.

 

                                                               Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                                                               κ.α.α.

 

                                                                                    ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ

Για να κατεβάσετε τη διακήρυξη (όροι-τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές-ενδεικτικός προϋπολογισμός) και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA I και II κάντε κλικ εδώ

Για να κατεβάσετε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ